УТВЪРДИЛ:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ ШАС: /П/

 

                             (КРЕМЕНА БОРИСОВА)

 

 

 

 

ПЛАН

 

 

ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ДОВЕРИЕ

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГРАД ШУМЕН

 

2009 – 2011 година

 

 

І. Цел на Плана

 

Ø    Повишаване на общественото доверие в съда;

 

Ø    Създаване на позитивен, реалистичен обществен облик на съда; 

 

Ø    Оптимизиране административната дейност на съда;

 

Ø    Повишаване на правната култура на обществото като цяло;

 

Ø    Постигане на диалогичност в процеса на общуване между съда и граждани и организации . 

 

 

ІІ. Задачи на Плана

 

Ø    Да се развият канали за комуникация в посока от съда към обществеността и механизми за обратна връзка;

 

Ø    Да се планират дейности по проучване и анализиране на информация от обществеността за представите й за съда и необходимите подобрения в дейността му;

 

Ø    Да се актуализира постоянно дейността и информацията и услугите предоставяни на гражданите от Информационния център на ШАС;

 

Ø    Да се усъвършенстват технологиите за предоставяне на информация за дейността на съда към обществеността и усилията на ШАС да противодейства на корупцията.

 

ІІІ. Планът се реализира при спазването на следните принципи

 

Ø    Прозрачност – да се гарантират условия за осигуряване на информация, необходима за постигане на целите на Плана;

 

Ø    Достъпност – воля за комуникативност на представителите на съдебната институция;

 

Ø    Обективност – готовност за показване както на силните, така и на слабите страни от работата на съдебната институция – посочване на причините за слабостите в работата й;

 

Ø    Адекватност– планът следва да бъде съобразен със законодателната обстановка и обществените изисквания към съдебната власт.

 

 

ІV. Дейности по изпълнение на плана

 

1. Вътрешно-организационни.

 

1.1.Създаване на организация за предоставяне на информация за ежедневната работа на съда, която представлява  обществен интерес:

 

Ø          пресцентър – правила за неговата работа – постъпване и обобщаване на информация, предоставяне на информация;  

 

Срок:постоянен

 

Отг. съдия Хр.Димитрова

 

Ø          използване на вътрешната  компютърна мрежа, като ресурс за запознаване.

 

Срок:постоянен

 

Отг.Адм.секретар

 

      Сист.администратор

 

 

1.2.Създаване на организация за приемане и разглеждане на мнения и предложения във връзка с работата на съда.

 

Срок:постоянен

 

Отг.Председател

 

       Адм.секретар

 

 

1.3.Създаване на бърз и безпрепятствен достъп на гражданите  до съдебните служби, посредством изграждане на Информационен център - след финансиране на съда от външен източник или при липса на такъв, след самофинансиране.

 

 а/Създаване на  нова регистратура.

 

Срок:м.декември 2011г.

 

Отг.Председател

 

      съдия Хр. Димитрова

 

      Адм. секретар

 

      Сист. администратор

 

 

б/Оборудване на информационен център. Информационният център  трябва да разполага и предоставя  следните материали :

 

Ø     Брошури;

 

Ø     Образци на различни документи;

 

Ø     Брошури и постери с държавните такси;

 

Ø     Списък на адвокати, нотариуси и вещи лица;

 

Ø          Информация за медиацията като процедури за извънсъдебно решаване на спорове;

 

Ø     Списък с телефонни номера от съдебната система;

 

Ø          Унифицирани Указателни табели и Информационно табло с информация за кабинети и стаи на службите в съда, номера на стаите, информация за това какви услуги се предоставят в тях, както и схема на сградата;

 

Ø          Информация за други лица и организации, имащи отношение към дейността на съда.

 

Срок:м.декември 2011г.

 

Отг.съдия Хр.Димитрова

 

       Адм.секретар

 

                                                    

 

в/ Информационният център трябва да предоставя  следните услуги на  гражданите :

 

Ø     график на делата;

 

Срок:постоянен

 

Отг.Сист.администратор 

 

Ø     предоставяне на стандартни  документи /молби/;

 

Ø     предоставяне на информация  за съдебните  процедури;

 

Ø     предоставяне на информация за държавните  такси;

 

Ø     наличие на брошури; 

 

Ø     наличие на  кутия за предложение и оплаквания.

