ОБЯВЛЕНИЕ за конкурс за съдебен служител

Административен съд - Шумен на основание чл.89 и следващи от Кодекса на труда, чл.93, ал.1 и чл.343, ал.1 от Закона за съдебната власт, чл.138, ал.1 от Правилника за администрацията в съдилищата, и заповед № РД-08-119/08.07.2019 г. на председателя на съда обявява КОНКУРС за заемане на 1/една/ свободна щатна бройка за длъжността "СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР”, при условията на чл.67, ал.1, т.1 от КТ.

1. Описание на длъжността: подпомага административния ръководител на съда и съдебния администратор за въвеждането и поддържането на информационните и компютърните системи в съда; отговаря за програмното и технологичното осигуряване на компютърната техника; осигурява интегрирането на информационните системи на съда в информационните системи на други ведомства; прави предложения за закупуване на нови и модернизиране на съществуващи програмни продукти, като извършва инсталирането и поддържането им; провежда обучение на съдиите и съдебните служители за работа с програмни продукти; организира публикуването на постановените съдебни актове на страницата на съда в интернет; изпълнява и други дейности възложени му от председателя на съда и съдебния администратор.

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността и Класификатора по чл.341, ал.1 от Закона за съдебната власт: За системен администратор се назначава лице, което: е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;         е навършило пълнолетие; не е поставено под запрещение; не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; има завършено висше образование – минимална образователна степен „Бакалавър“; има професионален опит – не по-малък от 3 години; за което не са налице обстоятелствата по чл.107а, ал. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл.137, ал. 1 от Правилника за администрацията в съдилищата.

3. Специфични изисквания за заемане на длъжността: завършено висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“ или по-висока в едно от следните професионални направления: математика, информатика и компютърни науки; електротехника, електроника и автоматика; комуникационна и компютърна техника и други направления с компютърна насоченост; отлични познания по компютърна техника и деловодни автоматизирани системи; експертни познания в системната и мрежовата администрация; висока степен на организираност и мотивация; инициативност и готовност за поемане на извънредна работа; отлични комуникативни умения и умения за работа в екип; познания по нормативната уредба, регламентираща работата на администрацията в съдилищата – Правилник за администрацията в съдилищата и Етичен кодекс на съдебните служители.

4. Начин на провеждане на конкурса и оценяване на кандидатите: Конкурсът се провежда на три етапа, както следва:

 -         Първи етап: допускане до участие в конкурса. Разглеждане на постъпилите заявления и допускане до участие в конкурса на кандидатите, представили всички необходими документи описани в т.5 от настоящата обява;

 -         Втори етап: практически изпит – /тест/. Допуснатите до втория етап кандидати решават унифициран писмен тест от 10 въпроса, целящ да провери теоретичните и практически познания, свързани с изпълнението на обявената за заемане длъжност. За всеки верен отговор кандидатът получава 1 точка. До трети етап от конкурса се допускат тези кандидати, които имат 6 (шест) или повече точки.

 -       Трети етап: провеждане на събеседване с всеки един от допуснатите до третия етап на конкурса кандидати. Членовете на конкурсната комисия задават унифицирани въпроси на кандидатите с цел установяване познанията им по нормативните документи и преценка на техните личностни качества, умения и способности, във връзка с изискванията за обявената длъжност. Всеки член на комисията поставя оценка за цялостното представяне на кандидата по шестобалната система, до втория знак след десетичната запетая, като крайната оценка е средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Комисията оформя протокол с резултатите от проведения конкурс и класира успешно издържалите конкурса.

5. Необходими документи  за участие в конкурса:

а) писмено заявление за участие в конкурса, адресирано до председателя на Административен съд - Шумен /по образец/, към което кандидатът прилага:

б) автобиография – тип СV;

в) медицинско свидетелство за работа – в оригинал;

г) медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване – в оригинал;

д) свидетелство за съдимост – в оригинал;

е) декларация по чл.340а, ал.1 от Закона за съдебната власт (по образец);

ж) декларация по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда (по образец);

з) декларация – съгласие за обработване на лични данни(по образец);

и) копие от диплома за завършено висше образование – с образователна степен „бакалавър“ или по-висока в едно от професионалните направления: математика, информатика и компютърни науки; електротехника, електроника и автоматика; комуникационна и компютърна техника и други направления с компютърна насоченост - заверено от кандидата с гриф „Вярно с оригинала“;

к) копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и придобит професионален опит - заверени от кандидата с гриф „Вярно с оригинала“;

л) нотариално заверено пълномощно, в случай че документите се подават чрез пълномощник – в оригинал.

 Кандидатите могат да подават и други свидетелства, сертификати и документи, които доказват тяхната квалификация и умения, свързани с обявената длъжност. Представените копия да бъдат саморъчно заверени от кандидатите с гриф „Вярно с оригинала“.

6. Място и срок за подаване на документите: подават се лично или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) на адрес: Административен съд - Шумен, гр.Шумен, бул. „Славянски“ №64, ет.2, служба “Регистратура” всеки работен ден от 8,30 часа до 17,00 часа в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата.

7. Всички съобщения и информация, свързани с конкурса, ще се обявяват на интернет страницата на Административен съд – Шумен -  http://www.admcourt-sh.org/  и на таблото за обявления в сградата на Административен съд – Шумен (гр.Шумен, ул. „Славянски“ №64, ет.2).

8. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати за обявената длъжност ще се поставят на таблото за обявления в съда и ще се публикуват на интернет страницата на съда, в срок до 7 дни след изтичане срока за подаване на заявленията за участие в конкурса.

9. В списъка на допуснатите кандидати ще се посочат датата на провеждането на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началният час и мястото на провеждане на конкурса, а в списъка на недопуснатите кандидати ще се посочат основанията за недопускането им.

10. Типовата длъжностната характеристика за конкурсната длъжност, декларациите по образец,  ще се предоставят на разположение на всеки кандидат на място в съда и ще бъдат публикувани на интернет страницата на съда.

11. Минималният размер на основната заплата за длъжността „системен администратор“ съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на основание чл. 341 от ЗСВ  е 1161 лв. и за V ранг – 25 лв.

 

 

Лице за контакти и допълнителна информация: съдебен администратор,  тел.: 054/800 791

 

Информираме Ви, че данните които доброволно ни предоставяте,

 са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на Закона

 за защита на личните данни. Административен съд Шумен се задължава да

ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма.

 Документи за изтегляне:

Декларация по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда

Декларация по чл.340а, ал.1 от Закона за съдебната власт

Декларация лични данни

Заявление за участие в конкурс

Длъжностна характеристика

 

                                                 Забележка:   Обявлението е публикувано на 11.07.2019 г. във в-к Шуменска заря.