УТВЪРДИЛ:

          ПРЕДСЕДАТЕЛ ШАС:

                             (КРЕМЕНА БОРИСОВА)

 

П Р А В И Л А

ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА

 

Принципът за определяне на съдията-докладчик по делото на случаен принцип е регламентирано законово в чл.157, ал.2 от АПК. Той гарантира безпристрастността на съда, равенство на страните и прозрачност в съдебната дейност.

1.    Определянето на съдия - докладчик се извършва от Председателя, Зам. председателя на Административен съд Шумен или от оправомощено с изрична заповед на Председателя лице, съобразно поредността на постъпването на оспорванията в съда /задължително попълване на регистрационен/входящ номер на книжата/, чрез случайно електронно разпределение на делата /Заповед №20 от 01.03.2007г. на ШАС/, посредством софтуер, разработен от Висш съдебен съвет. Софтуерът осигурява прозрачността на разпределението на делата, като позволява всяко дело да се провери как е разпределено /по случаен избор, по дежурство, на определен съдия или кои съдии не участват в избора/ и дали всички съдии са участвали при автоматичния избор. Софтуерът следи за равномерната натовареност на съдиите, чрез възможността постъпилите дела да се разпределят според материята им.

С цел по-равномерно разпределение по тежест, сложност и количество, делата се обособяват в подгрупи, аналогични на подгрупите административни и касационни дела, определени в утвърдените от Висш съдебен съвет статистически форми и отчети. Считано от 01.01.2015 година в предоставения от Висш съдебен съвет софтуер се въвежда разпределение на предметите по делата, както следва:

 

1.Административни дела – АПК

2.Административни дела - ЗУТ и ЗКИР

3.Административни дела - ДОПК и ЗМ

4.Административни дела - КСО и ЗСП

5.Административни дела - ЗДС и ЗОС

6.Административни дела – ИК

7.Административни дела - ЗМСМА и ЗА

8.Административни дела – ЗДСл, ЗМВР и ЗОВСРБ

9.Административни дела – Искове за обезщетение

10.Частни административни дела – ЧАД

11.Частни административни дела – ЧАД  - изборен кодекс

12.Частни административни дела - ЧАД по реда на чл.75, ал.2 от ДОПК

13.Административно-наказателни дела – АНД

14. Касационни административно-наказателни дела – КАНД

15. Касационни административни дела – КАД

16. Частни касационни административно-наказателни дела – ЧКАНД

17. Частни касационни административни дела – ЧКАД

2.    Системният администратор по нареждане на Председателя на съда запознава съдиите с възможностите на програмата и с опциите, които същата предлага относно замяната на съдията – докладчик, изключване на съдия от разпределението, както и с начина на удостоверяване на извършваното разпределение на хартиен носител.

3.    Постъпилите искания и оспорвания в Административен съд Шумен по реда на: 

- по чл.60 и чл.166 от АПК;

- по чл.250 от АПК;

- по чл.306, ал.2 от АПК;

- по чл.63, ал.4 от ЗМВР;

- по чл.75 и чл.121 от ДОПК;

- искания за обезпечаване на искове и доказателства;

- други дела, за които в закон е предвидено произнасянето в срок, по-малък от един месец.

се  разглеждат от дежурен съдия, съобразно утвърден от председателя на Административен съд Шумен седмичен График на дежурствата. За образуваните дела на горепосочените правни основания съдията - докладчик се определя чрез системата за електронно разпределение на делата на принципа на избор по дежурство. В случай на временна нетрудоспособност на определения дежурен съдия, разпределението на бързите производства се извършва, съгласно Заповед на председателя на съда за определяне на дежурен съдия.

 За времето на отсъствие на съдия-докладчик, действия по администрирането на делото се извършват от дежурния съдия.

4.    Ежедневното разпределение постъпилите оспорвания извън делата по точка трета се извършва между всички съдии, всеки ден от Председателя или Зам. Председателя на съда /Заповед № 71 от 11.07.2007г. на ШАС/, като всеки съдия може да присъства на процедурата по определяне на съдия – докладчик.

5.    Съдия се изключва от случайния избор, само в случай на ползване на законоустановен отпуск, поради временна нетрудоспособност, отпуск за отглеждане на дете и в предвидените от закона случаи.

6.    След разпределяне на делото, програмата за случайно разпределение на делата генерира протокол от извършения избор, който се изпраща в сървъра на ВСС, визуализира се чрез интернет страницата на ВСС, откъдето се разпечатва на хартиен носител. Протоколът отразява регистрационен номер на документа, номер на делото, вида и групата, в която е разпределено; начинът, по който се извършва изборът на докладчик /случаен, по дежурство, определен или без участие на определени съдии/; име на определения докладчик; евентуална замяна на първоначално определения докладчик и причините за това; дата и час на електронното разпределение. Протоколът се подписва от председателя, заместник председателя или съдията извършил разпределението /в този случай се отбелязва неговото име и номера на заповедта, с която е овластен/. Протоколът от разпределението се прилага към съответното дело.

7.    Промяна и преразпределение на определения съдия – докладчик се прави: при отвод на съдията – докладчик или друга обективна причина, налагаща продължително отсъствие. Причината за преразпределението задължително се мотивира от разпределящия.

При отмяна/обезсилване на съдебен акт и връщане на делото за разглеждане от друг състав на същия съд, делото се разпределя на случаен принцип, но без участието на съдията-докладчик/членовете на съдебния състав, постановили отменения/обезсиления съдебен акт.

При законово основание в подбора на докладчик на някое дело да не участват определени магистрати, се използва опцията „не участва”. Това става в случаите на ползване на отпуск, продължителна командировка и други законови основания, указващи невъзможност конкретен докладчик да участва в разглеждането на делото.

След отмяна на съдебен акт, прекратяващ производството по дело на основание подсъдност, новообразуваното дело се разпределя на първоначално определения докладчик.

При внезапно възникнала непреодолима пречка за участие в насроченото съдебно заседание, същото се пренасрочва за друга дата.

8.    В първия работен ден на всяка седмица се извършва архивиране на електронен носител на натрупаната информация за разпределение на делата. Тази дейност се осъществява от системния администратор под контрола на съдебния администратор.

9.    Информацията за разпределението на делата се съхранява за срок не по-малък от архивирането на делата.

10.През съдебната ваканция, за периода от 15 юли до 1 септември, бързите производства и делата, по които съдиите са задължени със закон да се произнесат в срок по-малък от един месец се разглеждат от дежурен съдия, съгласно одобрения от Общото събрание на съдиите в Административен съд – Шумен график на дежурствата.

 

 

Настоящите правила да се публикуват в Интернет страницата на съда и да се поставят на информационното табло на съда.

Правилата могат да бъдат изменяни и допълвани по реда, по който са приети, същите са актуализирани със Заповед № РД-08-84 от 01.06.2015 г. Административен ръководител – Председател на Административен съд Шумен.