При засилен интерес в актовата зала на ПМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен на 13.11.2017г. се проведе среща между ученици и представител на Административен съд – гр. Шумен. В хода на мероприятието на вниманието на присъстващите бяха поставени въпроси, касаещи структурата и функциите на съдебната власт. На учащите бе разяснена и ролята на Административен съд – гр. Шумен в процеса на осъществявания правораздавателен контрол от административните съдилища. В последвалата дискусия учениците получиха и отговори на вълнуващите ги въпроси, касаещи дейността на съда.    

Сред основните цели на провежданата образователна програма са изграждането на ценностно отношение към закона, формиране на доверие към съдебната система, развитие на гражданска компетентност и ангажираност, и усвояване на първоначални знания за административното правораздаване.