АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ШУМЕН

  

  

ГОДИШЕН ПЛАН

 

 

2020 ГОДИНА

 

 

                                                                                                УТВЪРДИЛ,

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                              /РОСИЦА ЦВЕТКОВА/

 

Годишният план е разработен в съответствие със Стратегическия план на Административен съд Шумен за 2016-2020 година и има за цел, чрез разписване и реализиране на конкретни дейности, да подпомогне за пълноценното изпълнение на стратегическите цели.

  

 

ГОДИШНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ

 в работата за 2020 година на Административен съд Шумен

 

 

            1. Качествено, срочно и достъпно правораздаване. 

          2. Развитие и интегриране на кадровия потенциал.

          3. Повишаване на общественото доверие

          4. Материално-техническа обезпеченост и информационни технологии

 

  ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

 

ПРИОРИТЕТ І

Качествено, срочно и достъпно правосъдие

мерки

ефект

срок

отговорник

1.Упражняване на административен контрол върху срочността за разглеждане на делата и за изготвяне на съдебните актове.

Намаляване на продължителността на разглеждане на делата

постоянен

Председател

 

2.Изготвяне от съдебните деловодител на ежемесечни справки, в които се отразяват: брой висящи, приключени съдебни дела, спазване на срокове за насрочване, разглеждане и приключване на съдебните дела, причини за отлагане на делата, срочност при изготвяне на съдебните актове, причини за просрочие, отводи и причини за тях, дела с отменен ход по същество на делото и др.

Дисциплиниращ ефект за постигане на срочно и ефективно правосъдие

Ежемесечно – до 5 число на следващия месец

Съдебни деловодители

Съдебен администратор

3.Провеждане на общи събрания на съдиите за анализ и обобщаване практиката на съда, ВАС, с цел изолиране на различен процесуален подход и противоречиви материално – правни разрешения по идентични казуси, обсъждане и анализ на проблемите, съдебната практика и измененията в нормативните актове.

Изолиране на различен процесуален подход и противоречиви материално – правни разрешения по идентични казуси

ежемесечно

Председател

Съдебен помощник

4.Изготвяне на справка за образуваните и неприключили дела, продължителност на разглежданите дела, включително и подробна справка за делата с продължителност над 6 месеца и над 1 година.

Дисциплиниране и ускоряване на съдебния процес

на шестмесечие

Съдебен администратор

5.Изготвяне на доклад на всяко шестмесечие за отложените дела, причини за отлагане, нередовно призоваване по вина на съдебни служители от Административен съд Шумен.

Дисциплиниращ ефект за постигане на качествено и ефективно правосъдие

на шестмесечие

Съдебен администратор

6.Периодичен анализ на разходите на съда и предприемане на адекватни мерки за намаляване разходването на средства.

Оптимизиране на разходите

постоянен

Председател Съдебен  администратор, Гл. счетоводител

7.Актуализиране на вътрешните правила и процедури. Допълване и доразвиване на наличните правила и процедури.

Създаване на правила за отчетност и по-добро финансово управление

на шестмесечие

Съдебен

администратор,

Гл. счетоводител

8.Идентифициране и оценка на съществените рискове, застрашаващи постигането на стратегическите и оперативни цели,  документиране в Риск – регистър.

Правилни управленски действия и увереност за постигане на основните цели

постоянен

Работна група по управление на риска

ПРИОРИТЕТ ІІ

Развитие и интегриране на кадровия потенциал.

1.Изготвяне на анализ за потребността от обучение на съдии и съдебни служители.

Повишаване на професионалната квалификация

в началото на годината

Координатор обучения

Съдебен администратор

2.Участия в обучения на НИП и други организации.

Установяване на европейски стандарти в работата на съда

постоянен

Координатор обучения

Съдебен администратор

3.Участие в работни срещи и форуми за обмяна на опит, организирани от професионални организации на магистрати и съдебни служители.

Повишаване на професионалната квалификация

 

постоянен

Координатор обучения

Съдебен администратор

4.Публикуване на материалите от обучения във вътрешната мрежа. Популяризиране на добри практики.

Качествени съдебни актове и административни услуги

след проведен семинар

Координатор обучения

Съдебен администратор

5.Поддържане и задълбочаване на познанията и компютърните умения за ползване на програмните електронни продукти на съда. Провеждане при нужда на обучения на място с оглед на техните нужди и естеството на тяхната работа.

Качествени и бързи административни услуги

постоянен

Системен администратор

6. Провеждане на регионален семинар, финансиран от Национален институт на правосъдието.

Повишаване на професионалната квалификация

до края на 2020 г.

