УТВЪРДИЛ:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п / 

 

        (КРЕМЕНА БОРИСОВА)

 

 

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

 

за провеждане на конкурса за длъжността „съдебен помощник”

 

 

ЕТАПИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

 

І ЕТАП. ПО ДОКУМЕНТИ – разглеждане на постъпилите заявления и допускане до втори етап от конкурса.

 

След изтичане на срока за приемане на документи за участие в конкурса Комисия, назначена от Административния ръководител – Председател на Административен съд Шумен, провежда заседание за допускане на кандидатите. Членовете на Комисията разглеждат всяко постъпило заявление с приложенията към него и преценяват дали са представени всички необходими документи, удостоверяващи изпълнението на всички изисквания по Заповед № РД-08-148/14.10.2010 г. на Председателя на Административен съд – Шумен.

 

Решението на Комисията за допускането до конкурса се оформя в протокол, подписан от всички членове на Комисията и съобразно този протокол се изготвят:

 

- Списък на допуснатите кандидати, като в него се посочат: дата (която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка), начален час и място на провеждане на писмения изпит.

 

- Списък на недопуснатите кандидати, като в него се посочат основанията за недопускането им.

 

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати се поставят на информационното табло в сградата на Административен съд – Шумен и се публикуват в интернет страницата на Административен съд – Шумен www.admcourt-sh.org не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса.

 

Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до Административния ръководител на Административен съд – Шумен в 7-дневен срок от обявяването на списъците. Административният ръководител на съда се произнася окончателно в 3-дневен срок, като жалбата не спира конкурсната процедура.

 

 

ІІ ЕТАП. ПИСМЕН ИЗПИТ – решаване на административноправен казус върху материята, включена в Конспекта за устния изпит.

 

1.     Провеждане на писмения изпит

 

          Кандидатите отговарят писмено на един казус, изтеглен в присъствието на кандидатите от предварително изготвените 3 казуса от областта на административното право и процес. Неизтеглените казуси се прочитат от член на комисията пред кандидатите.

 

Писменият изпит е анонимен. На него се проверяват уменията на кандидатите за практическо прилагане на теоретическите знания чрез решаване на казус от областта на административното право и процес.

 

За писмения изпит кандидатите са длъжни да се явят в посочената зала и да заемат местата си не по-късно от 15 (петнадесет) минути преди започването на изпита.

 

Кандидатите се допускат в залата след представяне на лична карта, като се подписват в присъствен списък.

 

По време на писмения изпит кандидатите могат да ползват само нормативни актове на хартиен носител, без приложена към тях съдебна практика и теоретични разработки. Не се допуска ползването на компютри, мобилни телефони и други технически средства. При констатирано нарушение конкурсната комисия отстранява кандидата от по-нататъшно участие в конкурса, за което се съставя протокол.

 

Писменият изпит продължава 4 (четири) часа, като в тях не се включва времето за прочитане и записване на казуса.

 

Всеки кандидат получава 1 брой голям плик, 1 брой малък плик с фиш за попълване на трите имена, ЕГН, входящ номер на заявлението и датата на изпита, както и 5 броя листове, подпечатани с печата на Административен съд Шумен. Получаване на допълнителни листове от кандидатите се отразява в протокол.

 

         Казусът се решава върху предварително получените бели листи. Кандидатите могат да пишат по време на изпита само със син химикал.  Част от предоставените листи могат да се използват за чернова. След обявяване края на изпита неизползваните листи и черновите се предават на Комисията.Върху окончателния вариант на писмената работа не се допуска поставяне на отбелязвания и знаци, които могат да разкрият самоличността на кандидата.

 

След приключване на работата си по казуса или изтичане на 4-те астрономически часа всеки кандидат изписва на предварително предоставен фиш трите си имена, ЕГН, входящия номер на заявлението за кандидатстване, както и датата на изпита.

