АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ШУМЕН

 

 

 

 

 

 

 

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

 

 

НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ШУМЕН

ЗА 2011 ГОДИНА

 

 

 

 

 

                                                                                   УТВЪРДИЛ:

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                              /КРЕМЕНА БОРИСОВА/

 

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ

в работата за 2011 година на ШАС

 

1.           Повишаване ефективността на съдебната дейност – бързо и качествено правораздаване. Усъвършенстване управлението на съда.

2.           Повишаване квалификацията на магистрати и съдебни служители чрез специализирани обучения.

3.           Повишаване на общественото доверие към съда и утвърждаване образа на съда като стабилна, отговорна, безпристрастна, високо професионална и авторитетна институция.

4.           Материална база.

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

 

ПРИОРИТЕТ І

Повишаване ефективността на съдебната дейност – бързо и качествено правораздаване. Усъвършенстване управлението на съда.

 

1.Планиране и прилагане на различни методи за подобряване управлението на делата:

Ø      Стремеж към увеличаване броя на решените дела;

Ø      Стремеж към преодоляване забавянето на делата и намаляване броя на старите дела в съда.

Отговорник – Председател

 

2.Осъществяване на електронен достъп гражданите чрез Интернет страницата на Административен съд Шумен за графиците на откритите съдебни заседания, постановените и влезлите в сила съдебни актове.

    Отговорник – Съд. администратор

                             Сист. администратор   

                                                                                                                                                                                                               

3.Поддържане и актуализиране на Интернет страницата на съда.

     Отговорник – Съд. администратор

                             Съд.администратор

 

4.Разпределяне на делата на случаен принцип чрез електронната система предоставена от ВСС.

     Отговорник – Председател

                             Зам. председател

 

5.Актуализиране, утвърждаване и прилагане на:

5.1.Счетоводна политика на Административен съд Шумен.  

5.2.Правилник за документооборота на счетоводните документа в Административен съд Шумен.

5.3.Сметкоплан на Административен съд Шумен.

5.4.Вътрешни правила за извършване на инвентаризация.

5.5.Вътрешни правила за организация на работната заплата в Административен съд Шумен.

Отговорник – Гл. счетоводител

 

При всяка промяна в нормативната уредба или получени указания от първостепенния разпоредител на бюджетни средства, гл. счетоводител се задължава да нанесе корекция и актуализира вътрешните правилници и инструкции, касаещи финансовата дейност на съда и действащи в Административен съд Шумен.

 

6. Актуализиране на съдебния софтуер, обновяване и поддръжка на компютърната мрежа на съда.

 

        Отговорник – Сист. администратор

 

ПРИОРИТЕТ ІІ

Повишаване квалификацията на магистрати и съдебни служители чрез специализирани обучения

 

1.Повишаване квалификацията на магистратите и утвърждаване на механизми за модерно съдебно администриране.

 

            Отговорник – Председател

 

2.Изготвяне на обучителен план, използвайки програмата, подготвена от НИП за 2011г.

          Срок – февруари 2011 година

          Отговорник – Координатор обучения

                                  Съд. администратор

 

3. Приоритетно изпълнение на дейностите заложени в План за подобряване на работата на съда 2 – Цел 10. Провеждане на регионален семинар.

 

          Срок – октомври - ноември 2011 година

          Отговорник – Координатор обучения

ПРИОРИТЕТ ІІІ

Повишаване на общественото доверие към съда и утвърждаване образа на съда като стабилна, отговорна, безпристрастна, високо професионална и авторитетна институция

 

1.Провеждане на пресконференция, отчитаща работата на Административен съд Шумен за определен период от време.

Срок – месец март 2011 година

Отговорник – Пресаташе

 

2.Повишаване на общественото доверие, чрез поддържане на кутия за сигнали за корупция до Висш съдебен съвет.

 

Отговорник – Постоянно действаща 

                                    комисия

 

3.Повишаване на общественото доверие, чрез поддържане на кутия за мнения и предложения в сградата на Административен съд Шумен на общодостъпно място. 

             Отговорник – Постоянно действаща 

                                     комисия

 

4.Повишаване на общественото доверие чрез поддържане на постоянна връзка за предложения и сигнали в интернет страницата на Административен съд Шумен.

 

             Отговорник – Съд. администратор

                                     Сист.администратор

 

5.Срещи на представители на съда с представители на други съдилища от съдебния район или институции.

 

Отговорник – Пресаташе

 

6. Приоритетно изпълнение на дейностите, заложени в План за подобряване на работата на съда 2 – Цел 23:

6.1.Ден на отворените врати.

                                                                                 Срок – април – май 2011 година

Отговорник – Пресаташе

 

6.2.Отразяване на делата с обществен интерес.

Отговорник – Пресаташе

 

6.3. Поддържане на активна рубрика «Пресцентър» в Интернет страницата на Административен съд Шумен

                                                                          

Отговорник – Съд. администратор

 

ПРИОРИТЕТ ІV

Материална база

 

1.Подписване на окончателен договор за закупуване на сграда за нуждите на съда.

 

Отговорник – Председател

                                                                                                

 

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ

 

1.Изпълнението на целите и задачите на този план следва да се отчитат устно или писмено в тридневен срок от момента на тяхното изпълнение или от изтичане на определението от него срокове. Като при необходимост по предложение на Председателя или отговорното лице могат да се приемат допълнителни задачи или да се променя срока на изпълнението при обективна невъзможностза спазване на определения такъв. В случай, когато в настоящия Оперативен план не е упоменат срок за изпълнение, същият да се счита «постоянен».

2.Осъществяване на контрол.

Отговорник – Председател ЩАС

Настоящият Оперативен план за 2011 година е утвърден със Заповед № РД-08-208 от 23.12.2010г. на Председателя на Админстративен съд Шумен. Същият може да бъде изменян и допълван, по реда по който е приет.