П   О   Л   И   Т   И   К   А

 

 

 

ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯТА И КОМПЮТЪРНОТО ОБОРУДВАНЕ В

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – гр. ШУМЕН

 

 

 

 

 

http://www.admcourt-sh.org/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целта на тази политика е да гарантира ефикасното използване на компютрите; да гарантира, че служителите ще използват предоставените им компютри и Интернет връзка в съответствие с изпълнението на служебните им задължения и само за тази цел; да предотврати възможно застрашаване целостта на информацията.

 

Тази политика е част от разработката на стратегия за защита на служителите и съда. Всички компютри са свързани в локална мрежа и не се толерира никакво застрашаване на тази система.

 

Политиката важи за всички съдии и съдебни служители, работещи в Аминистративен съд – гр. Шумен.

 

 

 

 

Основни положения

 

 

Достъпът до Интернет, електронната поща и компютърното оборудване, осигурени от Административен съд – гр. Шумен, са само за служебно ползване. Използването им за лични цели е забранено.

 

Забранява се достъпа до компютърните файлове на други служители, освен личните. Разрешение за това дава съответния потребител, при наличието на основателна причина. За да се следи изпълнението на тази политика може да наложи извършването на мониторинг на компютрите. С цел осъществяване на техническата поддръжка може да се наложи преглед на съдържанието на файловете в компютрите. Това става с разрешението на ръководството на съда.

 

 

1. Вътрешна мрежа.

 

 

Достъп на потребителите – правила. Всички тези правила помагат за по-добрата организация и по-ефективна работа с компютърната техника, за по-висока сигурност.

 

 

-       Техниката да се използва изключително и само за служебни цели

 

-       Логическият достъп на потребителите е подробно описан в създадените групови и индивидуални акаунти на сървъра – домейн контролер. Той се определя от системния администратор на всеки съд, в зависимост от това с кои звена в организацията комуникира даденият потребител и какви мрежови приложения ползва.

 

-       Не се позволява инсталирането на какъвто и да е нов и реконфигурирането от потребителите на вече инсталиран софтуер и хардуер както и самостоятелни опити за поправка или подобрения на горепосочените. При съмнение за възникнал проблем незабавно се уведомява системният администратор.

 

-       Не се позволява използването на внесени отвън информационни носители, както и внесени отвън софтуер и хардуер.

 

-       Не се допускат външни лица до сървърното помещение, комуникационните шкафове, и техниката за интернет – връзка, с изключение на техници от оторизирани фирми, и то само придружени от системния администратор.

 

-        Единствено копие на ключовете до споменатите места има само системният администратор.

 

-       Не се допуска достъпа на външни лица до компютърната техника в канцелариите в сградата на съда.

 

-       Служителите не могат да отстъпват паролите си за достъп до системата на други служители, външни лица, роднини и приятели.

 

-       В метална каса се съхраняват описани по видове приложения паролите за достъп на всички потребители.

 

-       В метална огнеупорна каса се съхраняват направените архивни копия. Желателно е такива копия да има и извън сградата на съда – място с гарантирана сигурност за съхранение.

 

 

Използване на лични пароли и персонална идентификация

 

 

Защитата на информацията в системата е от огромно значение. За тази цел всеки служител има лична парола и персонална идентификация. Всеки потребител трябва да запази персоналната идентификация и лична парола и да не ги предоставя за използване от други лица и членове на семейството,

 

- За приложения, които изискват обслужване на пароли, паролите трябва да бъдат с годност 90 дни.

 

- За приложения, за които не е нужно обслужване и годност на паролите, изискванията са следните:

 

§         Дължина на паролата минимум 6 /шест/ символа, от които един да бъде цифра, и поне една буква.

 

§         Заключване на паролата след 5 последователни неуспешни опита за правилно изписване

 

-       Идентификационни файлове /IDs/ 

 

Уникалност - правата касаят идентификационните файлове на крайният потребител и варират в зависимост от това как се използва приложението: права за писане и права за четене.

