УТВЪРДИЛ,

                       ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ ШАС:

                                                        (СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА)

 

П Р А В И Л А

ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА

 

Принципът за определяне на съдията - докладчик по делото на случаен принцип е регламентирано законово в чл.157, ал.2 от АПК. Той гарантира безпристрастността на съда, равенство на страните и прозрачност в съдебната дейност.

1.    Определянето на съдия - докладчик се извършва от Председателя или изрично упълномощен съдия от Председателя на съда, съобразно поредността на постъпването на оспорванията в съда /задължително попълване на регистрационен/входящ номер на книжата/, чрез случайно електронно разпределение на делата /Заповед №20 от 01.03.2007г. на ШАС/, посредством Централизирана система за разпределение на делата /ЦСРД/ на Висш съдебен съвет. Системата осигурява прозрачността на разпределението на делата, като позволява всяко дело да се провери как е разпределено /автоматично, ръчно или по дежурство/. С цел по-равномерно разпределение по тежест, сложност и количество, делата се обособяват в подгрупи, аналогични на подгрупите административни и касационни дела, определени в утвърдените от Висш съдебен съвет статистически форми и отчети. В използваната централизирана система за разпределение на делата, предоставена от Висш съдебен съвет се въвежда разпределение на предметите по делата, както следва:

 

1.Административни дела – АПК

2.Административни дела - ЗУТ и ЗКИР

3.Административни дела - ДОПК и ЗМ

4.Административни дела - КСО и ЗСП

5.Административни дела - ЗДС и ЗОС

6.Административни дела – ИК

7.Административни дела - ЗМСМА и ЗА

8.Административни дела – ЗДСл, ЗМВР и ЗОВСРБ

9.Административни дела – Искове за обезщетение

10.Административни дела – ЗМДТ

11.Административни дела – ЗЗО

12.Частни административни дела – ЧАД

13.Частни административни дела – ЧАД  - изборен кодекс

14.Частни административни дела - ЧАД по реда на чл.75, ал.2 от ДОПК

15.Административно-наказателни дела – АНД

16. Касационни административно-наказателни дела – КАНД

17. Касационни административни дела – КАД

18. Частни касационни административно-наказателни дела – ЧКАНД

19. Частни касационни административни дела – ЧКАД

20. Административни дела – ДОПК – Ревизионни актове

21. Административни дела – ДОПК – Други

 

2.    Системният администратор по нареждане на Председателя на съда запознава съдиите с възможностите на програмата и с опциите, които същата предлага относно замяната на съдията – докладчик, изключване на съдия от разпределението, както и с начина на удостоверяване на извършваното разпределение на хартиен носител.

3.    Постъпилите искания и оспорвания в Административен съд Шумен по реда на: 

- по чл.60 и чл.166 от АПК, включително и жалбата/протеста, съдържащи такова искане;

- по чл.250 от АПК;

- по чл.306 ал.2 от АПК;

- по чл.75 и чл.121 от ДОПК;

- по чл.72 ал.4 от ЗМВР;

- искания за обезпечаване на искове и доказателства;

- други дела, за които в закон е предвидено произнасянето в срок, по-малък от един месец.

се  разглеждат от дежурен съдия, съобразно утвърден от председателя на Административен съд Шумен седмичен График на дежурствата. За образуваните дела на горепосочените правни основания съдията - докладчик се определя чрез системата за електронно разпределение на делата на принципа на избор по дежурство. В случай на временна нетрудоспособност на определения дежурен съдия, разпределението на бързите производства се извършва, съгласно Заповед на председателя на съда за определяне на дежурен съдия.

 За времето на отсъствие на съдия-докладчик, действия по администрирането на делото се извършват от дежурния съдия.

4.    Разпределение на постъпилите оспорвания извън делата по точка трета се извършва между всички съдии от Председателя или изрично упълномощен съдия от Председателя на съда. Всеки съдия може да присъства на процедурата по определяне на съдия – докладчик.

4.А. При встъпване в длъжност в Административен съд - гр.Шумен на новоназначен от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет или командирован съдия, Председателят на съда издава заповед за неговото включване в разпределението на делата, като определя процент на натовареност съобразно Вътрешните правила за определяне на натовареността на председателя на съда, на неговите заместници, на съдиите от административния съд, които са натоварени с осъществяването на организационни функции, както и в случай на предписание на здравните органи. В тези случаи, с цел недопускане на неравномерно натоварване, в програмата за случайно разпределение, като брой дела за този съдия се въвежда най-ниския брой, разпределени на съдия в съответната група.

5.    При законово основание в подбора на докладчик на някое дело да не участват определени магистрати, се използва опцията „не участва”. Това става в случаите на ползване на платен годишен отпуск, отпуск по болест, продължителна командировка и други законови основания, указващи невъзможност конкретен докладчик да участва в разглеждането на делото.

6.    След разпределяне на делото, централизираната система за разпределяне на делата генерира протокол от извършения избор, който се подписва с електронен подпис от разпределящия, след което се разпечатва на хартиен носител. Протоколът отразява регистрационен номер на документа, номер на делото, вида и групата, в която е разпределено; начинът, по който се извършва изборът на докладчик /автоматично, ръчно или по дежурство/; име на определения докладчик; евентуална замяна на първоначално определения докладчик и причините за това; дата и час на електронното разпределение. Протоколът се подписва от председателя или упълномощения от него съдия, извършил разпределението /в този случай се отбелязва неговото име и номера на заповедта, с която е овластен/. Протоколът от разпределението се прилага към съответното дело.

7.    Промяна и преразпределение на определения съдия – докладчик се прави:

     При отвод на съдията – докладчик или друга обективна причина, налагаща продължително отсъствие. Причината за преразпределението задължително се мотивира от разпределящия.

При отмяна/обезсилване на съдебен акт и връщане на делото за разглеждане от друг състав на същия съд, делото се разпределя на случаен принцип, но без участието на съдията-докладчик/членовете на съдебния състав, постановили отменения/обезсиления съдебен акт.

След отмяна на съдебен акт, прекратяващ производството по дело на основание подсъдност, новообразуваното дело се разпределя на първоначално определения докладчик.

При внезапно възникнала непреодолима пречка за участие в насроченото съдебно заседание, същото се пренасрочва за друга дата.

За времето на отсъствие на член на състав, административният ръководител със заповед определя негов заместник, като съблюдава и равномерната натовареност между всички съдии.

8.    През съдебната ваканция, за периода от 15 юли до 1 септември, бързите производства и делата, по които съдиите са задължени със закон да се произнесат в срок по-малък от един месец се разглеждат от дежурен съдия, съгласно одобрения от Общото събрание на съдиите в Административен съд – Шумен график на дежурствата.

9.   При отсъствие на Председателя на съда бързите производства и делата, по които съдиите са задължени със закон да се произнесат в срок по-малък от един месец се образуват и разглеждат от дежурен съдия, съгласно одобрения график на дежурствата.

 

Настоящите правила да се публикуват в Интернет страницата на съда и да се поставят на информационното табло на съда. Същите могат да бъдат изменяни и допълвани по реда, по който са приети.

Настоящите правила са актуализирани със Заповед № РД-08-189 от 12.11.2018 г. на Административен съд Шумен.