С П И С Ъ К 

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА  

СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР

 

До  ІІ-рия етап от обявения със заповед № РД-08-119/08.07.2019 г. на председателя на Административен съд – Шумен конкурс за заемане на длъжността  СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР” – 1 /една/ свободна щатна бройка, се допускат следните кандидати:

 

1.      Венелин Койчев Христов

 

-        Вторият етап от конкурса – практически изпит – /тест/ решаване на унифициран писмен тест от 10 въпроса, целящ да провери теоретичните и практически познания, свързани с изпълнението на обявената за заемане длъжност ще се проведе с допуснатите кандидати на 10.09.2019 г. от 9,30 часа в сградата на Административен съд – Шумен, гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 64, ет.3. 

 

Списъците с допуснатите кандидати до трети етап от конкурса - събеседване ще бъдат обявени на 10.09.2019 г. до 10,30 часа на таблото за информация и в интернет страницата (www.admcourt-sh.org ) на съда.

 -        Третият етап от конкурса с допуснатите до него кандидати ще се проведе на 10.09.2019 г. от 11,00 часа в сградата на Административен съд – Шумен, гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 64, ет.3.

 

Комисията класира успешно издържалите конкурса.

 Протоколът от крайния резултат на конкурса се съобщава на участниците чрез публикуването му на интернет страницата на съда (www.admcourt-sh.org) и на таблото за обявления в съда в 3-дневен срок от провеждането му.

 

 15.08.2019 г.                                   КОМИСИЯ:

 гр. Шумен                                         Председател: /п/

                                                                            /Христинка Димитрова/ 

 

                                                                      Членове:

                                                                       1. /п/

                                                                          /Елица Христова/

                                                                       2. /п/

                                                                          /Ивелина Кишишева/

 

 

 

 

 

С П И С Ъ К

 

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР

 

  

         Няма недопуснати кандидати до ІІ-рия етап от обявения със заповед № РД-08-119/08.07.2019 г.  на председателя на Административен съд – Шумен  конкурс за заемане на длъжността  „СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР” – 1 /една/ свободна щатна бройка.

 

 

 

 

 

 

15.08.2019 г.                                   КОМИСИЯ:

 гр. Шумен                                         Председател: /п/

                                                                            /Христинка Димитрова/ 

 

                                                                      Членове:

                                                                       1. /п/

                                                                          /Елица Христова/

                                                                       2. /п/

                                                                          /Ивелина Кишишева/