 

Срок:постоянен

 

Отг.Адм. секретар

 

      Деловодител „регистратура”

 

 

1.4.Поддръжка и непрекъснато актуализиране на интернет страницата  на съда.

 

Ø          график на  разглежданите  дела по състави  за  всеки месец; 

 

Ø     предоставяне на стандартни молби;

 

Ø     информация за съдебните  процедури;                          

 

Ø     предоставяне на информация за държавните такси;

 

Ø     списък на адвокатите, нотариусите и вещите лица;

 

Ø          информация за съдилищата и институциите свързани със съдебната система;

 

Ø     провеждане на периодични анкети с граждани;

 

Ø          предоставяне на информация за свободните работни места, обявените конкурси и процедурата за провеждането им.

 

Срок:постоянен

 

Отг. Системен администратор

 

       Адм.секретар

 

       Сист. администратор

 

 

V. Работа с медии

 

1.             Осъществяване на дейностите по утвърдената Медийна стратегия на съда.

 

2.             Организиране на периодични срещи и оповестяване на резултатите от дейността на съда.

 

3.       Участие на представители на съда в специализирани програми.

 

4.             Подготвяне на  материали по актуални правни проблеми и тяхното предоставяне на  медиите. Осигуряване на  достъп по искане на журналисти до съответното дело, с цел запознаване на гражданите.

 

Срок:постоянен

 

Отг. съдия Хр. Димитрова

 

 

VІ. Повишаване на прозрачността в работата на съда и противодействие на корупцията

 

1. Използване на софтуер за случайно разпределение на делата.

 

Срок:постоянен                   

 

Отг.Председател

 

       Зам. редседател

 

 

2.Наличие на кутия за сигнали от граждани по повод корупционни действия в органите на съдебната власт.

 

Срок:постоянен       

 

Отг.съдия М.Стергиовска

 

       Адм.секретар

 

 

3. Въвеждане и използване аудиозапис на съдебните заседания.

 

Срок:постоянен                   

 

Отг.Сист.администратор

 

       Съдебни секретар-протоколисти

 

 

4.Непрекъснато работно време с граждани от 9.00ч.– 17.00ч.

 

Срок:постоянен       

 

Отг.Председател

 

       Адм.секретар

 

 

5. Съдебните служители носят табелка с името и длъжността, която заемат.

 

Срок:постоянен       

 

Отг.Адм.секретар

 

 

6.Ежемесечен статистически отчет за работата на всеки съдия и контрол за насрочване в срок, срока за приключването им и срока за изготвяне на решаването им.

 

Срок:постоянен                   

 

Отг.Председател

 

       Адм.секретар

 

 

7.Изготвяне на списък на делата, чието разглеждане продължава повече от година и набелязване на мерки за приключването им.

 

Срок:юли, януари ежегодно

 

Отг.Председател

 

      Адм.секретар

 

 

8.Усъвършенстване на модела на провеждане на Открити дни в съда – работа със студенти и ученици.

 

Срок: постоянен

 

Отг.съдия Хр.Димитрова

 

 

9.Откритост и публичност на конкурсите за назначаване на съдебни служители.

 

Срок:постоянен                               

 

Отг.Председател

 

        Адм. секретар

 

 

VІІ. Съвместна работа с други съсловия

 

1.Срещи с ръководството и представители на  адвокатската колегия. Обявяване на срещите с предварително изготвен дневен ред.

 

Срок:постоянен

 

Отг.съдия Хр.Димитрова

 

 

2.Срещи със съдии от други съдилища – тематични.

 

Срок:постоянен

 

Отг.съдия Хр.Димитрова

 

      

 

 

VІІІ.Програма за алтернативно разрешаване на спорове – намаляване на  делопотока и изграждане на доверие.

 

1.Обучение на съдии и съдебни служители.

 

2.Разработване на правила за  препращане на  висящи дела  към медиация.

 

Ø     подбор на подходящи дела;

 

Ø     време на препращане;

 

Ø     популяризиране на добри практики.

 

3.Работа с журналисти.

 

Срок:постоянен

 

Отг.съдия Хр.Димитрова

 

 

ІХ.Изпълнение и оценка на плана

 

Сро :на  шестмесечие

 

Отг.Председател

 

        Зам.председател

 

        съдия Хр. Димитрова 

 

        

 

Х.Обявяване на плана в съда – по вътрешната мрежа

 

Срок:в тридневен срок от утвърждаването му

 

Отг.Сист.администратор