П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 29.09.2015 г.

 

Днес, 29.09.2015 г. от11:00 часаКомисия в състав: Председател – Росица Цветкова Заместник Председател на Административен съд и членове: Снежина Чолакова – съдия в Административен съд град Шумен и Елица Лазарова – съдебен администратор в Административен съд град Шумен, назначена със Заповед № РД-08-137/27.08.2015 г. на Председателя на Административен съд - Шумен, след провеждане на конкурс чрез събеседване на 29.09.2015 г. от 9:30 часа за 1 щатна бройка за длъжността „Призовкар” в Административен съд - Шумен, констатира следното:  

От допуснатите кандидати до обявения конкурс чрез събеседване за 1 щатна бройка за длъжността „Призовкар” в Административен съд – Шумен на 29.09.2015 г. от 9:30 часа за участие в събеседването се явиха следните допуснати участници:

 

1. Мирослав Николов Минчев с вх. № ДА-01-1346/14.08.2015 г.;

2. Дарина Петкова Делчева с вх. № ДА-01-1391/26.08.2015 г.

3. Петър Валентинов Радичков с вх. № ДА-01-1430/04.09.2015 г.;

 

Събеседването с всички явили се кандидати се проведе по регламента, одобрен с Протокол на комисия от 28.09.2015 г. След изслушването и съобразно критериите за оценка кандидатите получиха следния брой точки:

 

1. Мирослав Николов Минчев с вх. № ДА-01-1346/14.08.15 г. – 26 т.;

2. Дарина Петкова Делчева с вх. № ДА-01-1391/26.08.15 г. – 25 т.;

3. Петър Валентинов Радичков с вх. № ДА-01-1430/04.09.15 г. – 24 т.;

 

Комисията, като взе предвид резултатите от проведения конкурс за длъжността  „Призовкар“ и на основание чл.139, ал.1 от Правилника за администрацията в съдилищата, единодушно

 

Р Е Ш И:

 

Класира успешно издържалите конкурса кандидати за длъжността „Призовкар“, както следва:

 

1. Мирослав Николов Минчев с вх. № ДА-01-1346/14.08.15 г. – 26 т.;

2. Дарина Петкова Делчева с вх. № ДА-01-1391/26.08.15 г. – 25 т.;

3. Петър Валентинов Радичков с вх. № ДА-01-1430/04.09.15 г. – 24 т.;

 

Настоящият протокол за класиране на участниците в конкурса за длъжността „Призовкар“ в Административен съд град Шумен да се публикува на Интернет страницата на съда, както и да се изнесе пред стая №1, ет. 4 в сградата на Административен съд град Шумен на таблото за обяви.

 

Протоколът изготвен в 11:30 часа.

 

 

                

 

                                         КОМИСИЯ:ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                     /Росица Цветкова/

 

                                                          Членове:

1.   /п/ 

                                                           /Снежина Чолакова - Маринова/

 

2.   /п/   

                                                           /Елица Лазарова/