СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН

2016 - 2020

 

 

 

 

 

 

 

 


І.ВЪВЕДЕНИЕ.

 

ІІ.ОСНОВНА ЦЕЛ, ВИЗИЯ И ПРИНЦИПИ

 

ІІІ.СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

 

ІV.ПРИОРИТЕТИ, ДЕЙСТВИЯ И МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ, СПОСОБИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ.

 

V.МЕХАНИЗМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ

 

 

 

І. ВЪВЕДЕНИЕ

 

Настоящият стратегически план е средносрочен документ, отразяващ управленската концепция за развитието на Административен съд - Шумен в следващите пет години 2016-2020 година.

 

            В него намират отражение Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система на Министерство на правосъдието, Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 на Висш съдебен съвет, както и добрите, конструктивни  стандарти от вече реализирания Втори план за подобряване работата на съда на Програма за развитие на съдебната система по проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”.

 

            Административен съд - Шумен е обявен за „съд-модел” за постигнати конкретни резултати през 2011 година. Поради това стратегическият план се основава и на постигнатото в изпълнение на втория План за подобряване  на работата на съда, разработен по проект от Сдружение ”Програма за развитие на съдебната система”.

 

            Същевременно набелязаните цели и приоритети в Стратегическия план за дейността на съда са съобразени с резултатите, отчетени в различни доклади, изготвени от ръководството на Административен съд - Шумен, обмяна и добри практики с други съдилища, становища и предложения на съдии, служители, партньори, медии, с анализа на риска в работата на всички структурни звена.

 

            В изпълнение на целите на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система в условията на пълноправно членство в ЕС ръководството на съда издига следните приоритети в своята работа:

 

1. Утвърждаването на Административен съд - Шумен като действена и независима юрисдикция. Институционално укрепване и повишаване капацитета на съдиите и съдебните служители.

 

2. Мониторинг върху цялостната работа за качество и ефективност като се отчита влиянието на съда за утвърждаване на доброто управление според стандартите на ЕС

 

 

 

II. ОСНОВНА ЦЕЛ, ВИЗИЯ И ПРИНЦИПИ

 

 

 

Основна цел, стояща пред Административен съд - Шумен е да гарантира върховенството на закона като се осигури точното му прилагане по безпристрастен, справедлив, честен и ефективен начин.

 

Визия, ценности и принципи

 

Административен съд - Шумен е орган на съдебната власт като част от независима и ефективно работеща съдебна система, която разполага с необходимите законови и институционални механизми. Тези механизми позволяват на магистрати и съдебни служители да изпълняват задълженията си, ръководени от принципите за законност, независимост, безпристрастност, почтеност, равенство, прозрачност, професионализъм, отговорност, постоянно усъвършенстване.

 

 

 

III.СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

 

 

 

1.Качествено, срочно и достъпно административно правораздаване;

 

2.Развитие и интегриране на кадровия потенциал;

 

3.Повишаване на общественото доверие в Административен съд-Шумен;

 

4.Подобряване на материално-техническата осигуреност и развитие на информационните технологии на съда;

 

 

 

IV. ПРИОРИТЕТИ, ДЕЙСТВИЯ И МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ. СПОСОБИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ

 

 

 

За изпълнението на определените стратегически цели се предвиждат  конкретни приоритети в различните аспекти от работата на съда, мерки  за тяхното постигане, както и способи за измерване на достигнатите резултати.

 

 

 

І.Качествено, срочно и достъпно административно правораздаване.

 

1.Оптимизиране управлението на съда

 

 

 

1.1.Подобряване на контролните дейности в съда: 

 

1.1.1.Превръщане на бюджетната процедура в действащ механизъм за управление и контрол.

 

1.1.2.Актуализиране при необходимост на въведените процедури за управление и контрол на бюджетния процес.

 

1.1.3.Периодичен анализ на ефективността  на въведения предварителен контрол при поемане на задължение и преди извършване  на разход.

 

1.1.4.Ефективен контрол при събиране на държавните такси, глоби и суми по присъдени публични вземания. Стриктно спазване на утвърдените правила по управление и контрол на бюджетния процес.

 

1.1.5.Допълване, актуализиране, развиване на счетоводната политика на съда, при съобразяване на измененията в нормативната уредба с цел повишаване ефективността на системите за управление и контрол в съда.

 

1.2. Подобряване на системата за управление на риска и превръщането и в действен механизъм за развитието на съда.

 

1.3. Подобряване на системата за мониторинг в съда

 

2.Оптимално използване на статистическата информация и информационните технологии в управлението на съда

 

2.1.Събиране на информация, периодичен анализ на проблемните области в работата на съда и предприемане на адекватни управленски решения.