 

Даденият достъп обаче трябва да съдържа, от една страна,

 

минимум привилегии, и от друга страна – да бъде достатъчен за адекватно изпълнение на служебните задължения на крайният потребител.

 

 

Следните дейности са строго забранени:

 

 

 1. Опити за неоторизиран достъп до компютърната система .

   

 2. Предоставяне на пароли за достъп до компютърната система или мрежа на външни лица.

   

 3. Повредата или разрушаването на компютърното оборудване, софтуер или информация.

   

 4. Използването на компютърни игри през работно време.

   

 5. Инсталирането на софтуер без разрешение от системния администратор, както и инсталирането на нелегален софтуер.

   

 

2. Използване на Интернет.

 

 

Използването на неподходящи или обидни Интернет страници, като порнографски сайтове, е забранено. Достъпът до Интернет става чрез Internet Explorer – браузър, инсталиран от системния администратор. Потребителите трябва да имат, предвид че използването на Интернет и инсталирането на програми може да доведе до получаване на вируси. Освен това трябва да се има предвид, че използването на Интернет, намалява възможностите за неговото ползване от другите потребители.

 

Служителите не могат да използват Интернет връзката за гледане на видео или филми, които значително намаляват скоростта на връзката за другите служители.

 

 

Достъп на потребителите:

 

-       Не се толерира влизането в Интернет - сайтове с неизвестно съдържание, или поне, ако въобще не предполагате какво съдържат те.

 

-       Не е разрешено инсталирането и използването на чат – програми.

 

-       Не е желателно тегленето на файлове с неизвестно съдържание от Интернет. Ако има нужда от това, се обръщайте към системния администратор.

 

-       Наличие на Интернет връзка има на следните компютри – Председател, съдии, системен администратор, административен секретар.

 

-       Отдалечен достъп – само за администраторски цели. Позволен само през зададен предварително нестандартен порт /Вместо 22 е 2222/, с парола.

 

-       FTP – Само за администраторски цели, през предварително зададен нестандартен порт /Вместо 21 е 2121/. Достъп имат само потребители със създадени акаунти и пароли на интернет-сървъра.

 

 

Достъп и използване на електронната поща

 

 

E-mail адресите в съда са само за служебна цел. Достъпът до електронна поща се осъществява чрез Outlook express. Използването на други продукти става с разрешение на системния администратор.

 

Потребителят не бива да отваря съобщения, получени от неизвестен получател или неизвестна Интернет страница. Такива съобщения трябва да бъдат изтрити незабавно.

 

Старите съобщения, които вече не са необходими оглед изпълняването на служебните задължения, трябва да бъдат периодично изтривани. Потребителите трябва да преместват важната информация от получените съобщения в отделни файлове върху техните компютри.

 

Не е желателно използването на web-базирани имейли.

 

 

3. Копирна и принтерна техника.

 

 

Не се допуска:

 

 

- Самостоятелни опити за поправка на принтери и копирна техника. При съмнение за съществуващ проблем се обръщайте към системния администратор.

 

- Работата на външни лица с наличната копирна и принтерна техника, както и техни опити за отстраняване на възникнали проблеми, освен на лица – служители на оторизираните за това фирми, със знанието на системния администратор.

 

- Смяната на тонер-касети и отстраняването на заседнали листи да се извършва на място, само от обучени за това служители.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

 

 

        С НАСТОЯЩЕТО ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ ИМАМ КОПИЕ ОТ ПОЛИТИКАТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГР. ШУМЕН, ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯТА И КОМПЮТЪРНОТО ОБОРУДВАНЕ, ЗАПОЗНАТ(А) СЪМ С ТОЗИ ДОКУМЕНТ И РАЗБИРАМ ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ НЕГОВОТО НЕСПАЗВАНЕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

----------

 

съдия (съдебен служител)

 

 

----------

 

подпис

 

 

----------

 

дата