В депозирания протест се излагат аргументи за незаконосъобразност на чл. 52, ал. 3, чл. 64, ал. 1 и чл. 68, ал. 2, т. 2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Смядово. Според чл. 52, ал. 3 от подзаконовия нормативен акт правото на строеж се учредява безсрочно или за определен срок. Частта, в която е предвидена възможност то да бъде учредено „безсрочно“ е възприета в протеста за противоречаща на чл. 67, ал. 1 от Закова за собствеността, по силата на която правото да се построи сграда върху чужда земя се погасява в полза на собственика на земята по давност, ако не е упражнено в продължение на 5 години.

Представителят на прокуратурата счита, че чл. 64, ал. 1 от наредбата, предвиждащ заплащането на такса за продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти противоречи на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, представляващ нормативен акт от по-висока степен, тъй като с цитираното правило общинският съвет е въвел изискване за заплащане на такса без основание, без предоставяне на конкретна услуга по смисъла на чл. 6 и чл. 7 от ЗМДТ.

Претендира се и отмяна на чл. 68, ал. 1 от наредбата, доколкото с нея се въвежда ограничение на кръга от лица, които могат да кандидатстват за участие в търг или конкурс единствено въз основа на това дали имат или не задължения към общината, с което се нарушава принципът на свободната стопанска инициатива. Чрез създадената възможност за отстраняване на неизправни страни се достига и до недопустимо положение, а именно едно нарушение да предизвика повече от една неблагоприятни последици – договорна отговорност и изключване от стопанската дейност. По тези съображения депозиралият протеста възприема чл. 68, ал. 1 от наредбата за незаконосъобразен.