ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за възлагане на обществени поръчки от Административен съд –Шумен

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Раздел I

ЦЕЛИ

Чл. 1. Целта на настоящите Вътрешни правила е уреждане на взаимодействието между административните звена, съобразно структурата на администрацията на Административен съд - Шумен при управлението на процеса за разходване на бюджетни и извънбюджетни средства чрез възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагането на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

 

Раздел II

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

 

Чл. 2. (1) С Вътрешните правила се определят организацията и дейността на административните звена в Административен съд - Шумен, свързани с:

1.  реда за планиране на процедурите по възлагане на обществени поръчки;

2.  подготовката и организацията на провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП);

3.   подготовката и организацията за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана и при свободен избор на изпълнител;

4.   задълженията и отговорностите на различните административни звена в структурата на Административен съд - Шумен, ангажирани в процеса по възлагане на обществени поръчки, както и координацията между тях, с изключение на процедурите за възлагане на обществени поръчки, свързани с разходване на средства, съфинансирани от фондове на Европейския съюз, по които тези функции са възложени на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти";

5.   реда за осъществяване на контрол по изпълнението на договорите за обществени поръчки, както и на договорите, сключени в резултат от избор на изпълнител чрез публична покана и свободен избор на изпълнител;

6.   поддържането на профила на купувача, включително за удостоверяването на датата на публикуването на електронните документи в него.

7.   реда за изпращане на информация до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки и публикуването им в профила на купувача;

8.   ред за водене на регистър за обществените поръчки и регистър на сключените договори за възлагане на обществени поръчки в Административен съд град Шумен;

9.  реда за съставянето, архивирането и съхранението на досиетата за проведените процедури.

(2)Вътрешните правила се прилагат по отношение на възлагането на обществени поръчки в Административен съд - Шумен, когато обектът на обществената поръчка попада в приложното поле на ЗОП и целят създаване на условия за законосъобразно и ефективно разходване на бюджетните средства, както и публичност и прозрачност в дейността по провеждане и възлагане на обществени поръчки.

(3)Настоящите Вътрешни правила не се прилагат по отношение на организирането и провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки, свързани с разходване на средства, съфинансирани от фондове на Европейския съюз, по които тези функции са възложени на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти".

(4)Настоящите вътрешните правила се прилагат при организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, за реализиране на дейности по проекти, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове - по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", Оперативна програма „Административен капацитет" или по други програми и проекти с външно финансиране, по които Административен съд - Шумен е бенефициент.

(5)Настоящите Вътрешни правила се прилагат от всички длъжностни лица от Административен съд град Шумен, които имат задължения по изпълнението на дейности по възлагана не обществени поръчки и изпълнение на договорите за обществени поръчки.

Чл.3. (1) Обществените поръчки, попадащи в стойностните граници на чл. 14, ал. 1, и 3 от ЗОП се възлагат в зависимост от обекта и специфичните им характеристики чрез регламентираните в чл. 16 от ЗОП видове процедури.

(2)             При наличие на хипотезите, разписани в чл. 14, ал. 4 и 5 от ЗОП, обществените поръчки могат да бъдат възложени и без провеждане на някоя от формалните процедури, при спазване на принципите, регламентирани в ЗОП и тези Вътрешни правила.

(3)Общата стойност на планираните обществени поръчки се определя за всеки от видовете обекти (по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗОП), съобразно обобщената обща стойност на заявените потребности от осъществяване на доставки, услуги или строителство от ръководителите на структурни звена Административен съд - Шумен за период от 12 месеца.

(4)    Не се допуска разделяне на обществените поръчки по регионален, административно-организационен, функционален или друг принцип, с цел заобикаляне приложното поле на ЗОП.

Чл. 4. Предварителен контрол за законосъобразност при възлагане на обществени поръчки се осъществява съгласно настоящите вътрешни правила иутвърдена Система за финансово управление и контрол в Административен съд – Шумен.

Чл. 5. (1) Планирането, организирането и провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки с обект по чл. 3, ал. 1 от ЗОП, които се финансират изцяло с бюджетни средства се осъществява от звено „Финансова дейност и снабдяване”.

(2)Планирането, организирането и провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки, за реализиране на дейности по проекти, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове - по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", Оперативна програма „Административен капацитет" или по други програми и проекти с външно финансиране, по които Административен съд - Шумен е бенефициент се осъществява от екипа по проекта, назначен със заповед на Административния ръководител - председател на Административен съд - Шумен.

(3)Координацията при организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по ал. 2 се осъществява от съдебния администратор.

(4)  Другите административни звена на Административен съд - Шумен, в съответствие с функционалната си компетентност, подпомагат дейността на звено „Финансова дейност и снабдяване” при подготовката на документациите за участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки по ал. 1 и провеждането им.

Чл. 6. Дейностите, свързани с мониторинг, контрол и отчет на изпълнението на договорите за обществени поръчки, се осъществяват от главния счетоводител на Административен съд - Шумен.

Чл. 7. Контролът по спазването и изпълнението на настоящите правила се осъществява от съдебния администратор на Административен съд - Шумен.

Глава втора

ПЛАНИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Раздел I

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ

НА БЮДЖЕТ

Чл. 8. (1) Определянето на потребностите е етап, в който се извършва анализ на потребностите на Административен съд - Шумен, които следва да бъдат удовлетворени за период от 12 месеца.

(2)  С определянето на потребностите, всеки заявител мотивира и обосновава причинно-следствената връзка между реализирането на конкретна дейност (обществена поръчка) и удовлетворяването на формулираната от него потребност, съответно -постигане целите на Административен съд - Шумен.

(3)  Процесът по планиране на обществените поръчки обхваща изпълнението на следните дейности:

1.  заявяване на потребностите от доставки на стоки, услуги и строителство, тяхното обобщаване и анализ;

(4)  изготвяне на разчет за необходимите средства за финансиране на потребностите по т.1 и изчисляване на прогнозната стойност на предстоящите за възлагане обществени поръчки;

(5)  определяне на приложимия ред за възлагане на обществените поръчки, съгласно ЗОП;

2.  разпределяне на отговорностите по подготовката на документацията за възлагане на обществените поръчки между отговорните административни звена;

3.  изготвяне и утвърждаване на план-график на обществените поръчки за период от 12 месеца.

Чл. 9. (1) В срок до 1 декември на предходната бюджетна година административните звена в Административен съд - Шумен и ръководителите на проекти заявяват потребностите си от доставка на стоки, услуги или строителство, които да бъдат възложени за период от 12 месеца. Заявките включват дейности, които кореспондират с кръга на възложените функции и отговорности;

(2)            Заявяването на потребностите се извършва чрез попълване на заявка по образец, съгласно Приложение № 1 към настоящите правила. Към заявката задължително се посочват мотиви за направените предложения;

(3)Заявките се обобщават и се депозират до звено „Финансова дейност и снабдяване” на Административен съд - Шумен в рамките на срока по ал. 1.

Чл. 10. (1) В срок до 20 декември на текущата година, звено „Финансова дейност и снабдяване”, подготвя и представя за разглеждане от съдебния администратор обобщена заявка за потребностите от провеждане на обществени поръчки за период от 12 месеца.

(3)Обобщената заявка по ал. 1 се съставя на база заявките по чл. 9.  Чл. 11. (1) В срок до края на месец февруари на следващата година съдебния администратор разглежда обобщената заявка за потребностите от обществени поръчки и представя на Административния ръководител - Председател на Административен съд - Шумен да определи кои от дейностите могат и следва да бъдат изпълнени, след преценка на приоритетите и размера на средствата, които могат да бъдат осигурени за финансиране на заявените обществени поръчки.

 

Раздел II

ИЗГОТВЯНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПЛАН-ГРАФИК

Чл. 12. (1) В срок до 15 март звено „Финансова дейност и снабдяване” изготвят проект на план-график на обществените поръчки, които ще се възлагат от Административен съд - Шумен за следващите 12 месеца, считано от 1 април на съответната година.

(2)Проектът на план-график на обществените поръчки се изготвя по образец, съгласно Приложение № 2 към настоящите правила и включва всички одобрени по чл. 11 доставки, услуги и строителство, независимо от стойността им.

