Тук можете да изтеглите утвърдени образци на следните документи:

 

ЗАЯВЛЕНИЕ- [ doc ]

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 156 ОТ ПАРОАВАС- [ doc ]

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 152 ОТ ПАРОАВАС - [ doc ]

МОЛБА ЗАПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ - [ doc ] [ pdf ]

МОЛБА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ - [ doc ] [ pdf ]

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЪДЕБНО УДОСТОВЕРЕНИЕ -[doc] [pdf]

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС - [ doc ] [ pdf

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА НЕЗАВЕРЕН ПРЕПИС - [ doc ] [ pdf ]

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА НЕЗАВЕРЕН ПРЕПИС от невлязло в сила решение/определение/присъда - [ doc ] [ pdf ]

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ - [ doc ] [ pdf

МОЛБА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СЪДЕБНИ ТАКСИ - [ doc] [ pdf

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЕМЕЙНО И МАТЕРИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ И ИМОТНО СЪСТОЯНИЕ - [ doc ] [ pdf ]

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - [doc]