АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ШУМЕН

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ  ПРАВИЛА

 

за ПОВЕДЕНИЕ

 В СЪДА И СЪДЕБНАТА ЗАЛА

 

 

 

 

 

                                                                                   УТВЪРДИЛ:

                                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                     /КРЕМЕНА БОРИСОВА/

 

1.   Граждани се допускат в сградата на Административен съд Шумен всеки работен ден от 08,30 часа до 17,00 часа без прекъсване.

2.   Всички лица, посещаващи сградата задължително се проверяват от служител на Областно звено „Охрана” при влизане за наличие в тях на оръжие, боеприпаси, взривни вещества, химически и биологически активни или лесно запалими вещества.

3.   Не се допускат в сградата на съда лица, които не могат да удостоверят самоличността си. Самоличността се установява:

Ø   за адвокати – с валидна адвокатска карта по образец;

Ø   за вещи лица – с валидна карта по образец;

Ø   за журналисти – с валидна журналистическа карта;

Ø   за служители на Министерство на правосъдието, МВР – със служебна карта;

Ø   за останалите посетители – с лична карта.

4.   Забранено е влизането в сградата на съда с неприличен външен вид, в явно нетрезво състояние или под влияние на упойващи или наркотични вещества, както и демонстриране на агресивно или скандално поведение.

5.   Тютюнопушенето в сградата на съда е забранено.

6.   В съдебната палата мобилните телефони следва да се изключват. Забранено е използването им в съдебната зала.

7.   Страните могат да получат информация за определено дело в деловодството на съда.

8.   Всички съдебни заседания са публични, с изключение на тези, които се провеждат при закрити врати.

9.   Съдът може да разпореди делото или конкретни части от него да се гледат при закрити врата в случаи, когато може да се накърни обществения интерес или делото се отнася до интимния живот на страните. В такъв случай в съдебната зала се допускат само страните, техните пълномощници, вещите лица и свидетелите.

10.                 Заседанията се водят от Председателя на състава. Неговите разпореждания относно поведението по време на съдебния процес са задължителни за страните и за гражданите. Председателят може да отстрани от залата лицата, които не спазват неговите разпореждания.

11.                 Гражданите следва да заемат мястото си в залата преди започване на заседанието. Влизането в залата след неговото начало е израз на неуважение към съда.

 

            Настоящите Правила за поведение в съда и съдебната зала са утвърдени със Заповед № РД-08-59 от 17.04.2012г. на Председателя на Административен съд Шумен. Същите могат да бъдат допълвани и изменяни, по реда по който са приети.