(3)  В проекта на план-график задължително се включва следната информация:

1.  описание на предмета на поръчката, вкл. на обособените позиции, ако има такива;

2.   вида на процедурата, определена по правилата на ЗОП и въз основа на планираните средства прогнозна стойност на поръчката;

3.прогнозна стойност на обществената поръчка без ДДС;

4.  източника на финансиране;

5.  началната дата за стартиране на процедурата и подготовката на заданието (само при възлагане с процедура по ЗОП или чрез публична покана);

6.  ориентировъчната дата на обявяване на процедурата;

6.1.прогнозна дата за обявяване на процедурата

6.2.прогнозен период за провеждане на процедурата;

6.3.предполагаем краен срок за финализиране на процедурата;

6.4.предполагаемия краен срок за изпълнение на обществената поръчка;

7.  конкретни служител/и, които ще бъдат отговорни за подготовката на заданието за съответната обществена поръчка (само при възлагане с процедура по ЗОП или чрез публична покана);

8.  наличието на действащ договор със същия предмет;

9.  срок/дата на изтичане на действащия договор;

10.          препоръчителна дата за сключване на договор за възлагане на обществена поръчка.

Чл. 13. План-графика на обществените поръчки се утвърждава със заповед на Административния ръководител - председател на Административен съд – Шумен.

(2)            Включените в План-графика обществени поръчки не задължават Административен съд град Шумен да проведе съответните процедури. 

(3)  Контролът по изпълнението на план-графика на обществените поръчки се осъществява от съдебния администратор и определените възложители по проекти.

Чл. 14. (1) В случай, че през годината възникне необходимост от възлагане на обществени поръчки, които не са включени в утвърдения план-график, заявителят инициира изменението му с докладна записка съгласувана, от съдебния администратор.

(2)Изменението на план-графика на обществените поръчки се извършва със заповед на Административния ръководител - председател на Административен съд - Шумен.

 

 

 

Глава трета

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Чл. 15. (1) Административен съд - Шумен поддържа профил на купувача на интернет адрес: www.admcourt-sh.org.

(2) Без да се нарушават приложими ограничения във връзка с обявяване на чувствителна търговска информация и правилата на конкуренцията, в профила на купувача се публикуват под формата на електронни документи:

1.  предварителните обявления;

2.  решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки;

3.  документациите за участие в процедурите;

4.  решенията за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената документация за участие;

5.  разясненията по документациите за участие;

6.  поканите за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявление;

7.  протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях;

8.  решенията по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурите;

9.  информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка;

10.договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях;

11.договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях;

12.рамковите споразумения заедно със задължителните приложения към тях;

13.допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки;

14.информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания;

15.информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите;

16.информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор;

17.публичните покани по чл. 101 б от ЗОП заедно с приложенията към тях;

18.вътрешните правила по чл. 8б от ЗОП;

19.становищата на изпълнителния директор на АОП по запитвания на възложителя;

20.одобрените от изпълнителния директор на АОП експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме някоя от препоръките - и мотивите за това;

21.всякаква друга полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес и други документи и информация, определени с вътрешните правила по чл. 22г от ЗОП.

(3)Документите по ал. 2, които се публикуват в Регистъра на обществените поръчки или на Портала за обществени поръчки, се изготвят от служител от звено „Финансова дейност и снабдяване”, а при обществена поръчка по проект - от юриста на проекта, определен със заповед по чл. 21, ал. 7. След съгласуването им по ред, определен от настоящите Вътрешни правила, се предоставят за изпращане в АОП на служител, определен със заповед на Административния ръководител - председател на Административен съд - Шумен за упълномощен потребител в Регистъра на обществените поръчки.

(4)Информацията по ал. 2, т. 1 - 13 и т. 17-21 се предоставя на служителя, отговорен за публикуването й в профил на купувача от главния счетоводител за процедури, финансирани изцяло от държавния бюджет или от ръководителя на проекта за процедури, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове или други източници.

(5)Информацията по ал. 2, т. 14 - 16 се предоставя на служителя, отговорен за публикуването й в три дневен срок от извършването на съответното плащане от главния счетоводител или от служителя, отговорен за изпълнението и посочен в конкретния договор или в заповед.

Чл.16. За всяка конкретна обществена поръчка системният администратор в Административен съд - Шумен обособява самостоятелен раздел в профил на купувача, представляващ електронна преписка със самостоятелен идентификационен номер и дата на създаването.

Чл. 17. (1) След получаване на достъп от системния администратор документите по чл. 15, ал. 2 се публикуват в съответния раздел в профил на купувача от:

а)        главния счетоводител за процедури, които се финансират изцяло с бюджетни средства;

б)определен от ръководителя на проекта член на екип за процедури финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове или други източници;

в)системен администратор.

(2)Служителите по ал. 1 публикуват в профила на купувача документите, както следва:

1.документацията за участие и документите, които се публикуват в РОП или на Портала за обществени поръчки - в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в агенцията;

2.решение за промяна по чл. 27а от ЗОП и променените документи се публикуват в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в агенцията;

3.  протокола по чл. 68, ал. 7 от ЗОП в 3-дневен срок от изготвянето му;

4.протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите, заедно с приложенията към тях, едновременно с публикуването на решението по чл. 73, ал. 1 или по чл. 92а, ал. 6 от ЗОП;

5.решенията по чл. 38 за завършване на процедурата, чл. 73, ал. 1 и чл. 92а, ал. 6 от ЗОП - в 3-дневен срок от издаването им;

6.информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка - в срок от 3 работни дни от изтичане срока за освобождаване на гаранциите за участие по чл. 62 от ЗОП, респ. от узнаване, че кандидатът или участникът е подал жалба срещу решение, съгласно чл. 61, ал. 1 от ЗОП, и е извършил действия по задържане на гаранцията за участие;

7.разясненията по документациите за участие в 4-дневен срок от получаване на искането, а при възлагане по Глава осем „а" в деня, следващ деня на завеждане в деловодството на Административен съд - Шумен на искането за разяснение.

8.договорите, допълнителните споразумения и документите, свързани с изпълнението на договорите, се публикуват в 20-дневен срок от:

а)сключването на договорите и на допълнителните споразумения;

б)извършването на плащането; за договори за периодично повтарящи се доставки на стоки, информацията за извършените плащания се публикува в обобщен вид до 20-о число на месеца, следващ месеца на извършените плащания;

в)освобождаването на гаранцията;

г)получаването от възложителя на договора за подизпълнение и на допълнително споразумение към него;

д)създаването на съответния друг документ.

Чл. 18. (1) Самостоятелният раздел за всяка обществена поръчка се поддържа от системния администратор в профила на купувача до изтичането на една година от:

1.  приключването или прекратяването на процедурата - когато не е сключен договор;

2.  изпълнението на всички задължения по договора, съответно на всички задължения по договорите в рамковото споразумение.

(2)   Извън случаите по ал. 1 документите и информацията по чл. 15, ал. 2 се поддържат в профила на купувача, както следва:

1.  по т. 1 - една година от публикуването в профила на купувача;

2.  по т. 18 - една година след изменението или отмяната им; 3. по т. 19 и 21- постоянно, със съответната актуализация.

 

Глава четвърта

ПОДГОТОВКА И ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Раздел I

ПОДГОТОВКА И ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ
ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ

ПОРЪЧКИ

Чл. 19. (1) За предвидените в план-графика процедури за възлагане на обществени поръчки или рамкови споразумения, служител от звено „Финансова дейност и снабдяване”, а при обществена поръчка по проект, член от екипа, изготвя предварителното обявление, което след подписването му от възложителя, се предоставя за изпращане на служителите, определени със заповед на Административния ръководител - председател на Административен съд - Шумен за упълномощени потребители в Регистъра на обществените поръчки.

(2)  Упълномощените потребители за работа в Регистъра изпращат предварителните обявления до изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки за публикуване в Регистъра на обществените поръчки в срок до 1 март на съответната година.

(3)   Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача на електронната страница на Административен съд - Шумен след изпращане по електронен път до Агенцията за обществени поръчки (АОП) на съобщение по утвърден образец.

(4)  Предварителни обявления или съобщения за публикуването им в профила на купувача се изпращат за публикуване и в Официален вестник на Европейския съюз по реда на ал. 1 и 2, при наличие на планиран разход за предстоящата за възлагане поръчка равна или над стойностните прагове, определени по реда на чл. 45в от ЗОП.

(5)  Когато Административен съд - Шумен възнамерява да използва съкратените срокове по чл. 64, ал. 2 от ЗОП, предварителни обявления се изпращат и за обществени поръчки, чиято обща стойност без ДДС е под стойностните прагове по чл. 23, ал. 1 от ЗОП и чл. 45в от ЗОП.