 

2.2.Ефективно използване на статистически данни за работата на съда посредством САС ”Съдебно деловодство” (натовареност, разгледани, неприключени съдебни дела, срочност при изготвяне на съдебни актове, причини при просрочие, отводи и причини за тях, дела с отменен ход по същество на делото и др.)

 

2.3.Периодичен анализ на финансовите разходи за дейността на съда и предприемане на адекватни мерки за намаляване на разходването на средства.

 

2.4.Отчитане разходваните средства от бюджетната сметка на съда и публично оповестяване на периодичните отчети за дейността на съда.

 

3. Ефективно управление на делата и дисциплиниране на процеса

 

3.1.Текущ контрол относно спазването на принципа за случайно разпределение на съдебните дела. Актуализиране на вътрешните правила за разпределение на постъпилите в съда дела, вкл. и на категориите дела, с цел постигане и поддържане на равномерна натовареност на съдиите.

 

3.2.Оптимизиране процеса на управление на делата.

 

3.3.Въвеждане на електронен обмен на съдебни книжа и заключения на съдебни експерти в допустимите от закона случаи.

 

3.4.Утвърждаване активната роля на съдебните състави по дисциплиниране на процеса.

 

3.5.Въвеждане на механизми за ефективно ангажиране отговорността на адвокатите и участниците в процеса при забавяне или злоупотреба с процесуални права.

 

3.6.Оптимизиране работата с АИС за осигуряване на навременна информация по делата с цел оптимизиране процесите по призоваване и управление на съдебните дела.

 

3.7.Въвеждане на ефективни механизми за подобряване на работата с вещите лица.

 

3.8.Оптимизиране на правилата за работа с граждани от уязвимите групи. Участие на съдебните служители в обучения за работа с хора от уязвимите групи.

 

3.9.Периодичен анализ на причините за отвод и предприемане на адекватни управленски решения срещу неоснователни отводи на съдии.

 

 

 

4. Гарантиране еднакво прилагане на закона

 

4.1.Периодични срещи с магистрати от районните съдилища от съдебния район за изясняване на процедурни въпроси и преодоляване на различия в съдебната система.

 

4.2.Иницииране на срещи между съдии от административните съдилища и разглеждане на въпроси от практиката на съдилищата. Уеднаквяване на съдебната практика от различни съдебни райони.

 

4.3.Провеждане на общи събрания на съдиите и обсъждане на съдебна практика в съда и на ВАС, както и нови законодателни решения.

 

4.4.Периодични срещи с други органи и институции, имащи отношение към съдебния процес, с оглед разрешаването на възникнали процедурни проблеми и обезпечаване бързина и срочност на съдебните процедури по образуване и движение на делата, връчване на съдебни книжа и представяне на необходими доказателства в съдебният процес.

 

4.5.Обмен на добри практики и участие при изготвяне на законопроекти и инициативи относно нормативната уредба, свързана с работата на съда.

 

 

 

Способи за оценка на постигнати резултати: изграждане на ефективен механизъм за допитване до обществеността; доклади на Инспектората към ВСС след извършени проверки в съда; проверки касаещи дейността на администрацията – работа по срочни книги и движение на делата, текущ контрол върху работата на съдебните служители, превръщането на атестацията на съдиите и съдебните служители в ефективен механизъм за събиране на информация за качеството на тяхната работа, данни за работата на съдии и съдебни служители от постъпили жалби или похвали от страна на граждани и адвокати; резултати от дисциплинарни производства, съпоставка за резултатите от конкретна дейност в сравнение с други административни съдилища за конкретен период от време; периодични доклади, проверки, отчети, анализи.

 

 

 

ІІ. Развитие и интегриране на кадровия потенциал.

 

1. Развитие и квалификация на съдебните кадри

 

1.1.Усъвършенстване процедурите за подбор и назначаване на съдебни служители.

 

1.2.Създаване на механизми за стимулиране на ефективни и отговорни съдебни служители.

 

1.3.Актуализиране на основни процедури и работни инструкции за управление и контрол на човешките ресурси.

 

1.4.Оптимизиране процеса на обучението на съдии и съдебни служители.

 

1.5.Изготвяне на периодични анализи за потребността от обучение на съдии и съдебни служители. Подобряване на квалификацията по определени теми и дейности от работния процес.

 

1.6.Задължително специализирано начално и продължаващо обучение на съдебните служители.

 

1.7.Участие в специфични модули за обучение на ръководството на съда.

 

1.8.Участие в обучение на магистратите по европейско право.

 

1.9.Продължаване практиката по изготвяне на годишен план-график за обучения, семинари и квалификации на магистрати и съдебни служители.

