ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

2016

 

 

 

 

 

 

 

 


Годишният оперативен план е разработен в съответствие със Стратегическия план на Административен съд Шумен за 2016-2020 година и има за цел, чрез разписване и реализиране на конкретни дейности, да подпомогне за пълноценното изпълнение на стратегическите цели.

 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ

 

в работата за 2016 година на ШАС

 

 

 

1.Качествено, срочно и достъпно административно правораздаване;

 

2.Развитие и интегриране на кадровия потенциал;

 

3.Повишаване на общественото доверие в Административен съд-Шумен;

 

4.Подобряване на материално-техническата осигуреност и развитие на информационните технологии на съда;

 

 

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

 

ПРИОРИТЕТ І

 

Качествено, срочно и достъпно административно правораздаване

 

 

 

1.Оптимизиране управлението на съда

 

1.1.Подобряване на контролните дейности в съда: 

 

1.1.1.Превръщане на бюджетната процедура в действащ механизъм за управление и контрол.

 

Отговорник – Главен счетоводител

 

 

 

1.1.2.Актуализиране при необходимост на въведените процедури за управление и контрол на бюджетния процес.

 

Отговорник – Главен счетоводител

 

 

 

1.1.3.Периодичен анализ на ефективността  на въведения предварителен контрол при поемане на задължение и преди извършване  на разход.

 

 

 

Отговорник – Главен счетоводител

 

 

 

1.1.4.Ефективен контрол при събиране на държавните такси, глоби и суми по присъдени публични вземания. Стриктно спазване на утвърдените правила по управление и контрол на бюджетния процес.

 

Отговорник – Главен счетоводител

 

 

 

2.Оптимално използване на статистическата информация и информационните технологии в управлението на съда.

 

2.1.Събиране на информация, периодичен анализ на проблемните области в работата на съда и предприемане на адекватни управленски решения.

 

 

 

Отговорник – Председател

 

Съдебен администратор

 

 

 

2.2.Ефективно използване на статистически данни за работата на съда посредством САС ”Съдебно деловодство” (натовареност, разгледани, неприключени съдебни дела, срочност при изготвяне на съдебни актове, причини при просрочие, отводи и причини за тях, дела с отменен ход по същество на делото и др.).

 

Отговорник – Председател

 

Заместник Председател

 

 

 

2.3.Периодичен анализ на финансовите разходи за дейността на съда и предприемане на адекватни мерки за намаляване на разходването на средства.

 

 

 

Отговорник – Председател

 

Главен счетоводител

 

Съдебен администратор

 

 

 

3. Ефективно управление на делата и дисциплиниране на процеса

 

3.1.Текущ контрол относно спазването на принципа за случайно разпределение на съдебните дела. Актуализиране на вътрешните правила за разпределение на постъпилите в съда дела, вкл. и на категориите дел, с цел постигане и поддържане на равномерна натовареност на съдиите.

 

 

 

Отговорник – Председател

 

Заместник Председател

 

3.2.Оптимизиране процеса на управление на делата.

 

 

 

Отговорник – Председател

 

Заместник Председател

 

 

 

3.3.Оптимизиране работата с АИС за осигуряване на навременна информация по делата с цел оптимизиране процесите по призоваване и управление на съдебните дела.

 

Отговорник – Системен администратор

 

Съдебен администратор

 

 

 

3.4.Периодичен анализ на причините за отвод и предприемане на адекватни управленски решения срещу неоснователни отводи на съдии.

 

 

 

Отговорник – Председател

 

Заместник Председател

 

4. Гарантиране еднакво прилагане на закона

 

4.1.Иницииране на срещи между съдии от административните съдилища и разглеждане на въпроси от практиката на съдилищата. Уеднаквяване на съдебната практика от различни съдебни райони.

 

Отговорник – Заместник Председател

 

 

 

4.2.Провеждане на общи събрания на съдиите и обсъждане на съдебна практика в съда и на ВАС, както и нови законодателни решения.

 

Отговорник – Председател

 

Съдебен помощник

 

4.3.Периодични срещи с други органи и институции, имащи отношение към съдебния процес, с оглед разрешаването на възникнали процедурни проблеми и обезпечаване бързина и срочност на съдебните процедури по образуване и движение на делата, връчване на съдебни книжа и представяне на необходими доказателства в съдебният процес.