(6)  Срокът, посочен в ал. 2, е законов и не ограничава възложителя да изготви и изпрати предварителни обявления преди неговото настъпване с оглед на планираните от възложителя обществени поръчки.

 

Раздел II

ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ПРИ
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С
ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ИЛИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

Чл. 20. (1) Документация за участие се изготвя за всяка обществена поръчка, която съгласно утвърдения план-график предстои да се възлага с процедура по ЗОП или по реда на глава осем „а" от ЗОП чрез публична покана.

(2)Документацията за участие при провеждане на процедури по ЗОП има задължителното съдържание по чл. 28 от ЗОП.

(3)Поканата за участие при възлагане на обществена поръчка по реда на глава осем „а" от ЗОП има задължителното съдържание по чл. 101б, ал. 1 от ЗОП.

Чл. 21. (1) Заявител/Ръководителят на проекта изготвя докладна записка до Административния ръководител - председател на Административен съд - Шумен за процедури финансирани със средства от държавния бюджет или за процедури по проекти, финансирани изцяло или частично със средства от европейските фондове или други източници за необходимостта от провеждане на обществената поръчка и нейното стартиране.

(2)             Към докладната записка по ал. 1 се прилага проект на заповед (Приложение 3), с която се определят отговорните служители за подготовка на документацията. В заповедта се посочва и срока за изготвяне на документацията за участие, който се определя в зависимост от обема и сложността на поръчката, но не може да бъде по кратък от 10 работни дни при процедури по ЗОП и 5 работни дни при възлагане по Глава осем "а" от ЗОП.

(3)Когато отговорното за подготовката на заданието административно звено не разполага с административен капацитет за изготвянето му, ръководителят на звеното може да отправи искане за привличане на външен експерт с образование, квалификация и опит в областта, съобразно предмета на поръчката.

(4)Условията по привличането и заплащането на външния експерт за подготовка на заданието за всяка конкретна обществена поръчка се определят с договор сключен между:

1.Административния ръководител - Председател на Административен съд - Шумен и външния експерт за процедури, финансирани изцяло от държавния бюджет.

2.възложителя на съответния проект и външния експерт за процедури по проекти, финансирани изцяло или частично със средства от европейските фондове или други източници.

(5)Докладната записка и проектът на заповед се съгласуват с финансовия контрольор.

(6)Когато обществената поръчка ще се възлага с публична покана, за включване в проекта на заповедта по ал. 2, заявителят в докладна записка посочва и:

1.предложение за срока за подаване на оферти, който не може да бъде по-кратък от 7 работни дни и започва да тече от деня, който следва деня на публикуване на поканата;

2.             предложение за конкретни медии и лица - когато е необходимо, до които да бъде изпратена публичната покана след публикуването й на Портала за обществени поръчки и на профила на купувача Административен съд - Шумен, при спазване на изискванията и ограниченията предвидени в чл. 101 б, ал. 3 от ЗОП.

(7)  Възложителят издава заповед, с която назначава комисия за подготовка на документацията по обществената поръчка и публикуването в профил на купувача.

Чл. 22. (1) Служителите, определени със заповедта по чл. 21, ал. 7 подготвят проект на документация за участие, която включва:

1.  при провеждане на процедура по ЗОП:

а)решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;

б)обявлението за обществената поръчка;

в)пълното описание на предмета на поръчката, включително на обособените позиции;

г)  техническите спецификации;

д)минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите, и специалните изисквания за тяхното представяне, когато възложителят допуска варианти;

е)инвестиционните проекти, когато се изискват при обществената поръчка за строителство;

ж)методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта в съответствие с чл. 28а от ЗОП;

з)   образец на офертата, както и указание за подготовката й;

и)  проекта на договор.

2.   при възлагане на обществена поръчка чрез публична покана:

а) проект на публичната покана, съгласно утвърден образец от АОП;

б)наименование и адрес на възложителя;

в)  обект на поръчката, прогнозна стойност и източник на финансиране;

г)  кратко описание на предмета на поръчката, а когато е приложимо - и количество или обем;

д)критерия за възлагане, а когато изборът се извършва по критерий икономически най-изгодна оферта - и методика за оценка на офертата в съответствие с чл. 28а от ЗОП;

е)  технически спецификации и проект на договор;

ж  срок и място за получаване на офертите;

з)   дата, час и място на отваряне на офертите.

(2)  Изготвеният проект на документация се съгласува с финансовия контрольор, по отношение на съответствието на документацията с разпоредбите на действащото законодателство и с главния счетоводител, по отношение на прогнозна стойност на поръчката и наличието на бюджетен кредит към момента на откриване на поръчката, както и клаузите на проекта на договор, касаещи условията, сроковете и начина на плащане, гаранцията за изпълнение и неустойките при неизпълнение на договора.

(3)             Председателят на комисията, определен със заповедта по чл.21, ал.7, окомплектова окончателно документацията за участие и представя на възложителя:

1.  за подпис решението за откриване на процедурата при провеждане на процедура по ЗОП и утвърждаване на документацията или

2.   за издаване на заповед за утвърждаване на публичната покана и съпътстващата я документация, както и за назначаване на комисията по чл.43, ал.1.

Чл. 23. (1) Когато конкретна процедура по ЗОП подлежи на предварителен контрол по чл. 20а от ЗОП, след окончателното окомплектоване и съгласуване на документацията за участие, същата, без да се подписва решение за откриване на процедурата се изпраща в Агенцията за обществени поръчки за осъществяване на предварителен контрол.

(2) Главния счетоводител за процедури финансирани изцяло от държавния бюджет или Ръководителя на проекта за процедури финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове или други източници организират изпращането до Агенцията по обществени поръчки по електронен път, с електронен подпис, проектите на документи по чл. 20а, ал. 1 от ЗОП.

(3)След получаване на становище от изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки, при необходимост в обявлението и/или документацията за участие се нанасят съответни корекции, след което решението за откриване на процедурата се подписва от възложителя.

Раздел III

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП

Чл. 24. (1) След подписване на решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП, комисията по чл. 21, ал. 7 предоставят на електронен носител решението за откриването на обществената поръчка и обявлението, попълнени на бланки, утвърдени от изпълнителния директор на АОП и утвърдената методика при критерий - икономически най-изгодната оферта на служител, който е регистриран за упълномощен потребител в Регистъра на обществените поръчки:

(2)Упълномощеният потребител в РОП служител, определен със заповед на Административния ръководител - председател на Административен съд - Шумен отговаря за:

1.  изпращане за вписване в Регистъра на обществените поръчки на решението и обявлението за обществена поръчка.

2.  изпращане за публикуване в „Официален вестник" на ЕС на обявлението за обществена поръчка, при наличие на основание за това;

(3)  Определен от възложителя служител със заповедта по чл. 21, ал. 7 отговаря за:

1.  изпращане на поканата за участие в процедура на договаряне без обявление до лицето или лицата, посочени в решението за откриване на процедурата с придружително писмо, подписано от възложителя;

2.  окомплектоване и осигуряване на копия от документацията за участие.

3.  изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване за обществената поръчка. В съобщението се посочват най-малко предметът на обществената поръчка и датата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки и не може да се включва информация, която не се съдържа в обявлението.

4.  публикуване под формата на електронни документи в профил на купувача, документите по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП.

Чл. 25. Когато лице поиска да му бъде предоставена документация на хартиен и/или технически носител, екземплярите от нея се предоставят от служителя по чл. 24, ал. 3 на заинтересованите лица в 3-дневен срок от заплащане на цената, предвидена в обявлението.

Чл. 26. (1) Когато до 10 дни след публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки постъпят сигнал за нередност, писмени предложения от лица за промени в обявлението и/или документацията поради наличие на незаконосъобразни условия, пропуски или явна фактическа грешка, те незабавно се насочват с резолюция на възложителя към ръководителя на проекта/заявителя за преценка относно наличието на основание за изготвяне на решение за промяна.

(2) При положително становище на ръководителя на проекта/заявител относно необходимостта от изменение на условията на поръчката в допустимите от закона граници, определен от възложителя служител/член на екипа изготвя проект на решение за промяна по образец, който се подписва от възложителя и се изпраща от упълномощен потребител по електронен път с електронен подпис за вписване в Регистъра на обществените поръчки, както и до „Официален вестник" на ЕС, ако има основание за това.

(3) Освен сигнал за нередност или писмени предложения от лица, основания за публикуване на решение за промяна могат да бъдат и мотивирани предложения от длъжностни лица, както и бележки в окончателния доклад от упражнен предварителен контрол по чл. 20а от ЗОП, ако такъв е бил упражнен за конкретната процедура.

