На 27.11.2017г. от 09.00 часа съдът ще разгледа образуваното по инициатива на прокурор при Окръжна прокуратура административно дело № 302/2017г. по описа на съда. Предмет на оспорване са чл. 42, ал. 6, чл. 44, ал. 2 и ал. 3, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Хитрино.

 

Претендираната отмяна на разпоредбите от общинската наредба се обосновава с обстоятелството, че те противоречат на нормативен акт от по-висока степен, а именно на чл. 37, ал. 1 и чл. 38, ал. 1 от Закона за общинската собственост. В протеста се излагат доводи, че с атакуваните текстове от подзаконовия нормативен акт се въвежда възможност кметът еднолично, без разрешение на общинския съвет, да учредява право на строеж, на пристрояване и/ или надстрояване, което не е съобразено с реда, уреден в Закона за общинската собственост и обосновава материалната незаконосъобразност на приетия от общинския съвет акт.