 

 

 

2. Постигане на оптимална мотивираност на съдебните кадри

 

2.1.Усъвършенстване на системата за управление и контрол на човешките ресурси:

 

 • Оптимизиране и усъвършенстване на процеса на атестиране;

 • Разпределение на отговорностите между съдебните служители ;

 • Постигане на справедлива оценка на етична регулация и дисциплинарна практика по отношение на съдебните служители;

 • Създаване на  механизъм за получаване на достоверна информация за удовлетвореността на съдебните служители от работата;

 • Въвеждане на собствен механизъм за стимулиране на съдебните служители при постигане на високи резултати (повишаване в ранг, поощрения, предоставяне информация на медиите за постигнатите резултати)

   

  2.2.Предприемане на адекватни мерки при констатиране на дисциплинарни нарушения.

   

  Способи за оценка на постигнати резултати – събиране на обратна информация за обществената оценка относно работата на съда и съдебната администрация; доклади на Инспекторат към ВСС; периодични атестации на съдии и съдебни служители; статистика и отчети за работата на съда и съдебната администрация и др.

   

  ІІІ. Повишаване на общественото доверие в Административен съд - Шумен

  1. Прозрачност и достъп до информация за дейността на съда

  1.1.Оптимизиране дейността на администрацията в съда за постигане на качествени и бързи административни услуги.

  1.2.Дейности по наблюдение и оценка ефикасността на операциите и процесите.

  1.3.Спазване на процедурите за документиране, архивиране и съхраняване на различни видове информация, гарантиращи че във всеки един момент е ясно кой, кога, какво и как извършва, с каква цел, какъв документ се създава;

  1.4.Улесняване и оптимизиране достъпа до съдебна информация, подобряване на механизмите за предоставяне на информация на обществото за дейността на съда.

  1.5.Обмен и насърчаване ползването на добри практики от други органи на съдебната власт при предоставяне достъп до съдебна информация.

  1.6.Актуализация на интернет страницата на съда като се усъвършенства информационния поток към различните групи граждани. Създаване на условия за предоставяне на информация на уязвимите групи граждани и със специфични потребности.

  1.7.Оптимизиране и подобряване на обратната връзка за информация от обществеността към ръководството на съда – проблеми, вълнуващи въпроси и др.

  1.8.Събиране на информация и анализ на проблемите и затрудненията при осъществяване на достъп до съдебна информация от страна на обществеността, медиите и участниците по делата.

  1.9.Своевременно оповестяване на съществени промени в нормативни актове, свързани със съдебните процедури.

  1.10.Целенасочена работа с ученици и младежи за запознаването им със специфичната дейност на съда: организиране на посещения в съдебната палата и наблюдаване на съдебни процеси, ежегодно организиране на «Ден на отворени врати», предоставяне на информационни материали за структурата на съдебната система и особеностите на съдебните процедури.

   

  2. Оптимизиране на връзките с обществеността и медиите

  2.1.Подобряване на медийната стратегия на съда за обезпечаване на обективност и своевременност на предоставяне на съдебна информация по делата и за работата на съда като цяло.

  2.2.Актуализиране на правилата за работа с медиите в съда при съблюдаване на нормативната уредба към всеки момент на предоставяне на информация на медиите за съда.

  2.3.Периодични анкети с граждани и медии чрез интернет страницата на съда, с цел проучване нивото на достъпност, откритост и познаване работата на съда, удовлетвореност от предоставените услуги.

  2.4.Периодично адаптиране на Медийната стратегия на съда към променящата се медийна среда, при съблюдаване на актуалните нормативни изисквания  в тази насока.

  2.5.Периодичен анализ на публикации и национални изследвания относно работата на съдилищата с медии и използуване на добри практики.

  2.6.Периодичен анализ на публикации, касаещи работата на Административен съд Шумен и набелязване на мерки и предложения за подобряване работата на съда.

  2.7.Обучение на съдиите и служителите за работа с различните видове медии и предоставяне на съдебна информация.

   

  3.Прилагане на антикорупционни мерки и предотвратяване конфликт на интереси

  3.1.Обявяване и информиране на обществеността за размера на държавните такси по делата, разглеждани в съда и за осъществяваните административни услуги.

  3.2.Текущ контрол относно спазване на принципа за случайно разпределение на съдебните дела, вкл.чрез участие в процеса на разпределяне на външни наблюдатели.

  3.3.Спазване на процедурите за подбор на съдебни кадри – предварителен и текущ контрол.

  3.4.Разработване на специфични антикорупционни мерки по отношение на съдебните служители с отчитане на специфичните рискове, свързани с функциите им.

  3.5.Прилагане на мерките за борба с корупцията и конфликти на интереси, с цел поддържане на антикорупционна работна среда – актуализиране на вътрешните правила за обработка и адекватна реакция при постъпили сигнали за конфликт на интереси, искания за събиране на информация по сигнали за конфликт на интереси и жалби, несвързани с образувани дела, правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма, усъвършенстване на практиката по прилагане правилата за борба с корупцията

  3.6. Спазване на сроковете за подаване на декларации по ЗПУКИ от съдии и съдебни служители, пред Сметна палата от съдии; пред НАП от съдии и съдебни служители.