Чл. 27. (1) При постъпили в предвидения от ЗОП срок писмени искания за разяснения по документацията за участие, те незабавно се насочват от възложителя за подготовка на отговор с резолюция към заявителя или към ръководителя на съответния проект.

(2)Писмените разяснения се изготвят от служител/определения член на екипа в срок от 3 дни, след което се предоставят за съгласуване от съдебния администратор или ръководителя на проект и след утвърждаване от Административния ръководител - Председател на Административен съд - Шумен, се публикуват на официалната страница на Административен съд - Шумен в интернет, раздел „Профил на купувача". Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали.

(3)След публикуването на всяко дадено писмено разяснение по документацията за участие, то става неразделна част от нея, като същото се прилага в обособения самостоятелен раздел на обществената поръчка в профил на купувача.

Чл. 28. (1) Офертите или заявленията за участие във всяка процедура по ЗОП се приемат в деловодството на служба „Регистратура и архив” в Административен съд - Шумен и се съхраняват в каса до началото на заседанието на комисията за провеждане на процедурата, когато се предават на председателя й.

(2)При получаване на оферта или заявление за участие на ръка или по пощата, служител от деловодството задължително отбелязва във входящ регистър (приложение 4) следните данни:

1.предмет на обществената поръчка;

2.  име/наименование на кандидата/участника;

3.  пореден номер;

4.  дата и час на получаване.

(3)             Когато офертата е получена на ръка, на приносителя се издава документ, в който се отбелязват обстоятелствата по ал. 2, т. 3 и т. 4.

(4)Не се приемат и незабавно се връщат оферти или заявления за участие, които са получени след изтичане на крайния срок за подаването им, както и такива, които са в прозрачен, незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър по ал. 2.

Чл. 29. (1) Когато в първоначално определения срок за подаване на оферти или заявления за участие не са постъпили такива или е постъпила само една оферта или заявление заявителя/ръководителят на проекта, предлага:

1.удължаване на срока за подаване на оферти или заявления за участие чрез публикуване на решение за промяна;

2.  прекратяване на процедурата;

3.назначаване на комисия за провеждане на процедурата - само в хипотезата на една постъпила оферта или заявление за участие.

(2)Предложението се излага в доклад до възложителя, като в зависимост от неговата преценка, подготвя проект на решение или заповед и го представя за подпис на възложителя.

Чл. 30. (1) Комисията за провеждане на процедурата се назначава със заповед на възложителя, която се подготвя от заявителя/член на съответния екип в срок не по-късно от 3 работни дни преди датата на отваряне на офертите или заявленията за участие и се съгласува от съдебния администратор.

(2)Комисията за провеждане на всяка процедура по ЗОП, се състои от нечетен брой членове, не по-малко от петима, а при прилагане на чл. 14, ал. 3 от ЗОП, не по -малко от трима, включително председател.

(3)  Като членове на комисията се назначават:

1.служител от съответното звена, чиито функционални задължения са свързани с предмета на поръчката и които притежават професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката;

2.  правоспособен юрист;

3.   други лица, вкл. външни експерти, притежаващи професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката.

(4)  Председателят на комисията изпълнява следните задължения:

1.ръководи заседанията на комисията, организира и координира работата й;

2.следи за спазване на определения срок за работата на комисията, като при необходимост уведомява възложителя за удължаването му;

3.уведомява своевременно възложителя за необходимостта от определяне на нов член на комисията, в случаите, когато редовен член не може да бъде заместен от резервен такъв;

4.подписва кореспонденцията с кандидатите или участниците в процедурата, в предвидените от закона случаи;

5.уведомява възложителя за приключване работата на комисията чрез предаване на всички протоколи, а при процедура на договаряне без обявление и на доклад.

(5)В заповедта за назначаване на комисия се определят двама резервни членове, един от които задължително е правоспособен юрист.

(6)В заповедта за назначаване на комисията се определя срок за приключване на работата й, който е съобразен със сложността на обществената поръчка и броя на подадените оферти или заявления за участие, но не е по-дълъг от срока на валидност на офертите.

(7)В заповедта за назначаване на комисията се определя възнаграждението на членовете на комисията, освен ако в закон е предвидено друго, както и командировъчни пари - пътни, дневни и квартирни.

Чл. 31. (1) След назначаване на комисията и получаване на списъка с офертите или заявленията за участие, всички членове и консултанти, ако има такива, попълват декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 от ЗОП.

(2)Определените резервни членове попълват декларации само в случай, че встъпят за участие в работата на комисията на мястото на титуляр.

(3)  При изпълнение на своите задължения комисията попълва контролни листа за:

1.внесените гаранции (Приложение 5)

2.административно съответствие със ЗОП и изискванията на Възложителя на представените от участниците документи в Плик № 1 (Приложение № 6);

3.  съответствие на офертите на участниците с минималните изисквания, ако такива са

посочени от възложителя в обявлението или поканата (Приложение № 7);

4.  оценка по всички показатели от методиката за оценка, където се излагат и мотивите на всеки член от комисията за дадените оценки при критерий за оценка „икономически най-изгодната оферта".

(4)В случай, че участник в процедурата е представил банкова гаранция за участие, същата се предоставя с приемателно-предавателен протокол /Приложение 8/, в звено „Финансова дейност и снабдяване” за осчетоводяване и съхранение.

(5)Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Протоколът се подписва от всички членове, а когато член на комисията е против взето решение, той подписва протокола с мотивирано особено мнение в писмен вид.

Чл. 32. (1) След приключване работата на комисия за провеждане на процедура по ЗОП, председателят й предава с докладна записка до възложителя всички съставени протоколи, както и доклад, когато е проведено договаряне без обявление.

(2)В срок от 3 работни дни от представяне на съответния протокол възложителят чрез длъжностното лице, определено със заповедта за назначаване на комисията по чл. 34 от ЗОП може да упражни правото си на контрол върху работата на комисията, като се произнесе по един от следните начини:

1.  издава мотивирано решение за класиране и определяне на изпълнител;

2.  дава задължителни писмени указания към комисията за отстраняване на установени в хода на работата й нарушения, които могат да бъдат отстранени, без това да налага прекратяване на процедурата;

3.  издава мотивирано решение за прекратяване на процедурата - при наличие на основания по чл. 39 от ЗОП.

(3)             В случаите по ал. 2, т. 1 и т. 3 проектът на решение се изготвя от юриста, който е участвал в комисията и се съгласува със заявителя и лицето, упражняващо контрол по ал. 2, след което се представя за подпис от възложителя.

Чл. 33. (1) Издаденото от възложителя решение за класиране и определяне на изпълнител се публикува в профил на купувача заедно с протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП и се предоставя лично срещу подпис, по факс или се изпраща на кандидатите/участниците с препоръчано писмо с обратна разписка.

(2)На определения за изпълнител участник, заедно с решението за класиране се изпраща и писмо, с което той се поканва за сключване на договор и се посочват документите, които трябва да бъдат представени от него.

(3) В тридневен срок от вземане на решението по чл. 32, ал. 2, т. 3, определен от възложителя служител, в един и същи ден изпраща решението до всички кандидати или участници, публикува го в профила на купувача и изпраща копие от решението до изпълнителния директор на агенцията.

Чл. 34. (1) Когато в хода на процедурата са изискани и представени гаранции за участие, служителят, определен по реда на чл. 30, ал. 3, т. 2 следи за изтичане срока за обжалване на решението за класиране и определяне на изпълнител, респ. на решението за прекратяване на процедурата и незабавно писмено уведомява участника и главния счетоводител за необходимостта да бъдат освободени или задържани гаранциите на отстранените участници и на класираните на трето и следващо място в определените от Закона за обществените поръчки срокове.

(2)Редът за освобождаване на гаранциите за участие зависи от формата, в която гаранцията е била представена - парична сума, внесена в касата или по банковата сметка на Административен съд - Шумен или банкова гаранция.

(3)Когато участникът е представил банкова гаранция, същата се освобождава на представляващия участника или на негов представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.

(4)В случай, че участникът или негов представител не потърси оригиналния документ за банкова гаранция, същият се съхранява в звено „Финансова дейност и снабдяване” и копие от уведомлението до участника по ал. 1 до изтичане на срока на неговата валидност, след което се прилага към досието на обществената поръчка.

