ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

2018

 

 

 

 

 

 

 

 


Годишният оперативен план е разработен в съответствие със Стратегическия план на Административен съд Шумен за 2016-2020 година и има за цел, чрез разписване и реализиране на конкретни дейности, да подпомогне за пълноценното изпълнение на стратегическите цели.

 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ

в работата за 2018 година на ШАС

 

1.Качествено, срочно и достъпно административно правораздаване;

2.Развитие и интегриране на кадровия потенциал;

3.Повишаване на общественото доверие в Административен съд-Шумен;

4.Подобряване на материално-техническата осигуреност и развитие на информационните технологии на съда;

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

ПРИОРИТЕТ І

Качествено, срочно и достъпно административно правораздаване

 

1.Оптимизиране управлението на съда

1.1.Ефективен контрол при събиране на държавните такси и глоби. Стриктно спазване на утвърдените правила по управление и контрол на бюджетния процес.

 

Отговорник – Главен счетоводител

Съдебен администратор

 

1.2. Преглед на съществуващи вътрешни правила и процедури на Административен съд Шумен, с оглед тяхната актуалност.

 

Отговорник – Главен счетоводител

Съдебен администратор

 

2.Оптимално използване на статистическата информация и информационните технологии в управлението на съда.

2.1.Ефективно използване на статистически данни за работата на съда посредством САС ”Съдебно деловодство” (натовареност, разгледани, неприключени съдебни дела, срочност при изготвяне на съдебни актове, причини при просрочие, отводи и причини за тях, дела с отменен ход по същество и др.).

 

Отговорник – Председател

 

2.2.Периодичен анализ на финансовите разходи за дейността на съда и предприемане на адекватни мерки за намаляване на разходването на средства.

 

Отговорник – Председател

Главен счетоводител

Съдебен администратор

 

3. Ефективно управление на делата и дисциплиниране на процеса

3.1.Текущ контрол относно спазването на принципа за случайно разпределение на съдебните дела. Актуализиране на вътрешните правила за разпределение на постъпилите в съда дела, вкл. и на категориите дела, с цел постигане и поддържане на равномерна натовареност на съдиите.

 

Отговорник – Председател

 

3.2.Периодичен преглед на образуваните и неприключили дела в Административен съд Шумен, с цел осигуряване разглеждането и решаването на делата в разумен срок и оптимизиране процесите по призоваване и управление на съдебните дела.

Отговорник – Председател

Съдебен администратор

Срок: в края на всяко шестмесечие

 

4. Гарантиране еднакво прилагане на закона

4.1.Иницииране на срещи с магистрати от районните съдилища за изясняване на процедурни въпроси и преодоляване на различия в съдебната практика.

Отговорник –Председател

 

4.2.Провеждане на общи събрания на съдиите от Административен съд Шумен за анализ и обобщаване практиката на съда, с цел изолиране на различен процесуален подход и противоречиви материално – правни разрешения по идентични казуси. Обсъждане и анализ на проблемите, съдебната практика и измененията в нормативните актове.

Отговорник – Председател

Съдебен помощник

 

4.3.Периодични срещи с други органи и институции, имащи отношение към съдебния процес, с оглед разрешаването на възникнали процедурни проблеми и обезпечаване бързина и срочност на съдебните процедури по образуване и движение на делата, връчване на съдебни книжа и представяне на необходими доказателства в съдебният процес.

Отговорник – Председател

 

ПРИОРИТЕТ ІІ

Развитие и интегриране на кадровия потенциал

 

1. Развитие и квалификация на съдебните кадри

1.1.Актуализиране на основни процедури и работни инструкции за управление и контрол на човешките ресурси.

 

Отговорник – Съдебен администратор

 

1.2.Оптимизиране процеса на обучението на съдии и съдебни служители.

Отговорник – Координатор – обучения

Съдебен администратор

1.3.Изготвяне на периодични анализи за потребността от обучение на съдии и съдебни служители. Подобряване на квалификацията по определени теми и дейности от работния процес.

Отговорник – Координатор – обучения

Съдебен администратор

 

1.4.Провеждане на регионален семинар, финансиран от Национален институт на правосъдието.

Отговорник – Координатор – обучения

Съдебен администратор

Срок до месец юни 2018 г.

 

ПРИОРИТЕТ ІІІ

Повишаване на общественото доверие в Административен съд – Шумен

 

1. Прозрачност и достъп до информация за дейността на съда

1.1.Оптимизиране дейността на администрацията в съда за постигане на качествени и бързи административни услуги.

 

Отговорник – Съдебен администратор

 

1.2.Спазване на процедурите за документиране, архивиране и съхраняване на различни видове информация, гарантиращи че във всеки един момент е ясно кой, кога, какво и как извършва, с каква цел, какъв документ се създава.