Съдия координатор - Обучения

ПРИОРИТЕТ ІІІ

Повишаване на общественото доверие

1.Поддържане и актуализиране на Интернет страницата на съда. Поддържане на актуална информация за документи, график за насрочените дела, протоколи, и съдебни актове и публикуването им в интернет страницата на съда.

Непрекъснат достъп на гражданите до необходимата информация и съдебни услуги. Подобряване на административното обслужване

Прозрачност и повишаване на общественото доверие

постоянен

Системен администратор

Съдебен администратор

2.Осигуряване на публичност на основни вътрешни документи на съда, чрез тяхното публикуване на Интернет страницата на съда.

Прозрачност и повишаване на общественото доверие

постоянен

Системен администратор

Съдебен администратор

3.Публикуване на Годишен доклад и статистически отчети за работата на съда.

Прозрачност и повишаване на общественото доверие

на шестмесечие

Системен администратор

4.Своевременно отразяване на делата с обществен интерес на интернет страницата на съда.

Прозрачност

постоянен

Пресаташе

5.Събиране на информация относно общественото мнение за работата на съда, отразено в местните и национални медии – интервюта, статии и др.

Ефективно, срочно правораздаване, прозрачност и повишаване на общественото доверие

постоянен

Пресаташе

6.Публикуване на интернет страницата на съда всички конкретни инициативи на съда и примерни бланки и формуляри.

Прозрачност и повишаване на общественото доверие

постоянен

Системен администратор

Съдебен администратор

7.Срещи на Председателя на съда с журналисти, с цел отразяване и запознаване на обществеността с работата на съда.

Прозрачност и повишаване на общественото доверие

по преценка на Председателя

Председател

8.Провеждане на Ден на отворените врати.

Прозрачност и повишаване на общественото доверие и популяризиране на съдебната дейност

м.12.2020 г.

Пресаташе

9.Осъществяване на активна комуникация с училища на територията на Област Шумен за повишаване на правната култура на младите хора. Участие в Образователна програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Прозрачност и повишаване на общественото доверие и популяризиране на съдебната дейност

постоянен

Пресаташе

10.Обезпечаване на публичен достъп посредством Интернет страницата на съда до информацията в изискващите се по закон декларации от съдии и съдебни служители, при спазване изискванията на Закона за лични данни.

Прозрачност

постоянен

Системен администратор

ПРИОРИТЕТ ІV

Материално-техническа осигуреност и информационни технологии

1.Периодичен анализ на състоянието на техническата база и материалните ресурси на съда, с оглед предприемане на адекватни управленски решения и осигуряване протичането на оптимален работен процес.

Качествено обслужване и удовлетвореност на граждани и адвокати

постоянен

Управител сграда и шофьор

2.Оценка и наблюдение на условията на труд на съдиите и съдебните служители.

Качествено обслужване

Ограничаване на възможност за даване на предписания от контролни органи

постоянен

Орган по безопасност и здраве

3.Ефективно планиране и осигуряване на необходимата техника и софтуер за обезпечаване на работните процеси в съда, както и извършване на справки в НБДН, ИСУР, НАП, включително и Единен портал за електронно правосъдие.

Ефективност, бързина и качество на работните процеси

постоянен

Системен администратор

Главен счетоводител

 

4.Периодична актуализация на внедрените програмни продукти.

Качествено обслужване и удовлетвореност на граждани и адвокати

Актуалност на предоставяните услуги и информация от съда

постоянен

Системен администратор

 

5.Поддържане на организацията по сканиране на всички постъпващи документи по делата на хартиен носител и съхраняване в електронна папка на всяко образувано дело в Административен съд Шумен.

Поддържане на електронен вариант на делата в Единен портал за електронно правосъдие

постоянен

Системен администратор Съдебен деловодител - регистратура

           

                                                                                                           ИЗГОТВИЛИ,

                                                                                                                РАБОТНА ГРУПА В СЪСТАВ:

                                                                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                                        /ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА/

                                                                                                                                 ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                                                                             /ЕЛИЦА ЛАЗАРОВА/

                                                                                                                                   /АНТОАНЕТА ТАЧЕВА/

                                                                                                                                             /ВЕНЕЛИН ХРИСТОВ/

 

   Настоящият Годишен план за 2020 година е утвърден със Заповед № РД-11-05 от 20.01.2020 г. на Председателя на Административен съд Шумен. Същият може да бъде изменян и допълван, по реда по който е приет.

 

Годишният план е неразделна част от Системата за финансово управление и контрол на Административен съд Шумен /Част Система за управление на контролната среда, Управленска философия и стил на работа, номенклатурен номер 01_02_06/.