АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ШУМЕН

 

 

 

 

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

 

ЗА 2014 ГОДИНА

                                                                                                                             УТВЪРДИЛ:

                                                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                                      /КРЕМЕНА БОРИСОВА/

 

Годишният оперативен план е разработен в съответствие със Стратегическия план на Административен съд Шумен за 2011-2015 година и има за цел, чрез разписване и реализиране на конкретни дейности, да подпомогне за пълноценното изпълнение на стратегическите цели.

 

 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ

в работата за 2014 година на ШАС

 

 

1.  Усъвършенстване управлението на съда – гаранция за постигане на ефективно и качествено правосъдие.

2.  Развитие и интегриране на кадровия потенциалза постигане на оптимално качество на съдебната дейност и високо ниво на административно обслужване.

3.  Постигане на прозрачност и отчетност в работата на съда  - гаранция за обществено доверие.

4.  Материално – техническа осигуреност и информационни технологии.

 

 

 

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

ПРИОРИТЕТ І

Усъвършенстване управлението на съда – гаранция за постигане на ефективно и качествено правосъдие

мерки

ефект

срок

отговорник

1.Упражняване на административен контрол върху срочността за разглеждане на делата и за изготвяне на съдебните актове, като продължи прилагането на План за намаляване продължителността на делата и въведените Времеви стандарти.

Намаляване на продължителността на разглеждане на делата

постоянен

Председател

2.Изготвяне от съдебните деловодител на ежемесечни справки, в които се отразяват: брой висящи, приключени съдебни дела, спазване на срокове за насрочване, разглеждане и приключване на съдебните дела, причини за отлагане на делата, срочност при изготвяне на съдебните актове, причини за просрочие, отводи и причини за тях, дела с отменен ход по същество на делото и др.

Дисциплиниращ ефект за постигане на срочно и ефективно правосъдие

Ежемесечно – до 5 число на следващия месец

Съдебни деловодители

Съдебен администратор

3.Провеждане на общи събрания на съдиите за анализ и обобщаване практиката на съда, с цел изолиране на различен процесуален подход и противоречиви материално – правни разрешения по идентични казуси, обсъждане и анализ на проблемите, съдебната практика и измененията в нормативните актове.

Изолиране на различен процесуален подход и противоречиви материално – правни разрешения по идентични казуси

ежемесечно

Председател

Съдебен помощник

4.Продължаване практиката по дисциплиниране на страните в процеса чрез дисциплиниращи определения и разпореждания.

Дисциплиниране и ускоряване на съдебния процес

постоянен

Всички магистрати

5.Стриктно спазване на принципа на случайно разпределение на делата по програмния продукт на ВСС, при спазване на Вътрешните правила за разпределяне на делата ШАС.

Равномерно разпределяне на делата, гарантиране на документираност и прозрач-ност при разпределянето

постоянен

Председател

Заместник - председател

6.Изготвяне на доклад на всяко шестмесечие за отложените дела

Дисциплиниращ ефект за постигане на качествено и ефективно правосъдие

на шестмесечие

Съдебен администратор

7.Упражняване на ежемесечен контрол върху спрените производства.

Ефективно и срочно правораздаване

ежемесечно

Председател

8.Насочване на страните към възможни способи за съдебно и извънсъдебно ускорено решаване на спорове.

Постигане на процесуална икономия и бързина в съдопроизводството

постоянен

Всички магистрати

9.Продължаване на практиката за използване на статистическите данни /натовареност, неприключени и приключени съдебни дела, отводи/ и статистически отчети за вземане на управленски решения.

Ефективни управленски решения

постоянен

Председател

10.Продължаване практиката за използване на паралелен аудиозапис за водене на съдебните протоколи.

Осигуряване на точност и вярност при отразяване на случилото се в съдебно заседание, предоставяне навреме на разположение на страните по делата

постоянен

Системен администратор

Съдебни секретари

11. Допълване и доразвиване на наличните правила и процедури.

Създаване на правила за отчетност и по-добро финансово управление

в началото на годината

Съд. админи-стратор, Гл. счетоводител

12. Оптимизиране разходите за издръжка на съда.

Оптимизиране на разходите

в началото на годината

Съд. админи-стратор, Гл. счетоводител

13.Идентифициране и оценка на съществените рискове, застрашаващи постигането на стратегическите и оперативни цели и тяхното документиране в риск - регистър

Правилни управленски действия и увереност за постигане на основните цели

постоянен

Работна група по управление на риска

ПРИОРИТЕТ ІІ

Развитие и интегриране на кадровия потенциал за постигане на оптимално качество на съдебната дейност и високо ниво на административно обслужване

1.Анализ на кадровия потенциал, проучване на потребностите от определяне на приоритетите за обучение и квалификация.

Подобряване дейността на администрацията

след приключване на атестацията

Координатор обучения

Съдебен администратор

2.Изготвяне на Обучителен план за 2014 г.

Повишаване на професионалната квалификация

януари 2014 г.