Чл. 35. При оспорване на решението на възложителя за избор на изпълнител на обществена поръчка, както и при депозирана жалба срещу действие и бездействие, свързано с провеждането на процедурата за възлагане на обществена поръчка, преписката се комплектова от екипа по провеждане на поръчката и се изпраща до компетентния орган да разгледа жалбата.

 

Раздел IV

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА

ПОРЪЧКА

Чл. 36. (1) Когато в резултат от проведена процедура по ЗОП е издадено решение за класиране и определяне на изпълнител, заявителя/член от екипа подготвя проект на договор за обществена поръчка, който съответства на приложения към документацията за участие проект на договор и включва и всички предложения от офертата на участника, въз основа на които той е определен за изпълнител. Проектът на договор се изготвя в най-малко 2 (два) екземпляра, за досието на обществената поръчка и за изпълнителя.

(2)След съгласуването на проекта на договора с финансовия контрольор, гл. счетоводител, служителят по ал. 1 организира подписването на проекта на договор от определения за изпълнител участник, след като от него са представени всички изискващи се документи за съответната процедура. (Приложение 9).

(3)По време на съгласуването оригиналните документи по ал. 2 се съхраняват от заявителя или от съответния екип по проект.

(4)След изтичане на срока по чл. 41, ал. 3 от ЗОП и при условията на чл. 41, ал. 5 от ЗОП, всички екземпляри на съгласувания и подписан от изпълнителя проект на договор за обществена поръчка се представят от служителя по ал. 1 за подпис от възложителя и упълномощеното с право на втори подпис лице.

(5)При проведена процедура на договаряне без обявление по ЗОП, която е подлежала на предварителен контрол по чл. 20б от ЗОП, договорът за обществена поръчка не се подписва преди да е публикувано становището на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки, както и ако публикуваното становище не потвърждава законосъобразния избор на процедура.

(6)Служителят по ал. 1 отговаря за предаване/изпращане на един екземпляр от подписания договор на изпълнителя.

Чл. 37. (1) Когато в хода на процедурата са изискани и представени гаранции за участие, незабавно след подписване на договора за обществена поръчка гл. счетоводител писмено уведомява участника, че следва да предприеме действия да освободи гаранциите за участие на класираните на първо и второ място участници.

(2)В случай, че участникът или негов представител не потърси оригиналния документ за банкова гаранция, същият се съхранява в звено „Финансова дейност и снабдяване” и копие от уведомлението до участника по ал. 1 до изтичане на срока на неговата валидност, след което се прилага към досието на обществената поръчка.

Чл. 38. Служителят по чл. 36, ал. 1:

1.представя на съдебния администратор оригинален екземпляр от договора и административните сведения, техническото и ценово предложение от офертата на определения за изпълнител участник и оригинал на документ за внесена/представена банкова гаранция за изпълнение, а на гл. счетоводител копие от договора и на документ за внесена/представена банкова гаранция за изпълнение;

2.  окомплектова досието на обществената поръчка;

3.подготвя на електронен носител информация за сключен договор по образец и я предоставя на служителя, упълномощен за потребител в РОП за изпращане за вписване в Регистъра на обществените поръчки в 20-дневен срок, както и до „Официален вестник" на ЕС, ако има основания за това.

Раздел V

ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ
ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА И ПРИ
СВОБОДЕН ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Чл. 39. Когато в план-графика на обществените поръчки е предвидено възлагане на доставка, услуга или строителство по реда на глава осем „а" от ЗОП чрез публична покана, подготовката на документация за участие се извършва по реда на Глава четвърта раздел II от настоящите правила.

Чл. 40. (1) След издаване на заповедта от възложителя за утвърждаване на документацията за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осем „а" от ЗОП, комисията по чл. 21, ал. 7 предоставя на електронен носител поканата, попълнена на бланка, утвърдени от изпълнителния директор на АОП и утвърдената методика при критерий - икономически най-изгодната оферта на служителят, който е регистриран за упълномощен потребител в Регистъра на обществените поръчки.

(2)  Упълномощеният за потребител в РОП служител отговаря за:

1.изпращане на поканата за публикуване на Портала за обществени поръчки

2.изпращане до АОП на утвърдената методика за оценка на офертите - при критерий икономически най-изгодна оферта.

(3)  Определен от възложителя служител отговаря за:

1.публикуване на поканата и приложенията към нея в профил на купувача;

2.  окомплектоване и осигуряване на копия от документацията за участие.

3.изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване за обществената поръчка. В съобщението се посочват най-малко предметът на обществената поръчка и датата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки и не може да се включва информация, която не се съдържа в обявлението.

Чл. 41. (1) При постъпили в предвидения от ЗОП срок писмени искания за разяснения по документацията за участие, те незабавно се завеждат в деловодството на Административен съд - Шумен и се насочват от възложителя за подготовка на отговор с резолюция към длъжностните лица, определени със заповедта по чл. 17, ал. 7.

(2) При постъпване на искане за разяснение по документацията в неработен ден или в неработно време за дата на постъпване се счита датата на завеждане на писмените искания в деловодството на Административен съд - Шумен.

(3)След изготвянето на писмените разяснения, същите се публикуват от определено от възложителя лице по предвидения в закона ред и срок на профил на купувача.

       (4)След публикуването на всяко дадено писмено разяснение по документацията за участие, то става неразделна част от нея, като същото се прилага към екземплярите на документацията, които предстои да се предоставят до края на срока.

Чл. 42. (1) Офертите се приемат в служба „Регистратура и архив” и се съхраняват в каса до началото на заседанието на комисията за провеждане на процедурата, когато се предават на председателя й.

(2)При получаване на оферта или заявление за участие на ръка или по пощата, служител от деловодството задължително отбелязва във входящ регистър следните данни:

1.  предмет на обществената поръчка;

2.  име/наименование и адрес на участника;

3.  пореден входящ номер;

4.  дата и час на получаване;

5.  представител и подпис.

(3)Когато офертата е получена на ръка, на приносителя се издава документ, в който се отбелязват обстоятелствата по ал. 2, т. 3 и т. 4.

(4)Не се приемат и незабавно се връщат оферти или заявления за участие, които са получени след изтичане на крайния срок за подаването им, както и такива, които са в прозрачен, незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър по ал. 2.

(5)Офертите на участниците трябва да съдържат най-малко:

1.данни за лицето, което прави предложението;

2.техническо предложение;

3.ценово предложение;

4.срок на валидност на офертата.

Чл. 43. (1) Комисията за провеждане на процедурата се назначава със заповедта на възложителя по чл.22, ал.3, т.2. Проектът на заповедта се подготвя от определен от възложителя служител не по-късно от 3 работни дни преди датата на отваряне на офертите и се съгласува със съдебния администратор.

(2)Комисията се състои от нечетен брой членове, не по-малко от трима, включително председател.

(3)Като членове на комисията се назначават:

1.  служители от съответното звена, притежаващи професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката;

2.  правоспособен юрист;

3.  други лица, вкл. външни експерти, с професионална квалификация и опит, съответстващи на предмета и сложността на поръчката.

(4)В заповедта за назначаване на комисия се определят двама резервни членове, един от които задължително е правоспособен юрист.

(5)В заповедта за назначаване на комисията се определя срок за приключване на работата й, който е съобразен със сложността на обществената поръчка, но не е по-дълъг от срока на валидност на офертите.

Чл. 44. Когато в комисията, като член или консултант, участва външен експерт, със заповедта за назначаване на комисията се определя и неговото възнаграждение по реда на чл. 30, ал. 8. В тези случаи проекта на заповедта се изготвя от звено „Финансова дейност и снабдяване”.

Чл. 45. (1) След назначаване на комисията и получаване на списъка с офертите, всички членове и консултанти, ако има такива, попълват декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗОП.

(2)Определените резервни членове попълват декларации само в случай, че встъпят за участие в работата на комисията на мястото на титуляр.

(3)  При изпълнение на своите задължения комисията попълва контролен лист за внесените гаранции, ако такива са били определени в документацията за участие;

(4)В случай, че участник в процедурата е представил банкова гаранция за участие, същата се предоставя с приемателно-предавателен протокол, в звено „Финансова дейност и снабдяване” за осчетоводяване и съхранение.

(5)Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците.

Чл. 46. (1) След приключване работата на комисия за провеждане на процедура по ЗОП, председателят й предава с докладна записка до възложителя протокола от работата на комисията за утвърждаване.

