С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ДО III-ти ЕТАП В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР

 

До  ІІІ-тия етап от обявения със заповед № РД-08-119/08.07.2019 г. на председателя на Административен съд – Шумен конкурс за заемане на длъжността  СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР” – 1 /една/ свободна щатна бройка, се допускат следните кандидати:

 

1.      Венелин Койчев Христов

 

Третият етап от конкурса, а именно събеседване с допуснатите до него кандидати ще се проведе на 10.09.2019 г. от 11,00 часа в сградата на Административен съд – Шумен, гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 64, ет.3.

Комисията ще класира успешно издържалите конкурса. Протоколът от крайния резултат на конкурса ще се съобщи на участниците чрез публикуването му на интернет страницата на съда (www.admcourt-sh.org ) и на таблото за обявления в съда в 3-дневен срок от провеждането му.

 

 

10.09.2019 г.                                                 КОМИСИЯ:

гр. Шумен                                                    Председател: /п/

                                                                                           /Христинка Димитрова/ 

              

                                                                             Членове:1. /п/

                                                                                                  /Елица Христова/

                                                                                             2. /п/

                                                                                                    /Ивелина Кишишева/

 

 

 

С П И С Ъ К

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР

 

   Няма недопуснати кандидати до ІІІ-тия етап от обявения със заповед № РД-08-119/08.07.2019 г.  на председателя на Административен съд – Шумен  конкурс за заемане на длъжността  „СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР” – 1 /една/ свободна щатна бройка.

 

10.09.2019 г.                                                 КОМИСИЯ:

гр. Шумен                                                    Председател: /п/

                                                                                           /Христинка Димитрова/ 

              

 

                    Членове:1. /п/

                                          /Елица Христова/

            2. /п/

                  /Ивелина Кишишева/