ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ПРИЕМАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ВХОДЯЩА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ, ИЗПРАЩАНЕ НА ПРИЗОВКИ

 И СЪОБЩЕНИЯ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ I

ПРИЕМАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ВХОДЯЩА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

 

1.В Административен съд Шумен могат да се приемат електронни документи. Електронните документи трябва да са подписани с Квалифициран Електронен Подпис (КЕП) и да представляват прикачени (добавени) файлове в електронно писмо (съобщение), адресирано до предвидената за получаване на електронни документи електронната поща на Административен съд Шумен. Електронната поща на съда за тази цел е посочена на официалната интернет страница на съда – shumen-adms@justice.bg .

2.Описаният в тези правила ред за приемане на електронни документи се прилага, доколкото в нормативен акт не са уредени други, специфични правила, като за неуредените случаи се прилагат съответните норми на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) и приложимото законодателство.

3.Приемането и първоначалната обработка на електронните писма, съдържащи електронни документи и постъпили на упоменатия електронен адрес на съда, се извършва от съдебния администратор.

4.Дейностите по техническото и програмното осигуряване на приемането и обработването на постъпилите електронни писма и електронни документи, както и проверката за редовността на електронните документи относно изискуемите технически реквизити и редовността на електронните подписи, в съответствие с нормативните изисквания, се осъществява от системния администратор.

5.С оглед техническите възможности на използваните от съда САС „Съдебно деловодство“ и Единната деловодна информационна система на административните съдилища в Република България, и в съответствие с въведени нормативни актове, по предложение на системния администратор и със заповед на председателя на Административен съд Шумен, могат да бъдат въведени допълнителни технически параметри и форми, на които да отговарят приеманите електронни документи, в т.ч. формати, форма и режим на подписване с удостоверение за КЕП.

6.В деня на получаване на електронното писмо, съдържащо електронен документ/и, съдебният администратор уведомява системния администратор, както и:

6.1.разпечатва на хартиен носител полученото електронно писмо, във вида, в който е получено, с видима дата на получаване, електронна поща на подателя и индикация за какво се отнася писмото, ако такава е въведена от подателя;

6.2.отваря електронния документ/и и извлича информацията за използвания КЕП, с който е той е подписан, като разпечатва на хартиен носител тази информация, съдържаща данни относно валидност, титуляр/автор, удостоверение за КЕП на титуляра/автора, дата на подписване, обстоятелството дали документът не е променян след полагане на подписа, информация за титуляра/автора;

6.3.разпечатва на хартиен носител съдържанието на електронния документ, подписан с КЕП.

7.Така разпечатаните на хартиен носител електронно писмо, електронен документ и данни за използвания КЕП се предават в деня на постъпването и разпечатването им или най-късно в началото на следващия работен ден на системния администратор за проверка достоверността и валидността на използвания КЕП.

8.Проверката за достоверност и валидност на използвания КЕП, с който са подписани постъпилите в Административен съд Шумен електронни документи, както и режима и обстоятелствата на подписване, се извършва в съответствие със ЗЕДЕП и другите приложимите правни норми относно:

8.1.наличност на положен КЕП;

8.2.валидност на положения КЕП;

8.3.валидност на удостоверението за КЕП на титуляра/автора;

8.4.дата на подписване на електронния документ;

8.5.дали удостоверението за КЕП, с което е подписан електронният документ, е издадено от доставчик на удостоверителни услуги съгласно ЗЕДЕП (чрез проверка в Интернет страницата на съответния надзорен орган на регистрираните доставчици, изготвящи удостоверения за КЕП).

9.След проверката и с оглед резултатите от нея системния администратор, оправомощен да извърши проверката:

9.1.при констатирана редовност и валидност на КЕП - прави съответно отбелязване /редовен и валиден КЕП, дата и подпис/ върху разпечатаните на хартиен носител електронно съобщение, електронен документ и удостоверение за КЕП за редовността и валидността;

9.2.при констатирана нередовност/невалидност на КЕП - изготвя мотивирано писмено становище относно констатираната нередовност и прилага същото към разпечатаните на хартиен носител електронно съобщение, електронен документ и удостоверение за КЕП.