(2)В срок от 3 работни дни възложителят чрез длъжностното лице, определено със заповедта за назначаване на комисията по чл. 101г, ал. 1 от ЗОП може да упражни правото си на контрол върху работата на комисията, като се произнесе по един от следните начини:

1.даде задължителни писмени указания към комисията за отстраняване на установени в хода на работата й нарушения, които могат да бъдат отстранени, без това да налага преустановяване на процедурата;

2.утвърди протокола и разпореди подготовка за сключване на писмен договор с избрания изпълнител.

3.  мотивирано да оттегли поканата;

(3)            В случаите по ал. 2, т. 2 утвърденият протокол се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача при условията на чл. 22б, ал. 3.

Чл. 47. В случаите, когато е подадена само една оферта възложителят може да възложи изпълнението на поръчката, ако същата е в съответствие с техническите спецификации.

Чл. 48. (1) В случаите когато не е подадена оферта възложителят може да назначи комисия по реда на чл. 43 на която да възложи:

1.събирането на най-малко две оферти, освен ако това е обективно невъзможно, съответстващи на прогнозната стойност, посочена в поканата по чл. 101 б, ал. 1, и на техническите спецификации и проекта на договор, приложени към поканата и

2.  провеждане на преговори с поканените участници.

(2)             При събиране на оферти по ал. 1, т. 1 комисията може да използва всякакви способи - изпращане на писмени покани до конкретни лица, публикуване на покана в печатно издание или в интернет, набавяне на каталози, проучване в интернет и др.

(3)Комисията провежда преговорите с поканените участници за определяне условията на договора съгласно изискванията на възложителя, посочени в поканата за участие. Резултатите от преговорите се отразяват в отделни протоколи, който се подписва от комисията и от участника.

(4)След провеждане на преговорите комисията изготвя доклад до възложителя, който съдържа най-малко следната информация:

1.  датата на разглеждане и оценка на офертите;

2.  брой на събраните оферти и наименования на лицата, които ги предлагат;

3.  резултатите от проведените преговори;

4.предложение за сключване на договор с класирания на първо място или мотивирано предложение за преустановяване избора на изпълнител;

5.  имената и подписите на длъжностните лица.

(5)След приключване работата на комисията докладът по ал. 4 се представя на възложителя за утвърждаване при спазване на процедурата но чл. 46.

Чл. 49. (1) Когато е утвърден протокол от разглеждане и оценка на оферти, получени въз основа на публична покана и в него се съдържа класиране на участниците, председателят на комисията, определен със заповед по реда на чл.21, ал.7,  преди сключване на договора от участника, определен за изпълнител изисква:

1.  свидетелства за съдимост от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП;

2.  декларации за обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

3.  гаранция за изпълнение, ако такава е предвидена в условията на поръчката.

(2)  При сключването на договора не се прилагат правилата на чл. 41 от ЗОП.

(3)Служителят по ал. 1 публикува в профила на купувача при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП договора и допълнителните споразумения към него.

Чл. 50. (1) Когато стойността на обществена поръчка не изисква изборът на изпълнител да се извърши с процедура по ЗОП или чрез публична покана, възлагането се извършва свободно.

(2)Инициирането на ангажименти за извършване на разход се осъществява по ред определен със заповед на Административния ръководител - Председател на Административен съд - Шумен.

(3)Когато се извършват разходи за доставки и услуги на стойности, допускащи свободен избор на изпълнител, отчитането се извършва с първични платежни документи и/или с писмен договор. При необходимост от сключване на писмен договор, същият се изготвя от служител в звено „Финансова дейност и снабдяване” и се съгласува с финансов контрольор.

(4)Когато се възлага строителство по смисъла на чл. 3 от ЗОП, независимо от стойността му, с изпълнителя се сключва писмен договор като за съгласуването му се спазва реда по ал. 3.

(5)Договорите по ал. 3 и 4 се сключват от Административния ръководител - Председател на Административен съд - Шумен.

Чл. 51. (1) Главния счетоводител отговаря за организирането, изготвянето и изпращането на обобщена информация по образец за обществените поръчки, възложени през предходната календарна година по реда на глава осем "а" от ЗОП или свободно, съгласно чл. 39 от настоящите правила.

(2)Обобщената информация за разходи извършени от бюджета на Административен съд - Шумен се подготвя от главния счетоводител в срок до 25 март на годината, следваща отчетната, на база изплатените суми по:

1.  сключени договори след възлагане с публична покана;

2.  сключени писмени договори за строителство, възложени свободно;

3.  сключени писмени договори и/или фактури за доставки и услуги, възложени свободно.

(3)Обобщената информация за разходи, извършени от бюджета на проекти, финансирани със средства частично или изцяло от ЕС или други източници се подготвя в срок до 25 март на годината, следваща отчетната, на база изплатените суми по:

1.  сключени договори след възлагане с публична покана;

2.  сключени писмени договори за строителство, възложени свободно;

3.              сключени писмени договори и/или фактури за доставки и услуги, възложени свободно.

(4)   Главният счетоводител оформя окончателно обобщената информация по утвърдения образец и я изпраща до Агенцията по обществено поръчки в срок до 31 март.

 

Раздел VI

КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИТЕ

Чл. 52 (1) Отговорност по изпълнението на всички договори за доставки, услуги или строителство, независимо от приложения ред за избор на изпълнител, се носи от главния счетоводител.

(2) Контролът по изпълнението на договори с периодично изпълнение се осъществява в срок до 5 работни дни от сключването на договора, а при другите договори - до 5 работни дни преди изтичане на срока им за изпълнение.

Чл. 53 (1) Главният счетоводител, на който е възложен контрола по изпълнение на договорите задължително получава копие от съответния договор и от приложенията към него и следи за:

1.спазване на общата стойност и срока за изпълнение на договора;

2.съответствието на изпълнението с изискванията по договора относно техническите спецификации, изискванията за качество и количество, както и за други параметри, съобразно предмета на поръчката и клаузите на договора.

(2) При установени несъответствия в изпълнението, незабавно уведомява Председателя на съда и съдебния администратор.

Чл. 54 (1) Приемането на изпълнението по договорите за доставки, услуги или строителство се извършва от главния счетоводител или от комисия, назначена със заповед на Председателя на Административен съд - Шумен.

(2) Приемането на изпълнението се оформя в протокол, в който се описват всички недостатъци на изпълнението, ако са установени такива, и се определя подходящ срок за отстраняването им. Протоколът се оформя двустранно с подписи на упълномощени представители на изпълнителя.

Чл. 55. Главният счетоводител, на който е възложено упражняването на контрол по изпълнението на договора уведомява съдебния администратор за приемане на работата, като предава своевременно съставените и подписани документи за това и становище в случай, че следва да се предприемат действия по удържане на гаранция или налагане на неустойки по договора.

Чл. 56. (1) Плащанията по договорите за обществени поръчки се осъществяват от звено "Финансова дейност и снабдяване”, съобразно клаузите им, след представяне и проверка на необходимите документи, удостоверяващи настъпването на основание за плащане от лицето, отговорно за изпълнението на договора.

(2) След приключване изпълнението на договор за обществена поръчка и при липса на основание за усвояване на гаранцията за изпълнение, същата се освобождава от звено "Финансова дейност и снабдяване” по ред, в зависимост от формата й - парична сума или банкова гаранция.

Чл. 57. (1) След приключване изпълнението на всеки договор за обществена поръчка, сключен след проведена процедура по ЗОП или при предсрочно прекратяване на такъв договор, в 20-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство, главния счетоводител предава на съдебния администратор за съгласуване попълнена бланка, утвърден от изпълнителния директор на АОП.

(2) Служител, упълномощен потребител в РОП, в 5-дневен срок от предоставянето му на информацията по ал. 1 я изпраща до АОП.

Чл. 58. (1) Лицата, определени със заповед на Административния ръководител - Председател на Административен съд - Шумен водят регистър за проведените процедури по ЗОП, който съдържа информацията по приложение 10:

1.   №/дата на решение за откриване на процедура/предложение/публична покана;

2.   предмет на обществена поръчка;

3.   вид процедура;

4.   брой подадени оферти;

5.   брой на допуснати до участие в процедура участници;

6.   изпълнител/седалище/адрес/БИК/БУЛСТАТ/ЕФН;

7.   № договор за обществена поръчка/фактура №;

8.   стойност на договора/поръчката (без ДДС);

9.   срок за изпълнение;

10.  №/дата на решение за прекратяване на процедурата

(2)  В срок до 30 януари на текущата година главния счетоводител представя информацията по ал. 1 в доклад пред Административния ръководител - председател на Административен съд - Шумен за възложените през предходната година обществени поръчки, който съдържа информация за:

1.  броя на възложените обществени поръчки и съотношението им с първоначално планираните;

2.   броя на възложените обществени поръчки, които не са първоначално планирани;

3.   стойност на сключените договори;

4.   информация за изпълнителите на обществени поръчки;

5.  наличието и броя на постъпили жалби срещу решения, действия или бездействия, във връзка с проведени процедури по ЗОП;

6.   вид и размер на наложени договорни санкции при неизпълнение;

7.   изплатената сума по съответните договори;

(3)  Административния ръководител - Председател на Административен съд - Шумен разглежда доклада по ал. 1 и го приема за сведение.

