ПРОТОКОЛ

 

Днес, 10.09.2019 год. в 11,00 часа в сградата на Административен съд – Шумен, комисия назначена със Заповед № РД-08-121/16.07.2019 г. на председателя на Административен съд – Шумен,  в състав:

 

Председател : Христинка Димитрова – съдия

 

        Членове: 1. Елица Христова – съдебен администратор

 

                        2. Ивелина Кишишева – съдебен деловодител - регистратура

 

 

 

се събра да проведе ІІІ-тия етап от обявения със Заповед № РД-08-119/08.07.2019 г. конкурс за заемане на 1 (една) свободна щатна бройка за длъжността “системен администратор” в Административен съд  - Шумен, а именно – събеседване, с допуснатите до участие кандидати.

 

В третия етап на конкурса се проведе събеседване с единствения допуснат кандидат Венелин Койчев Христов по предварително подготвени въпроси, приложени към протокол от 09.09.2019 г.

 

Членовете на комисията внимателно изслушаха отговорите на кандидата и съобразно приетата методика определиха оценки на кандидата, които бяха отразени в индивидуални протоколи, неразделна част от настоящия протокол.

 

Образувана е средноаритметична оценка, съобразно индивидуалните протоколи, както следва:

 

          1. Венелин Койчев Христов – 5,50.    

            Предвид получените средноаритметични оценки, комисията

 

 РЕШИ:

  

Класира успешно издържалите конкурса кандидати, както следва:

 

Първо място:

Венелин Койчев Христов -

5,50.

 

 

 

             Протоколът с крайното класиране от конкурса да се постави на информационното табло в сградата на Административен съд Шумен, както и да си публикува на интернет страницата на съда.

  

Комисията приключи работата си в 11,45 часа.

  

                                                                           КОМИСИЯ:

 

                                                                           Председател: /п/

 

                                                                                                       (Христинка Димитрова)    

                                                                                  Членове:1. /п/

                                                                                                     (Елица Христова)

                                                                                                2. /п/
                                                                                                    (Ивелина Кишишева)

 

  

КЛАСИРАНЕ на кандидатите, участвали в конкурса за заемане на длъжността “СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР”, обявен със заповед № РД-08-121/16.07.2019 г. на председателя на Административен съд – Шумен. 

 

             Първо място: Венелин Койчев Христов – 5,50 .

  

10.09.2019 г.                                                 КОМИСИЯ:

 гр. Шумен                                                    Председател: /п/

 

                                                                                           /Христинка Димитрова/ 

 

 

                                                                                 Членове:1. /п/

                                                                                                     (Елица Христова)

                                                                                                2. /п/
                                                                                                    (Ивелина Кишишева)