Връчване на призовки и съдебни книжа

 

 

Призовката е официално съобщение, че лицето трябва да се яви в съдебната зала на определена дата и час. Много е важно да се явите точно на деня и часа, посочени в призовката.

 

 

Всяко лице, получило призовката за сметка на призования, е задължено да му я предаде.

 

 

Ако лицето е призовано като свидетел или вещо лице, но не се яви в съда (без да има сериозни причини за това), съдът може да му наложи глоба в размер от 50 до 300 лева, а за свидетеля се постановява принудителното му довеждане за следващото  съдебно заседание.

 

 

Когато страна замине за повече от 30 дни в чужбина, тя е длъжна да посочи съдебен адрес, ако няма адвокат по делото в Република България

 

Ако лицето не посочи такъв адрес, всички книжа се прилагат към делото и се считат за връчени.

 

 

На страните, призовани редовно, не се изпращат последващи призовки, освен ако делото е било отсрочено в закрито заседание или по- нататъшният му ход е бил преграден. Трябва да се следи графика на съда за датите на следващите заседания по делото. 

 

 

Нарочното криене и отказ да се приеме призовка в крайна сметка увреждат правата на лицата и това не означава, че няма да има съдебна процедура. Съдът може да разгледа делото без участието на лицето.

 

 

Отказът да се приеме призовката,  обявлението или други съдебни книжа, които са редовно предявени, има същите правни последици, както и ако призовката е редовно връчена.