  3.7.Обезпечаване публичен достъп посредством Интернет страницата на съда до информацията в предоставените по закон декларации на съдиите и съдебните служители, при спазване изискванията на Закона за лични данни.

  3.8.Оптимизиране използването на Интернет страницата на съда за предоставяне на възможност за подаване на сигнали за корупция и такива за конфликт на интереси по отношение на конкретни съдии, съдебни служители  и случаи.

  3.9.Популяризиране и насърчаване използването на антикорупционните кутии в съда и поставянето на такава  и в Интернет страницата на съда.

  3.10.Провеждане на обществени поръчки по утвърдените Вътрешни правила за провеждане на обществени поръчки на Административен съд Шумен, както и периодично актуализиране при нормативни промени.

  3.11.Незабавна проверка и разглеждане на постъпили конкретни сигнали за корупция и конфликт на интереси за работата на съда, съобразно утвърдените Антикорупционни процедури /Част Система за управление и контрол на антикорупционните процедури/.

   

  4.Участие в изготвяне на законопроекти и законодателни инициативи

  4.1.Насърчаване участието на съдии и съдебни служители в работни групи разработващи становища по законопроекти и нормативни актове, касаещи работата на съдилищата, на съдебната  система като цяло, както и в проекти, насочени към отстояване независимостта на съдебната система.

  4.2.Изготвяне на становища и предложения във връзка с подготвяни законопроекти с цел доразвиване и прецизиране на нормативната уредба, касаеща дейността на съда.

  4.3.Участие в проекти и работни групи на ВСС и МП за развитие и реформиране на съдебната система.

  4.4.Управленски решения за ефективна комуникация с ВАС, ВСС, МП.

  4.5.Участие на съдиите при изготвяне на становища и предложения по уеднаквяване практиката на административните съдилища.

   

  Способи за оценка на постигнатите резултати - анкети сред граждани и представители на юридически лица; отчетни доклади за дейността на съда, оценка за работата на съда – от медии, граждани и организации

   

  ІV.Материално-техническа осигуреност и информационни технологии в Административен съд – Шумен

   

  1.Активно управление на съдебната сграда и материалните ресурси

  1.1.Създаване и поддържане на база данни за сградния фонд на съда.

  1.2.Разработване на обективни показатели за определяне на приоритети за инвестиции и ремонти на сградата на Административен съд Шумен.

  1.3.Мониторинг на Система за управление и контрол на недвижимата собственост, Система за управление и контрол на активите и материалите и Система за управление и контрол на обществените поръчки.

  1.4.Периодичен анализ на състоянието на техническата база и материалните ресурси на съда за предприемане на адекватни управленски решения.

  2. Информационно и технологично модернизиране

  2.1.Ефективно планиране и осигуряване на необходимата техника и софтуер за обезпечаване на работните процеси в съда. Подобряване на Системата за управление и контрол на информацията.

  2.2.Поддържане и подобряване интернет страницата на съда.

  2.3.Оптимизиране използваната в съда АИС за управление на съдебните дела и административната дейност на съда. Поддържане на електронна папка по всяко дело от образуването му пред съда до влизане в сила на съдебен акт.

  2.4.Поддържане на актуална информация на интернет страницата на съда за датите на насрочените съдебни заседания. Отразяване на делата с обществен интерес по критерии, разработени от ВСС.

  2.5.Оптимизиране на процеса на електронното призоваване.

  2.6.Обезпечаване използването на паралелен аудиозапис на протоколите от откритите съдебни заседания.

  2.7.Организационни решения и намиране на техническа възможност за електронен обмен на информация, разработване на програмни и организационни условия за въвеждане на електронен обмен на документи, съобщения и процесуални действия между звената на съдебната власт и участниците в отделните производства.

   

  Способи за оценка на постигнатите резултати - провеждане и отчитане на анкети за изпълнението на този приоритет, проучване мнението на граждани и организации за интернет страницата на съда и достъпа до информация, отнасяща се до дейността на съда

                        

  V.Механизми за осигуряване постигане на стратегическите цели и приоритети

  1.Разработване на годишни оперативни планове с посочени конкретни дейности.

  2.Залагане на индикатори за оценка изпълнението на стратегическите цели и  разработване на ефективна система за мониторинг.

   

   

  Настоящият Стратегически план 2016-2020 година е утвърден със Заповед № РД-08-35 от 16.03.2016 г. на Председателя на Административен съд Шумен. Същият може да бъде изменян и допълван, по реда по който е приет.

  Стратегическият план е неразделна част от системата за финансово управление и контрол на Административен съд Шумен /Част Система за управление на контролната среда, Управленска философия и стил на работа, номенклатурен номер 01_02_02/