В протеста се излагат доводи за незаконосъобразност на чл. 15, ал. 1, чл. 30, ал. 4 и чл. 32, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – с. Венец, приета с Решение № 226/18.12.2013г. на заседание на Общински съвет – с. Венец.

Съгласно чл. 15, ал. 1 от наредбата, „части от имоти-публична общинска собственост, с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем след решение на общинския съвет за срок не по-дълъг от 10 години“. Това правило представителят на прокуратурата възприема за противоречащо на чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, тъй като законовият текст в актуалната си редакция не изключва от кръга на обектите, които могат да бъдат отдавани под наем по реда на същия закон, подлежащите на концесиониране. Въведеното правило в общинската наредба противоречи на закона, тъй като поставя допълнителни ограничения.

В протеста са изложени и доводи за незаконосъобразност на чл. 30, ал. 4 от наредбата, поради противоречието `и с чл. 8, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси. Твърденият порок е обоснован с обстоятелството, че от съдържанието на чл. 30, ал. 4 от подзаконовия акт не става ясно за какъв вид услуга се дължи въведената от общинския съвет такса, описана като „режийни разноски“, дължима от физическите и юридическите лица при разпореждане с имоти.

Целената отмяна на чл. 32, ал. 1 и ал. 3 от наредбата се аргументира с противоречието им с чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, тъй като неправомерно разширяват кръга от лица, на които може да се извърши продажба на нежилищни имоти-частна общинска собственост от кмета на общината, без търг или конкурс, включващи сред оправомощените и лицата, придобили право на строеж върху общинската земя.

По изложените съображения е отправено искане за отмяна на процесните разпоредби от наредбата на Общински съвет – с. Венец.

Делото е насрочено за 09.00 часа.