10.Разпечатаните на хартиен носител електронно съобщение, електронен документ и удостоверение за КЕП, заедно с отбелязването или становището по т.9. се предават на съдебен деловодител „регистратура“ на съда за приемане и регистриране като входяща кореспонденция, съгласно предвидения общ ред.

 

РАЗДЕЛ ІІ

ИЗПРАЩАНЕ НА ПРИЗОВКИ И СЪОБЩЕНИЯ

ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

 

11.Призовки и съобщения до страните по делата и до техните процесуални представители могат да се изпращат и по електронен път, само в случай, че е налице изявено изрично желание на страната или нейния процесуален представител за уведомяване по електронен път.

11.1.Желанието за получаване на призовки и съобщения по електронен път се заявява чрез попълването на заявление по образец /Приложение №1/, в което се посочва адресът на електронната поща, на който да се изпращат призовките и съобщенията по определено дело.

11.2.При поискване от страната или нейния процесуален представител, всеки съдебен деловодител е длъжен да даде образец на заявление  за получаване на призовки и съобщения по електронен път. Попълненото и подписано заявление се прилага по делото.

12. Изпращането на призовки и съобщения по електронен път се осъществява от електронни пощенски адреси с домейн sh-adc.justice.bg.

12.1.Съдебният деловодител изпраща електронно писмо до посочения от страната адрес на електронна поща, към което прикача като прикачен файл сканирана призовка/съобщение във формат на .doc или .pdf.  В името на файла се съдържа номера и годината на делото: например 100-2011-prizovka.doc/.pdf.

12.2.Призовката или съобщението се счита за изпратено по електронен път, ако е налично успешно предаване на електронното изявление от пощенския сървър на Административен съд Шумен към пощенския сървър на адресата, тоест успешно получено от информационната система на адресата.

12.3.Изпращането на призовката или съобщението на посочения от страната адрес на електронна поща се удостоверява с разпечатка на изпратеното електронно писмо, разпечатка от изпратена поща от съда, заедно с възпроизведената на хартиен носител призовка/съобщение до страната.

12.4.Разпечатаното електронно писмо, разпечатката от изпратена поща от съда, заедно с възпроизведената на хартиен носител призовка/съобщение до страната, се подписват от деловодителя и се прилагат по делото.

13. Ако страната е посочила неверен или несъществуващ адрес на електронна поща, съобщенията и призовките се изпращат по общите правила за връчване по АПК и ГПК.

14. Призовката или съобщението се считат за връчени с постъпването си в посочената информационна система и се удостоверяват с копие от електронния запис за това.

15. Промяната в домейна на електронните пощенски адреси, чрез които се изпращат призовки и съобщения по електронен път, се отразява на интернет страницата на Административен съд Шумен.

 

 

РАЗДЕЛ III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Настоящите правила са изготвени на основание чл.137, ал.2 от АПК.

§2. Правилата са актуализирани със заповед №РД-08-74/10.05.2017 г. на Административен ръководител-Председател на Административен съд Шумен и влизат в сила от датата на тяхното утвърждаване. Горепосочените са публикувани на интернет страницата и информационното табло на съда.

§3. Контролът по изпълнението на правилата се възлага на съдебния администратор на Административен съд Шумен.

§4. Настоящите правила могат да бъдат изменяни и допълвани по реда на тяхното утвърждаване и са част от Системата за финансово управление и контрол на Административен съд Шумен /Част Контролни дейности, Система за управление и контрол на информацията, номенклатурен номер 03_10_01/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ШУМЕН

 

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

         Долуподписаният/та..........................................................................................,

                                               (трите имена)

 

ЕГН:..........................., ЛК №…………………,издадена от ……... – гр. ..….……..…,

 

 

с адрес:...................................................... ……., тел.:...................................

 

 

в качеството си на ………………………………………... по ……………....... дело.

        (страна / процесуален представител)       (вид, номер и година на делото)

 

 

 

        С настоящото заявявам, че желая да получавам съобщения и призовки на следния мой електронен пощенски адрес:

……………… ………………………………………………………

 

         

Изпращането на призовки и съобщения по електронен път се осъществява на електронни пощенски адреси с домейн sh-adc.justice.bg.

 

 

 

 

Дата:...........                                            Подпис:.......................

 

 

 

 

 

 

Забележка:  Настоящото заявление се прилага по конкретното дело.