 

Отговорник – Председател

 

 

 

ПРИОРИТЕТ ІІ

 

Развитие и интегриране на кадровия потенциал

 

 

 

1. Развитие и квалификация на съдебните кадри

 

1.1.Актуализиране на основни процедури и работни инструкции за управление и контрол на човешките ресурси.

 

 

 

Отговорник – Съдебен администратор

 

 

 

1.2.Оптимизиране процеса на обучението на съдии и съдебни служители.

 

 

 

Отговорник – Координатор – обучения

 

Съдебен администратор

 

 

 

1.3.Изготвяне на периодични анализи за потребността от обучение на съдии и съдебни служители. Подобряване на квалификацията по определени теми и дейности от работния процес.

 

Отговорник – Координатор – обучения

 

Съдебен администратор

 

 

 

2. Постигане на оптимална мотивираност на съдебните кадри

 

2.1.Усъвършенстване на системата за управление и контрол на човешките ресурси:

 

 • Оптимизиране и усъвършенстване на процеса на атестиране;

 • Разпределение на отговорностите между съдебните служители ;

 • Въвеждане на собствен механизъм за стимулиране на съдебните служители при постигане на високи резултати (повишаване в ранг, поощрения, предоставяне информация на медиите за постигнатите резултати)

   

  Отговорник – Заместник Председател

  Комисия по атестиране

  Съдебен администратор

  2.2.Предприемане на адекватни мерки при констатиране на дисциплинарни нарушения.

  Отговорник – Заместник Председател

  Комисия по етика

  Съдебен администратор

   

 

ПРИОРИТЕТ ІІІ

 

Повишаване на общественото доверие в Административен съд – Шумен

 

 

 

1. Прозрачност и достъп до информация за дейността на съда

 

1.1.Оптимизиране дейността на администрацията в съда за постигане на качествени и бързи административни услуги.

 

 

 

Отговорник – Заместник Председател

 

Съдебен администратор

 

 

 

1.2.Спазване на процедурите за документиране, архивиране и съхраняване на различни видове информация, гарантиращи че във всеки един момент е ясно кой, кога, какво и как извършва, с каква цел, какъв документ се създава.

 

 

 

Отговорник – Съдебен администратор

 

Системен администратор

 

 

 

1.3.Улесняване и оптимизиране достъпа до съдебна информация, подобряване на механизмите за предоставяне на информация на обществото за дейността на съда.

 

Отговорник – Пресаташе

 

 

 

1.4.Обмен и насърчаване ползването на добри практики от други органи на съдебната власт при предоставяне достъп до съдебна информация.

 

 

 

Отговорник – Пресаташе

 

 

 

1.5.Актуализация на интернет страницата на съда като се усъвършенства информационния поток към различните групи граждани. Създаване на условия за предоставяне на информация на уязвимите групи граждани и със специфични потребности.

 

Отговорник – Съдебен администратор

 

Системен администратор

 

 

 

1.6.Целенасочена работа с ученици и младежи за запознаването им със специфичната дейност на съда: организиране на посещения в съдебната палата и наблюдаване на съдебни процеси, ежегодно организиране на «Ден на отворени врати», предоставяне на информационни материализа структурата на съдебната система и особеностите на съдебните процедури.

 

 

 

Отговорник – Пресаташе

 

Срок – месец ноември 2016 година

 

 

 

2. Оптимизиране на връзките с обществеността и медиите.

 

2.1.Периодични анкети с граждани и медии чрез интернет страницата на съда с цел проучване нивото на достъпност, откритост и познаване работата на съда, удовлетвореност от предоставените услуги.

 

Отговорник – Пресаташе

 

Съдебен администратор

 

 

 

2.2.Периодичен анализ на публикации и национални изследвания относно работата на съдилищата с медии, и използуване на добри практики при такава съвместна работа.

 

Отговорник – Пресаташе

 

 

 

2.3.Периодичен анализ на публикации, касаещи работата на Административен съд Шумен и набелязване на мерки и предложения за подобряване работата на съда.

 

Отговорник – Пресаташе

 

 

 

2.4.Обучение на съдиите и служителите за работа с различните видове медии и предоставяне на съдебна информация.