Координатор обучения

Съдебен администратор

3. Участия в обучения на НИП и други организации

Установяване на европейски стандарти в работата на съда

постоянен

Координатор обучения

Съдебен администратор

4.Спазване Кодекса за етично поведение на българските магистрати и Етичния кодекс на съдебните служители

Утвърждаване на качества като професионализъм, почтеност, честност

постоянен

Магистрати

Комисия по етика

5.Поддържане и задълбочаване на познанията и компютърните умения за ползване на програмните електронни продукти на съда. Провеждане при нужда на обучения на място с оглед на техните нужди и естеството на тяхната работа.

Качествени и бързи административни услуги

постоянен

Системен администратор

6.Продължаване на практиката преминалите обучения съдии и съдебни служители да споделят впечатленията си от посетените обучения с останалите колеги.

Повишаване на професионалната квалификация

след проведен семинар

Координатор обучения

7.Стриктно спазване и усъвършенстване на утвърдените вътрешни правила за организацията и управлението на човешките ресурси.

Повишаване мотивацията за труд

постоянен

Зам. Председател

Съдебен администратор

8.Периодични срещи с магистрати от други съдебни органи с цел уеднаквяване на практиката на съда по идентични казуси и изработване на становища по предложение и сигнали.

Ефективно правосъдие и изготвяне на инициативи относно законови промени

постоянен

Зам. Председател

Координатор обучения

9.Предприемане на адекватни и навременни дисциплинарни мерки при обективно констатиране на дисциплинарни нарушения

Постигане на дисциплиниращ ефект

постоянен

Председател

10. Провеждане на регионален семинар, финансиран от Национален институт на правосъдието

Повишаване на професионалната квалификация

първото полугодие на 2014 г.

Съдия координатор - Обучения

ПРИОРИТЕТ ІІІ

Постигане на прозрачност и отчетност в работата на съда  - гаранция за обществено доверие

1.Събиране на информация относно общественото мнение за работата на съда, отразено в местните и национални медии – интервюта, статии и др.

Ефективно, срочно правораздаване, прозрачност и повишаване на общественото доверие

Постоянен

Пресаташе

2.Публикуване на интернет страницата на съда всички конкретни инициативи и утвърдени вътрешни правила, примерни бланки и формуляри.

Прозрачност и повишаване на общественото доверие

постоянен

Системен администратор

Съдебен администратор

3.Предоставяне на навременна информация на интернет страницата на съда и на медиите, относно прессъобщения, отразяващи дейността на съда, новини или събития свързани с работата на съда, информация за дела с особен обществен интерес.

Прозрачност и повишаване на общественото доверие

постоянен

Пресаташе

Системен администратор

4.Периодични срещи на Председателя на съда с журналисти, с цел отразяване и запознаване на обществеността с работата на съда.

Прозрачност и повишаване на общественото доверие

по преценка на Председателя

Председател

5.Провеждане на Ден на отворените врати.

Прозрачност и повишаване на общественото доверие и популяризиране на съдебната дейност

първото полугодие на 2014 г.

Пресаташе

6.Извършване на преглед и актуализация на интернет страницата на съда.

Прозрачност и повишаване на общественото доверие

постоянен

Системен администратор

Съдебен администратор

ПРИОРИТЕТ ІV

Материално – техническа осигуреност и информационни технологии

1.Продължаване действията, подпомагащи процеса по преустройство, ремонт и промяна на предназначението на осигурена сграда за нуждите на ШАС.

Достъп до административно правосъдие, Осигуряване

на условия на работа

постоянен

Председател

2.Своевременно обновяване на компютърната техника и системи

Подобряване на административното обслужване

постоянен

Системен администратор

Гл.счетоводител

3.Периодична актуализация на внедрените програмни продукти

Качествено административно обслужване и удовлетвореност на граждани и адвокати

постоянен

Системен администратор

4.Обновяване на интернет страница на съда

Непрекъснат достъп на гражданите до необходимата информация и съдебни услуги

Подобряване на административното обслужване

постоянен

Системен администратор

                                   МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ

1.Изпълнението на целите и задачите на този план следва да се отчитат устно или писмено в тридневен срок от момента на тяхното изпълнение или от изтичане на определението от него срокове. Като при необходимост по предложение на Председателя или отговорното лице могат да се приемат допълнителни задачи или да се променя срока на изпълнението при обективна невъзможностза спазване на определения такъв.

2.Осъществяване на постоянен контрол.

                                                                            Отговорник – Председател, Зам. Председател, Съд. администратор, Гл. счетоводител

                                                                                                

Настоящият Оперативен план за 2014 година е утвърден със Заповед № РД-08-10 от 28.01.2014г. на Председателя на Административен съд Шумен. Същият може да бъде изменян и допълван, по реда по който е приет.

 

гр. Шумен, 28 януари 2014 г.

ИЗГОТВИЛИ:

РАБОТНА ГРУПА В СЪСТАВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    /РОСИЦА ЦВЕТКОВА/

ЧЛЕНОВЕ:

                    /ЕЛИЦА ЛАЗАРОВА/

 

                    /АНТОАНЕТА ТАЧЕВА/

 

                    /МОМЧИЛ ЛЕЧЕВ/