Раздел VII

СЪСТАВЯНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДОСИЕТАТА ЗА
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Чл. 59. (1) Съдебният администратор съставя досие за всяка обществена поръчка, възложена с процедура по ЗОП или чрез публична покана.

(2) Досието за обществена поръчка, възложена с процедура по ЗОП съдържа:

1.  оригиналите на всички документи, съставени във връзка с подготовката, откриването и провеждането на процедурата, с изключение на финансовите досиета, които се съхраняват в звено "Финансова дейност и снабдяване”;

2.  копия на писмата за изпращане на документи за публикуване в „Официален вестник" на ЕС и за вписване в Регистъра на обществените поръчки и приложените към тях документи (решения, обявления, информации);

3.   оригиналите на подадените оферти и заявления за участие;

4.   екземпляр от сключения договор;

5.  оригиналите на документите, представени от определения за изпълнител участник преди сключване на договора и копия от гаранциите за изпълнение;

6.               подадените жалби (ако има такива) и постановените по тях решения и/или определения;

7.  екземпляр от заповедта за възлагане на контрол по изпълнението на договора;

8.   екземпляр от информацията по чл. 58, ал. 1 за приключване изпълнението на договора или за предсрочното му прекратяване.

(3)Финансовото досие на обществената поръчки, възложена с процедура по ЗОП съдържа:

1.  контролни листа за движението на досието и за извършен предварителен контрол;

2.  всички договори и анекси към тях;

3.  всички фактури и платежни документи;

4.  Копия от протоколите за приемане и предаване на активите.

(4)Досието за обществена поръчка, възложена по реда на глава осем „а" от ЗОП, освен документите по ал. 2, т. 1, т. 3-5 и т. 7, съдържа и публичната покана и документацията за участие към нея.

(5)В досиетата по ал. 2 и ал. 4 се прилагат и заповедите за заместване на Председателя на съда или за упълномощаване на длъжностни лица за извършване на действия по възлагане на обществени поръчки.

(6)  Всяко досие за обществена поръчка съдържа опис.

Чл. 60.(1) Досиетата на обществените поръчки по процедури, финансирани от държавния бюджет се съхраняват от Съдебния администратор в предвидените от ЗОП срокове, съобразно приложения ред за възлагане.

(2)Финансовите досиета на обществените поръчки се съхраняват в звено „Финансова дейност и снабдяване”

(3)Досиетата на процедури по ЗОП, които са прекратени се съхраняват в предвидения от закона срок, считано от датата на решението за прекратяване.

(4)Досиетата на обществените поръчки се съхраняват по начин, който да дава възможност за достъп до тях само на лицето, отговорно за съхранението им.

Чл. 61. (1) Достъп до досиетата за обществени поръчки и съдържащите се в тях документи се осигурява от съдебния администратор, а достъп до досиетата за Финансовите досиета на обществените поръчки от главния счетоводител.

(2) Движението на досието или на отделни документи от него задължително се отразява в контролен лист по образец, съгласно Приложение № 11 към настоящите правила.

 

Глава пета

ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ И
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА
ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ НАПЪЛНО
ИЛИ ЧАСТИЧНО СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ
ФОНДОВЕ - ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ
НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ", ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” ИЛИ ПО ДРУГИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ

 

Чл. 62. (1) В случаите на конфликт на интереси длъжностните лица, които са отговорни за проверката и съгласуването на документациите за участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки по реда на тази глава се определят за всеки отделен проект със заповедта за одобряване на проекта/бенефициента/екипа.

(2) Лице, което е участвало при изготвянето на документацията за участие не може да участва в съгласувателната процедура.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

По смисъла на тези правила:

§ 1. „Заявители на обществени поръчки” са съдебните служители в звената от общата администрация, определени за материално отговорни лица от Административния ръководител - председател на Административен съд - Шумен и ръководителите на проекти и програми, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове определени със заповед на министъра.

§ 2. „Възложител” е Административен съд град Шумен, представляван от Административния ръководител - председател на Административен съд - Шумен или упълномощено по реда на чл. 8, ал. 2 от ЗОП от него лице.

§ 3. „Проект” е проект, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове - по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Оперативна програма „Административен капацитет” или по други програми и проекти с външно финансиране, по които Административен съд - Шумен е бенефициент.

§ 4. „Екип” са лица, определени със заповед на Административния ръководител - Председател на Административен съд - Шумен, които осъществяват организацията и управлението на проекти, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове - по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Оперативна програма „Административен капацитет” или но други програми и проекти с външно финансиране, по които Административен съд - Шумен е бенефициент.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 5. Вътрешните правила се издават на основание чл. 8б, чл. 22г и чл. 101г, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.

§ 6. Предварителен контрол за законосъобразност при възлагане на обществени поръчки се осъществява съгласно утвърдена Система за финансово управление и контрол в Административен съд - Шумен.

§ 7. Вътрешните правила са актуализирани и утвърдени със Заповед № РД–08-159 от 09.10.2015 година на Административен ръководител – Председател на Административен съд Шумен. Същите са задължителни за изпълнение от всички работещи в съда.

 § 8. Вътрешните правила влизат в сила от деня на утвърждаването им и могат да бъдат изменяни и допълвани по реда, по който са приети.

§ 9. Вътрешните правила са част от Системата за финансово управление и контрол в Административен съд Шумен и са публикувани на вътрешната мрежа на съда в папка „Актуално”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Приложение №1

                                         Към чл.9, ал.2

 

 

 

 

 

 

З А Я В К А

 

ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА ПЕРИОДА ОТ М. ЯНУАРИ ДО М. ДЕКЕМВРИ

20___ г.

 

по

ред

Обект и предмет на обществена поръчка

Вид

процедура за избор на изпълнител

Прогнозна стойност без ДДС

Източник

на

финанси­

ране

Мотиви за избора на

процедура

и

обосновка на необхо­димостта й

Прибли­зителна начална дата за стартиране на

процедурата

Период, в които

трябва да се реализира процедурата

Отговорно

лице

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

Процедури за възлагане на обществени поръчки финансирани с бюджетни

средства

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

Процедури за възлагане на обществени поръчки, за реализиране на дейности по проекти,

по които бенефициент са дирекции на ШАС

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2

                                         Към чл.12, ал.2

ПЛАН - ГРАФИК

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРЕЗ …………….ГОДИНА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

 

 

 

№ по ред

Описание на предмета на поръчката, включително на обособените позиции

Прогнозна стойност на поръчката без ДДС

Вид на процедурата

Източник на финансиране

Прогнозен срок за подготовка на техническо задание

Прогнозна дата за обявяване на процедурата

Отговорно лице за подготовката на поръчката

Наличие на действащ със същия предмет и срок на изтичане

Прогнозна дата за сключване на договор

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Изготвил:

           /Главен счетоводител/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3

                                         Към чл.21, ал.2

З А П О В Е Д

................................................. /                     20.. г.

На основание чл.93, ал. 1, т.1 от Закона за съдебната власт и чл. 21, ал.7 от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в Административен съд Шумен

З А П О В Я Д В А М:

1.Назначавам Комисия в състав: комисия в състав:

Председател:....................................

Членове:...........................................

Резервни членове:.................................................

за изготвяне на документацията за участие, публикуването в профила на купувача и

за организиране провеждането на процедура с обект ..................................................

(посочва се обекта на процедурата - строителство, доставка, услуги) за възлагане на обществена поръчка с предмет/наименование:

код по Общия терминологичен речник (СРУ).......................................................

