АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД ШУМЕН

 

С П И С Ъ К

 

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК” В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГРАД ШУМЕН

 

 

1. Владимир Валентинов Георгиев с вх. № РД-11-2477/22.10.2010 г.

2. Ивайло Йорданов Йорданов с вх. № ДА-01-2515/29.10.2010 г.

3. Виктор Тодоров Якимов с вх. № ДА-01-2517/29.10.2010 г.

4. Силвия Диянова Николова - Стоянова с вх. № РД-11-2534/03.11.2010 г.

5. Стела Петкова Загорчева – Серафимова с вх. № РД-11-2550/05.11.2010 г.

6. Иван Янакиев Кавръков с вх. № РД-11-2551/05.11.2010 г.

7. Десислава Стоянова Христова с вх. № РД-11-2566/08.11.2010 г.

8. Тихомир Трифонов Христов с вх. № РД-11-2574/09.11.2010 г.

9. Нурай Февзиева Герджикова с вх. № РД-11-2575/09.11.2010 г.

10.Йоана Йорданова Люцканова с вх. № РД-11-2581/10.11.2010 г.

11.Димитър Илиев Димитров с вх. № РД-11-2583/10.11.2010 г.

12.Гергана Недялкова Кунева с вх. № РД-11-2590/11.11.2010 г.

13.Елисавета Пламенова Великова с вх. № ДА-01-2598/11.11.2010 г.

14.Георги Константинов Кацаров с вх. № ДА-01-2622/12.11.2010 г.

15.Мартин Юлиянов Руженов с вх. № РД-11-2623/12.11.2010 г.

16.Георги Вълчев Вълчев с вх. № РД-11-2684/15.11.2010 г.

 

 

   ОПРЕДЕЛЯ ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИЯ ЕТАП ОТ КОНКУРСА – ПИСМЕН ИЗПИТ /РЕШАВАНЕ НА КАЗУС/ ЗА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ – 07.12.2010 Г. ОТ 9.00 ЧАСА В СЪДЕБНАТА ПАЛАТА В ГРАД ШУМЕН, УЛ.СЪЕДИНЕНИЕ №1, ЕТ.4, ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА НА ОКРЪЖЕН СЪД ГРАД ШУМЕН.

   В ДЕНЯ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ – 07.12.2010 Г. КАНДИДАТЪТ ДА НОСИ ЛИЧНА КАРТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА САМОЛИЧНОСТ И СЛЕДВА ДА СЕ ЯВИ В ПОСОЧЕНАТА ЗАЛА И ДА ЗАЕМЕ МЕСТОТО СИ НЕ ПО-КЪСНО ОТ 15 /ПЕТНАДЕСЕТ/ МИНУТИ ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕТО НА ИЗПИТА.

   ПО ВРЕМЕ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ КАНДИДАТИТЕ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ САМО НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, БЕЗ ПРИЛОЖЕНА КЪМ ТЯХ СЪДЕБНА ПРАКТИКА И ТЕОРЕТИЧНИ РАЗРАБОТКИ. НЕ СЕ ДОПУСКА ПОЛЗВАНЕТО НА КОМПЮТРИ, МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ И ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА. ПРИ КОНСТАТИРАНО НАРУШЕНИЕ КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ ОТСТРАНЯВА КАНДИДАТА ОТ ПО-НАТАТЪШНО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА.

 

 

Комисия:

 

Председател:                    /п/

                      /Р. Цветкова/

 

Членове: 1.                     /п/

                       /Т. Димитрова/

 

                2.                  /п/

                       /Хр. Димитрова/