 

 

 

Отговорник – Съдия Координатор обучения

 

Пресаташе

 

3.Прилагане на антикорупционни мерки и предотвратяване конфликт на интереси

 

3.1. Спазване на сроковете за подаване на декларации по ЗПУКИ от съдии и съдебни служители, пред Сметна палата от съдии; пред НАП от съдии и съдебни служители.

 

Отговорник – Зам. Председател

 

Съдебен администратор

 

 

 

3.2.Обезпечаване публичен достъп посредством Интернет страницата на съда до информацията в предоставените по закон декларации на съдиите и съдебните служители, съобразно Закона за защита на лични данни.

 

 

 

Отговорник – Съдебен администратор

 

Системен администратор

 

 

 

3.3.Оптимизиране използването на Интернет страницата на съда за предоставяне на възможност за подаване на сигнали за корупция и такива за конфликт на интереси по отношение на конкретни съдии, съдебни служители  и случаи.

 

Отговорник – Системен администратор

 

 

 

4.Участие в изготвяне на законопроекти и законодателни инициативи

 

4.1.Насърчаване участието на съдии и съдебни служители в работни групи разработващи становища по законопроекти и нормативни актове, касаещи работата на съдилищата, на съдебната  система като цяло, както и в проекти, насочени към отстояване независимостта на съдебната система.

 

 

 

Отговорник – Председател

 

Заместник Председател

 

 

 

4.2.Изготвяне на становища и предложения във връзка с подготвяни законопроекти с цел доразвиване и прецизиране на нормативната уредба, касаеща дейността на съда.

 

Отговорник – Заместник Председател

 

 

 

ІV.Материално-техническа осигуреност и информационни технологии в Административен съд – Шумен

 

 

 

1.Активно управление на съдебната сграда и материалните ресурси

 

1.1.Мониторинг на Система за управление и контрол на недвижимата собственост, Система за управление и контрол на активите и материалите и Система за управление и контрол на обществените поръчки.

 

 

 

Отговорник – Председател

 

Съдебен администратор

 

Главен счетоводител

 

 

 

1.2.Периодичен анализ на състоянието на техническата база и материалните ресурси на съда за предприемане на адекватни управленски решения.

 

 

 

Отговорник – Съдебен администратор

 

Главен счетоводител

 

Системен администратор

 

 

 

2. Информационно и технологично модернизиране

 

2.1.Ефективно планиране и осигуряване на необходимата техника и софтуер за обезпечаване на работните процеси в съда. Подобряване на Системата за управление и контрол на информацията.

 

Отговорник – Съдебен администратор

 

Главен счетоводител

 

Системен администратор

 

 

 

2.2.Поддържане и подобряване интернет страницата на съда.

 

 

 

Отговорник – Системен администратор

 

 

 

2.3.Организационни решения и намиране на техническа възможност за електронен обмен на информация, разработване на програмни и организационни условия за въвеждане на електронен обмен на документи, съобщения и процесуални действия между звената на съдебната власт и участниците в отделните производства.

 

Отговорник – Съдебен администратор

 

Системен администратор

 

 

 

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ

 

1.Изпълнението на целите и задачите на този план следва да се отчитат устно или писмено в тридневен срок от момента на тяхното изпълнение или от изтичане на определението от него срокове. Като при необходимост по предложение на Председателя или отговорното лице могат да се приемат допълнителни задачи или да се променя срока на изпълнението при обективна невъзможностза спазване на определения такъв. В случай, когато в настоящия Оперативен план не е упоменат срок за изпълнение, същият да се счита «постоянен».

 

 

 

2.Осъществяване на контрол.

 

 

 

                                                                                            Отговорник – Председател

 

                                                                                             Съд. администратор

 

                                                                                                  Гл. счетоводител

 

 

 

Настоящият Оперативен план за 2016 година е утвърден със Заповед № РД-08-44 от 18.03.2016 г. на Председателя на Административен съд Шумен. Същият може да бъде изменян и допълван, по реда по който е приет.

 

Оперативният план е неразделна част от системата за финансово управление и контрол на Административен съд Шумен /Част Система за управление на контролната среда, Управленска философия и стил на работа, номенклатурен номер 01_02_06/.