ПОДАВАНЕ НА КНИЖА В СЪДА

 

Работно време всеки делничен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. непрекъснато.

 

Регистратура – стая №4, тел: 054 856 016

 

СЛУЖБА “РЕГИСТРАТУРА” е мястото, където се приемат и регистрират всички постъпили в съда книжа – жалби, искови молби и други документи. Тук се подават и молби, с които се иска препис от решения или удостоверения, както и молби, с които се предоставят на съда исканите  доказателства, или документ за внесена държавна такса.

 

Регистратурата води входящ дневник, в който се вписват датата и часът на постъпване на даден документ.

 

Входящият номер, датата на постъпване и подписът на служителя се полагат върху първата страница на всеки входящ или изходящ документ. ПО ВАША МОЛБА, тези данни могат да се отбележат върху копието от документа, което остава за Вас. Тези данни удостоверяват датата и часа, когато сте подали документите.

 

Документите, които подавате, трябва да са четливо написани, подписани и правилно адресирани. Ако документът касае вече образувано дело, се посочва: съда, до когото се изпраща документа, номера на делото и годината.

 

В “Регистратура” се подават изаявления за достъп до обществена информация.

 

Постъпилите заявления се завеждат в специален регистър, в който се описват пореден номер на заявлението, заявител, входящ номер и дата на заявлението, кратко описание на поисканата информация, номер, дата и съдържание на решението “предоставен достъп, пълен, частичен или отказ”.

 

 

Административно деловодство – стая №2, тел: 054 856 013

 

Наказателно деловодство – стая №1, тел: 054 856 010

 

 

ДЕЛОВОДСТВОТО е мястото, където се подреждат и организират всички дела и може да получите информация за движението на делата. Информация за движението на делата може да получите и от регистратурата. 

 

 В деловодството се водят и поддържат следните книги и регистри, по година и вид на делата:

 

         Азбучник – съдържа и дава информация за номера на образуваното дело по името на оспорващия.

 

         Описна книга – съдържа и осигурява цялостна информация за движението на делото от неговото образуване до приключването му.

 

         Срочна книга – съдържа и дава информация за резултата от съдебни заседания и датата на следващото насрочено заседание по дадено дело.