ПРОТОКОЛ

 ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 16.12.2010г. УСТЕН ИЗПИТ 

 В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК”

В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГРАД ШУМЕН

входящ  

на заявлението 

Име, презиме и фамилия

Оценка от устен изпит

с думи

с цифри

№ РД-11-2477/22.10.10 г.

Владимир Валентинов Георгиев

Отличен

6.00

 

 

№ РД-11-2550/05.11.10 г.

Стела Петкова Загорчева – Серафимова

Много добър

5,17

№ РД-11-2551/05.11.10 г.

Иван Янакиев Кавръков

Много добър

4,50

№ РД-11-2574/09.11.10 г.

Тихомир Трифонов Христов

Добър

4,17

№ РД-11-2590/11.11.10 г.

Гергана Недялкова Кунева

Добър

4,00

№ ДА-01-2598/11.11.10 г.

Елисавета Пламенова Великова

не се явява

 

 

№ РД-11-2623/12.11.10 г.

Мартин Юлиянов Руженов

Добър

3,83

 

 КОМИСИЯ:                                       

                                                                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/                            

/РОСИЦА ЦВЕТКОВА/       

 

ЧЛЕНОВЕ:/п/                                      

/СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА-МАРИНОВА/

 

  /п/                                         

/ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА/