АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ШУМЕН

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА

 

за ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪДЕБНИ УСЛУГИ

НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

 

 

 

 

 

                                                                                   УТВЪРДИЛ:

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                       /КРЕМЕНА БОРИСОВА/

 

Тези правила уреждат дейността на магистратите и съдебните служители в Административен съд Шумен, при предоставяне на съдебни услуги на хора с увреждания. Те са съобразени със Закона за интеграцията на хората с увреждания и Наредба №4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с уврежданията.

Правилата имат задача да осигурят равнопоставеност и подкрепа на хората с увреждания, които са сред основните цели на Закона за интеграция на хората с увреждания. По смисъла на този закон /Допълнителни разпоредби § 1/:

1.„Увреждане” е всяка загуба или нарушаване на анатомичната структура, във физиологията или в психиката на даден индивид.

2. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) "Човек с трайно увреждане" е лице, което в резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.

3. "Пряка дискриминация" е поставяне на лице на основата на увреждане в по-неблагоприятно положение в сравнение с друго лице, което е било, е или би могло да бъде поставено в сравними сходни обстоятелства.

4. "Непряка дискриминация" е поставяне на лице на основата на увреждане в по-неблагоприятно положение в сравнение с други лица чрез привидно неутрална разпоредба, критерий или практика, освен ако тази разпоредба, критерий или практика е обективно оправдан/а с оглед на законова цел, несвързана с увреждането, и средствата за постигане на целта са подходящи и не надхвърлят необходимото за постигането й.

Административен съд Шумен, си поставя следните цели:

 

А.Предоставяне на информация на хора с увреждания.

Б.Предоставяне на услуги на хора с увреждания.

В.Създаване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания.

Г.Осигуряване на лесен достъп на хора с увреждания до съдебните канцеларии и зали.

 

В изпълнение на цел «Предоставяне на услуги на хора с увреждания»:

1. Съдебните служители на Административен съд Шумен, обслужват с подходящото внимание и с уважение хората с увреждания, като се съобразяват с вида на уврежданията.

2. Съдебните служители на Административен съд Шумен, при финансова или друга възможност от страна на съда, да преминат обучение за запознаване със специфичните начини на общуване с хора с увредени слух и зрение и на елементарно ниво на жестомимичен превод, за да бъдат подготвени да обслужват хора със слухови увреждания. В случай на отсъствие на обучен служител, за обслужването на хора с увреждания ще бъде ангажиран друг обучен служител.

3. Преминалите обучение съдебни служители ще запознаят останалите си колеги със специфичните начини на общуване с хора с увреден слух и зрение.

4. Съдебните служители на Административен съд Шумен, имат задължението да прочетат и помогнат при попълване на документи на хора със зрителни увреждания.

5. При участие на глухи или неми в съдебни заседания, съдията докладчик по делото назначава тълковник за осигуряване на пълноценно участие на лице с увреждания съгласно чл.4, ал.3 от ГПК.

В изпълнение на цел «Предоставяне на информация на хора с увреждания»:

1. Административен съд Шумен да взаимодейства с неправителствени организации на хора с увреждания на територията на град Шумен, като търси тяхното мнение за работата и за условията за достъп до съда.

2. Кани представители на неправителствени организации на хора с увреждания да участват в събития, организирани от съда като срещи по конкретни проблеми, Открити дни, обществени обсъждания и други.

3. Предоставя информация за работата на съда или по законодателни теми, поискана от организации на хора с увреждания.

4. При покана от организация на хора с увреждания съдия от Административен съд Шумен, участва в срещи в техни клубове.

5. Популязиране на внедрения програмен продукт за синтез на реч, предоставен от Програмата за развитие на съдебната система, осигуряващ достъп до съдебните актове на определена уязвима група граждани със слухови проблеми.

6. На интернет страницата на съда да бъде въведена звукова версия за предоставяните услуги от Административен съд Шумен, отново предназначена за неграмотни лица и незрящи.

Възлага на съдебния администратор да изготви и предложи за утвърждаване Проект на Правилата за изпълнение на Цел «Създаване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания» и Цел «Осигуряване на лесен достъп на хора с увреждания до съдебните канцеларии и зали», съобразени с Наредба №4 от 01.07.2009 година/ за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания,  след устройването на съда в самостоятелна административна сграда.

 

            Настоящите Правила за предоставяне на съдебни услуги на хора с увреждания са утвърдени със Заповед № РД-08-61 от 17.04.2012г. на Председателя на Административен съд Шумен. Същите могат да бъдат допълвани и изменяни, по реда по който са приети.