Производството по административно дело № 300/2017г. по описа на Административен съд – гр. Шумен е инициирано протест на прокурор от Окръжна прокуратура – гр. Шумен, в който са изложени аргументи, че чл. 57, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – гр. Велики Преслав не съответства на нормативен акт от по-висока степен и предвидената в него възможност кметът на общината еднолично, без решение на общинския съвет, да учредява право на пристрояване и/или надстрояване на сграда, построена върху имот – частна общинска собственост, противоречи на разпоредбите на чл. 37, ал. 1 и чл. 38, ал. 1 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/, предвиждащи правото на строеж, на надстрояване и/или пристрояване на сграда, построени в имоти-частна общинска собственост да се учредява след решение на общинския съвет.

В хода на осъществения контрол относно законосъобразността на атакуваната разпоредба съдът е достигнал до извод, че не са налице основания за нейната отмяна и депозираният протест се явява неоснователен. В мотивите си съдът е приел, че  оспореният текст на чл. 57, ал. 1 от общинската Наредба е приет при спазване на визираната за това процедура, при липса на съществени нарушения на административно-производствените правила и от надлежен орган, в кръга на неговата компетентност, като е спазена и изискуемата писмена форма.

Противно на сочените отменителни основания и твърдяното противоречие на чл. 57, ал. 1 от подзаконовия нормативен акт с чл. 37, ал. 1 и чл. 38, ал. 1 от Закона за общинската собственост, съдът е приел, че оспореният текст от общинската наредба не е материално незаконосъобразен, тъй като е приет в съответствие с текста на чл. 38, ал. 2 от ЗОбс. Цитираното законово правило въвежда изключение от разпоредбите на чл. 37 и чл. 38, ал. 1 от ЗОбС, което е свързано с определен кръг лица, спрямо които може да се учреди ограничено вещно право по чл. 38, ал. 2 от ЗОбС. Съгласно този законов текст, „право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда, построена върху имот - частна общинска собственост, се учредява от кмета на общината без търг или конкурс на собственика на сградата, както и на собственици на жилища в сгради - етажна собственост, или на техни сдружения, по ред, определен от общинския съвет в наредбата по чл. 8, ал. 2.“ В тази връзка, съдебният състав е достигнал до извод, че при приемането на протестираната разпоредба на чл. 57, ал. 1 от Наредбата, Общински съвет - град Велики Преслав изцяло се е съобразил с нормата на чл. 38, ал. 2 от ЗОбС и е определил реда за учредяване право на надстрояване и/или пристрояване, на определена категория лица - собственика на сградата, собственици на жилища в сгради-етажна собственост, или на техни сдружения, построена върху имот - частна общинска собственост, в съответствие с тази норма. При този кръг лица както ЗОбС, така и Наредбата на общинския съвет не предвижда акт – решение на общинския съвет, а е дадена законовата възможност кметът на общината да учреди ограниченото вещно право без търг или конкурс по ред, определен в наредбата на общинския съвет, който е регламентиран именно в нормата на чл. 57 от Наредбата, включително и по отношение на цената, изготвена от независим оценител. Поради това съставът на Административен съд – гр. Шумен е заключил, че атакуваният текст не противоречи на нормативен акт от по-висока степен.

С оглед на изложените съображения съдът приел, че разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №187 по Протокол №17/20.01.2009 г. на Общински съвет - Велики Преслав е законосъобразна, а протестът като неоснователен следва да бъде отхвърлен.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.