2.Комисията да изготви документацията за участие в процедурата в срок до

(посочва се дата или брой работни дни, считано от датата на издаване на заповедта, но не по-малко от 10 работни дни при процедури по ЗОП и 5 работни дни при възлагане на процедури по реда на Глава осем “а“ от ЗОП)

3.Председателят и членовете на комисията/ отговарят за:

-                        цялостната организация, подготовка и провеждането на процедурата в съответствие с Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки от Административен съд - Шумен;

-                         изготвянето на съответните документи;

-                         кореспонденцията с кандидатите/участниците, „Официален вестник”;

-                         изготвя/т разяснения по реда и в законоустановеният срок;

-                        изпращане в срок на информацията, подлежаща на вписване в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки и в профила на купувача;

-                      спазването на съответните срокове и съхраняването на документацията по процедурата.

4.Определям лице за контакт, което се вписва в обявлението/ публичната покана,

(тел.: ...............  електронна поща: ....................... ), което отговаря за организирането на процедурата до етап назначаване от възложителя на комисията по чл. 34 от ЗОП, в това число:

а)  отговаря за цялостната организация по подготовката и провеждането на процедурата, кореспонденцията с кандидатите/участниците и Агенцията по обществени поръчки, за извършване на плащания, възстановяване на разходи на участници, спазването на съответните срокове, изготвяне на опис и досие на обществената поръчка и съхраняването на цялата документация по процедурата;

б)  организира размножаването и предоставянето на документацията за участие на потенциалните кандидати/участници в процедурите, като отговаря за идентичността им с утвърдената документация за участие;

в)при постъпване в законоустановените срокове на искания за разяснения по документацията за участие, съвместно с отговорния служител/и, които са изготвили документацията подготвя проект на писмен отговор от името на възложителя. В случаите, когато е предоставен пълен достъп документацията на електронната страница на Административен съд - Шумен в рубриката „Профил на купувача“ лицето за контакт изпраща разяснението до лицето/ата, отговорни за публикуването;

г)   при необходимост оказва съдействие на служителите от деловодството на Административен съд - Шумен при приемането на заявленията за участие на кандидатите и офертите на участниците;

д)   приема подадените оферти/заявления от служителя в деловодството;

е)   в деня на първото заседание на комисиите за провеждане на процедурите предава на председателите на комисиите:

-                        извлечение от регистъра на кандидатите/участниците, подали заявления/оферти

-                        подадените заявления, респ. оферти;

-                        изисканата информация/справка за преведени парични гаранции за участие;

-                        цялата документация, създадена до този момент, свързана с процедурата

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на съдебния администратор.

Заповедта да се доведе до знанието на отговорният/ите служител/и (или на членовете

на комисията) и съдебния администратор за сведение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

 

 

 

 

 

Приложение №4

                                         Към чл.28, ал.2

 

РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:………………………………………………..

№ по ред

Вх. № в деловод-ната система

Наимено-вание на юриди-ческото лице или обедине-ние

Точен адрес

Час на пода-ване на офер-тата

Подпис на лицето, предо-ставило доку-мента

Подпис на лицето получило офертата

Обстоятелства по чл.57, ал.5 от ЗОП

1.Оферта, представена след изтичане на крайния срок за получаване /дата и час/

2.Оферта, представена в незапечатан или скъсан плик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5

                                         Към чл.31, ал.3,т.1

 

 

КОНТРОЛЕН ЛИСТ

 

ЗА ВНЕСЕНИТЕ ГАРАНЦИИ

 

 

№ по ред

 

 

Наименование на участника в процедурата

Размера на внесената гаранция, отговаря ли на определената

Забележка

Да

Не

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Комисия в състав:

 

 

            Председател:

 

 

            Членове:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №6

                                         Към чл.31, ал.3,т.2

 

 

 

КОНТРОЛЕН ЛИСТ

 

ЗА НАЛИЧИЕ И СЪОТВЕСТВИЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ В ПЛИК №1

 

ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: …………………

 

 

 

 

№ по ред

Участник в процедурата

Списък на документите за подбор, съгласно изискванията на ЗОП и Възложителя, включени в Протокола на комисията по реда на чл.68, ал.7 и 8 от ЗОП

Наличие на документа

Допълнително представен по реда на чл.68, ал.9 от ЗОП

Съответствие с изискванията /форма и съдържание/

Не се изисква

1.

Участник №1

 

 

 

 

 

2.

Участник №2

 

 

 

 

 

3.

Участник №3

 

 

 

 

 

4.

…………….

 

 

 

 

 

…..

…………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Забележка: За всеки документ, включен в таблицата се описва и изискването за неговата форма /оригинал, нотариално заверено копие, копие, друго/.

 

Дата:

 

Комисия:

 

Председател:

 

Членове:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №7

                                         Към чл.31, ал.3,т.3

 

 

 

КОНТРОЛЕН ЛИСТ

 

ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ С МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ПОСОЧЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, В

/вид на процедурата/

 

 

С ПРЕДМЕТ: …………………

/наименование на поръчката/

 

 

№ по ред

Участник в процедурата

Минимални изисквания, съгласно изискванията на Възложителя

Икономическо и финансово състояние

/чл.50, ал.1 от ЗОП/

Технически възможности и/или квалификация /чл.51, ал.1 от ЗОП/

Съответствие с изискванията

Не съответства

Съответствие с изискванията

Не съответства

Съответствие с изискванията

Не съответства

1.

Участник №1

 

 

 

 

 

 

 

2.

Участник №2

 

 

 

 

 

 

 

3.

Участник №3

 

 

 

 

 

 

 

…..

………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата:

 

Комисия:

 

Председател:

 

Членове:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №8

                                         Към чл.31, ал.4

 

 

 

 

ПРИЕМАТЕЛНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

 

Днес на ...............................................................  г. председател/член в комисия, назначена със

заповед № РД........................ /................... г. за разглеждане и оценка на предложенията в

обществена поръчка с предмет: ............................................................................................................ ,

предаде на......................................................................... - служител в звено „Финансова дейност и

снабдяване” оригинал на банкова гаранция № .................................. /................... г., от участник

..........................................................  в обществена поръчка с предмет:

 

 

Приел:

 

/име, фамилия, длъжност/

Предал:

 

/име,фамилия,длъжност/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №9

                                         Към чл.36, ал.2

 

 

ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ УЧАСТНИКА,
ОПРЕДЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ, ПРЕДИ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО чл. 41 ОТ ЗОП

1.Документ за регистрация на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.

2.Документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 2/ако е приложима/ от ЗОП:

а/ свидетелство за съдимост за лицата по чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;

б/(ако не е представен ЕИК) удостоверение от съда по регистрация, че изпълнителят не е в производство по ликвидация, не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност или не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 70 от Търговския закон, вкл. когато дейността му е под разпореждане на съда, или е преустановил дейността си -.. (№.../ дата…);

в/удостоверение за липса на задължения към държавата или община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК:

-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (от Националната агенция по приходите) .................................................................................................................... (№ /

-                                                                                                                                                                                                         (от община................ )......................... (№/      );

г/ Документ за липса на наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години /за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 4 от ЗОП/.

3.Документите по т. 2 се представят от изпълнителя и подизпълнителя/ите, ако има такъв/такива.

4.Документ за гаранция за изпълнение от изпълнителя в размер на ............................................  % или

............................................................................  (................................. ), лв., парична или банкова

гаранция. Ако гаранцията е банкова, същата следва да е открита със срок на валидност не

по-малко от .....................  дни от изтичането на срока на договора - ................................. (№.............. /

дата ................. )

5.Други:

-гаранция за авансово плащане;

-застраховка;

Дата:

Подпис:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №10

                                         Към чл.58, ал.1

 

 

 

 

РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - …………..ГОДИНА

 

 

 

№ по ред

№ дата на решение за откриване на процедура/ предложение/ публична покана

Предмет на обществена поръчка

Вид проце-дура

Брой подадени оферти

Брой допуснати до участие в процедурата участниците

Изпъл-нител /седа-лище/ адрес/ ЕИК/ БУЛ-СТАТ/ ЕФН

№ на договор за обще-ствена поръчка/ фактура №

Стойност на договора/ поръчка-та /без ДДС/

Срок на изпъл-нение

№, дата решение за прекра-тяване на проце-дурата

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №11

                                         Към чл.61, ал.2

 

 

 

КОНТРОЛЕН ЛИСТ

 

За движение на досие за обществена поръчка

 

с предмет:……………………………

 

 

 

 

№ по ред

Ред за възлагане на обществената поръчка /процедура по ЗОП/ публична покана/

Вид на документа, до който се предоставя достъп /досието  в цялост или отделен документ/

Лице, на което се предоставя достъп /име, длъжност, дата, подпис/

Лице, което се предоставя достъп /име, длъжност, дата, подпис/

Дата на връщане на документа /подпис на лицето, което го получава/