УТВЪРДИЛ:

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ШАС:

                         (КРЕМЕНА БОРИСОВА)

П Р А В И Л А

ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА

Принципът за определяне на съдията - докладчик по делото на случаен принцип е регламентирано законово в чл.157, ал.2 от АПК. Той гарантира безпристрастността на съда, равенство на страните и прозрачност в съдебната дейност.

1.    Определянето на съдия - докладчик се извършва от Председателя, Зам. председателя на Административен съд Шумен или от оправомощено с изрична заповед на Председателя лице, съобразно поредността на постъпването на оспорванията в съда, чрез случайно електронно разпределение на делата /Заповед №20 от 01.03.2007г. на ШАС/, посредством софтуер, разработен от Висш съдебен съвет. Софтуерът осигурява прозрачността на разпределението на делата, като позволява всяко дело да се провери как е разпределено /по случаен избор, по дежурство, на определен съдия или кои съдии не участват в избора/ и дали всички съдии са участвали при автоматичния избор. Софтуерът следи за равномерната натовареност на съдиите, чрез възможността постъпилите дела да се разпределят според материята им.

С цел по-равномерно разпределение по тежест, сложност и количество, делата се обособяват в подгрупи, аналогични на подгрупите административни и касационни дела, определени в утвърдените от Висш съдебен съвет статистически форми и отчети. Считано от 04.04.2012 година в предоставения от Висш съдебен съвет софтуер се въвежда ново разпределение на предметите по делата, както следва:

1.Административни дела - АПК

2.Административни дела - ЗУТ и ЗКИР

3.Административни дела - ДОПК и ЗМ

4.Административни дела - КСО и ЗСП

5.Административни дела - ЗДС и ЗОС

6.Административни дела - ИК

7.Административни дела - ЗМСМА и ЗА

8.Административни дела - ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ и ЗОСОИ

9.Административни дела - ЗБЛД

10.Административни дела - ЗМВР и ЗОБВВПИ

11.Административни дела - КТ и ЗДСл

12.Административни дела – ЗПУКИ

11.Административни дела – жалби срещу действия на органа по изпълнение

12.Административни дела – установителни и други искове

13.Частни административни дела - ЧАД

14.Частни административни дела - ЧАД по реда на чл.75, ал.2 от ДОПК

15. Изборен кодекс – ИК

16. Административно-наказателни дела - АНД

17. Касационни административни дела – КАХД

18. Частни касационни наказателни дела –ЧКАХД

19.Частни административни касационни дела -ЧАКД

2.    Системният администратор по нареждане на Председателя на съда запознава съдиите с възможностите на програмата и с опциите, които същата предлага относно замяната на съдията – докладчик, изключване на съдия от разпределението, както и с начина на удостоверяване на извършваното разпределение на хартиен носител.

3.    Постъпилите искания и оспорвания в Административен съд Шумен по реда на: 

- по чл.60 и чл.166 от АПК;

- по чл.250 от АПК;

- по чл.257, ал.1 от ГПК;

- по чл.63, ал.4 от ЗМВР;

- по чл.75 и чл.121 от ДОПК;

- по чл.28, ал.2 от ЗДОИ;

- искания за обезпечаване на искове и доказателства.

се  разглеждат от дежурен съдия, съобразно утвърден от председателя на Административен съд Шумен седмичен График на дежурствата. За образуваните дела на горепосочените правни основания съдията - докладчик се определя чрез системата за електронно разпределение на делата на принципа на избор по дежурство. В случай на ползване на законоустановен отпуск, поради временна нетрудоспособност на определения дежурен съдия или служебна ангажираност, разпределението на бързите производства се извършва, съгласно Заповед на председателя на съда за определяне на дежурен съдия.

4.    Ежедневното разпределение постъпилите оспорвания извън делата по точка трета се извършва между всички съдии, всеки ден от Председателя или Зам. Председателя на съда /Заповед № 71 от 11.07.2007г. на ШАС/, като всеки съдия може да присъства на процедурата по определяне на съдия – докладчик.

5.    Съдия се изключва от случайния избор, само в случай на ползване на законоустановен отпуск, поради временна нетрудоспособност, отпуск за отглеждане на дете и в предвидените от закона случаи.

6.    Електронното разпределение се извършва, чрез съответния използван продукт, като за всяко дело лицето, оправомощено да разпределя делата, изготвя и отпечатва протокол. Протоколът отразява номер на делото, вида и групата, в която е разпределено; начинът, по който се извършва изборът на докладчик /случаен, по дежурство, определен или без участие на определени съдии/; име на определения докладчик; евентуална замяна на първоначално определения докладчик и причините за това; дата и час на електронното разпределение. Протоколите от извършеното разпределение се съхраняват на електронен и хартиен носител. Протоколът се подписва от съдията извършил разпределението, като се отбелязва неговото име и номера на заповедта, с която е овластен. Копие от протокола се прилага към съответното дело.

7.    Промяна и преразпределение на определения съдия – докладчик се прави: при отвод на съдията – докладчик, върнато за ново разглеждане дело, при внезапно възникнала непреодолима пречка за участие в насроченото съдебно заседание или друга обективна причина, налагаща продължително отсъствие. Причината за преразпределението задължително се мотивира от разпределящия.

8.    В първия работен ден на всяка седмица се извършва архивиране на електронен носител на натрупаната информация за разпределението на делата от предходната седмица. Информацията се съхранява за срок не по-малък от архивирането на делата.

9.    През съдебната ваканция, за периода от 15 юли до 1 септември, бързите производства и делата, по които съдиите са задължени със закон да се произнесат в срок по-малък от един месец се разглеждат от дежурен съдия, съгласно одобрения от Общото събрание на съдиите в Административен съд – Шумен график на дежурствата.

Настоящите правила да се публикуват в Интернет страницата на съда и да се поставят на информационното табло на съда.

Правилата могат да бъдат изменяни и допълвани по реда, по който са приети, същите са актуализирани със Заповед № РД-08-163 от 26.10.2012г. на ШАС.