В протеста се излагат доводи за незаконосъобразност на чл. 4, ал. 2 от общинската наредба, предвиждащ че общинският съвет ежегодно, преди приемане на бюджета на общината, по предложение на кмета на общината приема Програма, съдържаща прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост; описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като не парична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия; описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна; описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване и конкретни мерки за подобряване на организацията на работата по управлението на общинската собственост, в това число и на публичния достъп на местната общност до информацията за изпълнение на годишната програма. Тази формулировка на разпоредбата представителят на прокуратурата възприема като преповтаряща чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, като по този начин общинският съвет незаконосъобразно е преуредил обществени отношения, регламентирани вече в закона.

В протеста са изложени доводи за незаконосъобразност и на чл. 18, ал. 1 от наредбата, съгласно който части от имоти – публична общинска собственост, с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем след решение на общинския съвет за срок до 10 години. Така създаденото правило прокурорът счита, че не регулира неуредени обществени отношения с местно значение, а незаконосъобразно възпроизвежда чл. 14, ал. 7 от ЗОС.

Предмет на оспорване са и разпоредбите на чл. 63, ал. 2, т. 5 и т. 6 и чл. 86, т. 2 от наредбата с оглед обстоятелството, че противоречат на нормативни актове от по-висока степен. Изразено е становище, че въведеното ограничение спрямо кръга от лица, които могат да кандидатстват за участие в търг или конкурс в зависимост от наличието на задължения към общината нарушава принципа на свободната стопанска дейност и противоречи на Конституцията на Република България. Поради това е отправено искане за отмяната им.

Делото е насрочено за 09.00 часа.