 

Писмената работа и фишът се предават на членовете на комисията. Членовете на комисията запечатват пред кандидата малкия плик с поставения в него предварително попълнен фиш. Запечатаният малък плик и писмената работа по казуса се поставят в големия плик и се запечатват от членовете на комисията в присъствието на кандидата. Предаването на писмената работа и фишът се удостоверява с подписи на кандидата и член на комисията в нарочен протокол срещу входящия номер на кандидата.

 

В присъствието на конкурсната комисия, съдебният администратор, на принципа на случайността,разпечатва големите пликове и изписва еднакъв номер на малкия плик, големия плик и на писмената работа.

 

Малките пликове се предоставят за съхранение при съдебния администратор, а големите пликове заедно с писмените работи остават в Комисията за оценяване.

 

2. Оценяване на кандидатите

 

Писмените работи се проверяват и оценяват анонимно от двама членове на конкурсната комисия, независимо един от друг, без взаимна консултация и без обмяна на информация за оценките им. Оценки върху писмената работа не се поставят.

 

Писмените работи се оценяват от проверяващите по шестобалната система (от 2 до 6)с точност до 0,50.

 

Всеки проверител записва в свой отделен работен протокол срещу номера на писмената работа поставената от него оценка. Работните протоколи се предават на председателя на комисията за изготвяне на окончателния протокол, който се подписва от членовете на комисията. Крайната оценка е средноаретметично число от оценките на всеки проверяващ.

 

Когато разликата в оценките е повече от единица включително, писмената работа се проверява и от арбитър. Крайната оценка е средноаритметична между трите оценки.

 

След приключване на оценяването конкурсната комисия в пълен състав проверява целостта на малките пликове, разпечатва ги, идентифицира писмените работи и нанася оценките в протокол.

 

Резултатите от писмения изпит се обявяват на информационното табло в сградата на Административен съд Шумен и се публикуват в интернет страницата на Административен съд – Шумен www.admcourt-sh.org в тридневен срок от подписването на протокола от Комисия.

 

 

ІІІ ЕТАП. УСТЕН ИЗПИТ върху въпроси от Конспект по административноправни науки.

 

До трети етап в конкурса да се допускат кандидатите, издържали писмения изпит с оценка не по-ниска от Добър (4.00).

 

Комисията съставя график по входящи номера за времето и мястото на провеждане на устния изпит, който се обявява на информационното табло в сградата на Административен съд Шумен и се публикува в интернет страницата на Административен съд – Шумен www.admcourt-sh.org, най-късно в тридневен срок от обявяване на резултатите от писмения изпит.

 

Устният изпит се провежда не по-рано от 5 (пет) дни от обявяването на графика.

 

На устния изпит се проверяват знанията на кандидатите от областта на административното право и процес. Не се допуска ползване на нормативни актове, съдебна практика и теоретични разработки по време на изпита.

 

На устния изпит всеки кандидат изтегля по три въпроса от Конспекта – от всяка част по един.

 

При оценяване на устния изпит всеки член на Комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по шестобална система (от 2 до 6) с точност до 0,50, като нанася оценките си в индивидуален протокол.

 

Оценката на кандидатите на устния изпит представлява средноаритметично число от оценките на всички членове на конкурсната комисия.

 

За издържал устния изпит се счита кандидатът, получил оценка не по-ниска от среден 3,00.

 

Комисията обявява резултатите от устния изпит в 7-дневен срок от провеждането му на информационното табло в сградата на Административен съд – Шумен и се публикува в интернет страницата на Административен съд – Шумен www.admcourt-sh.org.

 

 

ІV. КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

 

Конкурсната комисия извършва класирането на кандидатите чрез подреждането им по бал, според резултатите от тяхното представяне и го отразява в протокол, който се подписва от всички членове.

 

Балът на всеки кандидат е сбор от оценката от писмения и от устния изпит.

 

Когато няколко кандидати имат равен бал, предимство в класирането има този, чиято средноаритметична оценка от държавните изпити и от семестриалните изпити е по-висока.

 

В 3-дневен срок от приключване на конкурса Комисията представя на административния ръководител на Административен съд – Шумен протокола от проведения конкурс и документите на класираните кандидати.

 

Шумен, 2010 г.