ОБЯВЛЕНИЕ

 

Административен съд Шумен /ШАС/ на основание чл.93, ал.1, т.7 и чл.343, ал.1 от Закона за съдебната власт, чл.133, ал.1 и чл.135 от Правилника за администрацията в съдилищата /ПАС/ и в съответствие със Заповед № РД-08-134 от 20.07.2015 г. на Председателя на ШАС ОБЯВЯВА КОНКУРС за назначаване на 1 щатна бройка съдебен служител на длъжността "Призовкар” в ШАС, при условията на чл.70, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/ с 6 /шест/ месечен срок на изпитване в полза на работодателя.

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността.

1.1.Лицето, кандидатстващо за длъжността трябва да:

-е български гражданин;

-е навършило пълнолетие;

-не е поставено под запрещение;

-не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

-не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

-не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

-не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

-не е народен представител;

- не е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация;

-не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия;

1.2.Притежава минимална степен на завършено образование – средно.

1.3.Най-малко 3 години общ трудов стаж.

1.4.Притежава необходимите нравствени и професионални качества.

1.5.Притежава компютърна грамотност.

1.6.Препоръчителни изисквания – организационни умения, комуникативност, умения за работа с граждани и в екип, инициативност и отговорност.

2.Начин на провеждане на конкурса - на два етапа:

2.1.Първи етап – разглеждане на постъпилите молби и допускане до конкурс на кандидатите. В списъка на допуснатите кандидати да бъде посочена датата на провеждане на втория етап от конкурса, началния час и мястото на провеждането му.

2.2.Втори етап – събеседване с кандидатите, допуснати след първия етап за проверка на специфичните изисквания за заемане на длъжността.

3. Необходими документи за участие в конкурса:

1.Заявление за участие в конкурса, с посочени трите имена, точен адрес и телефон за връзка - формуляр, който могат да получат от наказателното деловодство на съда /стая №1/ или от интернет страницата на съда – www.admcourt-sh.org.

2.Автобиография.

3.Декларация, че кандидатът е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен от правото да заема определена длъжност.

4.Декларация от кандидата за липсата на обстоятелствата по чл.132 от ПАС, във връзка с чл.107а, ал.1 КТ.

5.Свидетелство за съдимост и медицинско свидетелство.

6.Копия на документи, удостоверяващи придобита образователно  - квалификационна степен и допълнителна квалификация.

7.Копия на документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж – трудова, служебна или осигурителна книжка.

8.Копие от документи за компютърна грамотност.

Заявлението за участие в конкурса и документите приложени към него се подават /лично или чрез пълномощник/ в Административен съд Шумен, гр. Шумен, ул. Адам Мицкевич №1, ет.4, стая №1 до 17,00 часа на 07.09.2015 г.

4.Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

-електронната страница на съда – www.admcourt-sh.org;

-информационното табло на съда.

5.Минимален размер на основната месечна заплата, определена за длъжността, съгласно Класификатора на длъжностите на съдебните служители в администрацията на органите на съдебната власт: 396,00 лева.

6.Описание на длъжността: Връчва призовки, съобщения и съдебни книжа. Координира дейността си със съдебните деловодители и другите призовкари. Отговаря за навременното връчване на призовките и другите книжа, незабавно връщане на вторите екземпляри и акуратното отбелязване на причините при невръчване на призовки. 

7.Длъжностната характеристика за обявената конкурсна длъжност е на разположение в наказателно деловодство - стая №1, на информационното табло на съда и на електронната страница на съда.Кандидатите могат да се обръщат за повече информация на телефон 054 800 791.

 

 

 

Документи за изтегляне:

 

Заявление

Длъжностна характеристика

Декларация по чл. 131

Декларация по чл. 132

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ШАС