 

Отговорник – Съдебен администратор

Системен администратор

 

1.3.Улесняване и оптимизиране достъпа до съдебна информация, подобряване на механизмите за предоставяне на информация на обществото за дейността на съда.

Отговорник – Пресаташе

 

1.4.Обмен и насърчаване ползването на добри практики от други органи на съдебната власт, при предоставяне достъп до съдебна информация.

 

Отговорник – Пресаташе

 

1.5.Целенасочена работа с ученици и младежи за запознаването им със специфичната дейност на съда: организиране на посещения в съдебната палата и наблюдаване на съдебни процеси, ежегодно организиране на «Ден на отворени врати», предоставяне на информационни материали за структурата на съдебната система и особеностите на съдебните процедури. Активно участие в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

 

Отговорник – Пресаташе

Срок – месец декември 2018 година

 

2. Оптимизиране на връзките с обществеността и медиите.

2.1.Периодични анкети с граждани, адвокати и медии с цел проучване нивото на достъпност, откритост и познаване работата на съда, удовлетвореност от предоставените услуги.

Отговорник – Пресаташе

Съдебен администратор

 

2.2.Периодичен анализ на публикации, касаещи работата на Административен съд Шумен и набелязване на мерки, и предложения за подобряване работата на съда.

Отговорник – Пресаташе

 

3.Прилагане на антикорупционни мерки и предотвратяване конфликт на интереси.

3.1. Спазване на сроковете за подаване на декларации по ЗПУКИ от съдии и съдебни служители, както и пред Инспектората към ВСС от съдиите в Административен съд Шумен.

Отговорник – Председател

Съдебен администратор

 

3.2.Обезпечаване публичен достъп посредством Интернет страницата на съда до информацията в предоставените по закон декларации на съдиите и съдебните служители, съобразно Закона за защита на лични данни.

 

Отговорник – Съдебен администратор

Системен администратор

 

3.3.Оптимизиране използването на Интернет страницата на съда за предоставяне на възможност за подаване на сигнали за корупция и такива за конфликт на интереси, по отношение на съдии, съдебни служители  и случаи.

 

Отговорник – Системен администратор

                     

ІV.Материално-техническа осигуреност и информационни технологии.

 

1.Активно управление на съдебната сграда и материалните ресурси

1.1.Периодичен анализ на състоянието на техническата база и материалните ресурси на съда, с оглед предприемане на адекватни управленски решения.

 

Отговорник – Съдебен администратор

Главен счетоводител

2. Информационно и технологично модернизиране

2.1.Ефективно планиране и осигуряване на необходимата техника и софтуер за обезпечаване на работните процеси в съда. Продължаване процеса на поетапна подмяна на компютърни конфигурации. Подобряване на Системата за управление и контрол на информацията.

Отговорник – Съдебен администратор

Главен счетоводител

Системен администратор

2.2.Поддържане и подобряване интернет страницата на съда.

 

Отговорник – Системен администратор

 

2.3.Организационни решения и намиране на техническа възможност за електронен обмен на информация, разработване на програмни и организационни условия за въвеждане на електронен обмен на документи, съобщения и процесуални действия между звената на съдебната власт и участниците в отделните производства.

Отговорник – Съдебен администратор

Системен администратор

 

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ

1.Изпълнението на целите и задачите на този план следва да се отчитат устно в тридневен срок от момента на тяхното изпълнение или от изтичане на определените срокове. При необходимост по предложение на председателя или на отговорното лице, могат да се приемат допълнителни задачи или да се променя срока на изпълнението. В случай, когато в настоящия Оперативен план не е упоменат срок за изпълнение, същият да се счита «постоянен».

 

2.Осъществяване на контрол.

                                                                                            Отговорник – Председател

                                                                                             Съд. администратор

                                                                                                  Гл. счетоводител

 

Настоящият Оперативен план за 2018 година е утвърден със Заповед № РД-08-21 от 31.01.2018 г. на Председателя на Административен съд Шумен. Същият може да бъде изменян и допълван, по реда по който е приет.

Оперативният план е неразделна част от системата за финансово управление и контрол на Административен съд Шумен /Част Система за управление на контролната среда, Управленска философия и стил на работа, номенклатурен номер 01_02_06/.

 

ИЗГОТВИЛИ:

РАБОТНА ГРУПА В СЪСТАВ:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              /ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА/

 

 

ЧЛЕНОВЕ:

             /ЕЛИЦА ЛАЗАРОВА/

 

 

             /АНТОАНЕТА ТАЧЕВА/

 

 

            /МОМЧИЛ ЛЕЧЕВ/