ПРОТОКОЛ

ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС
 ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК”
В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГРАД ШУМЕН

 

входящ  
на заявлението 

Име, презиме и фамилия

Оценка
от писмена работа

Оценка от устен изпит 

Оценка от държавен изпит

Оценка
от семестриален изпит

Общ бал

№ РД-11-2477/22.10.10 г.

Владимир Валентинов Георгиев

5,50

6.00

 

 

11,50

№ РД-11-2550/05.11.10 г.

Стела Петкова Загорчева – Серафимова

5,50

5,17

 

 

10,67

№ РД-11-2623/12.11.10 г.

Мартин Юлиянов Руженов

5,15

3,83

 

 

8,98

№ РД-11-2551/05.11.10 г.

Иван Янакиев Кавръков

4,00

4,50

 

 

8,50

№ РД-11-2574/09.11.10 г.

Тихомир Трифонов Христов

4,15

4,17

 

 

8,32

№ РД-11-2590/11.11.10 г.

Гергана Недялкова Кунева

4,10

4,00

 

 

8,10

 

Комисията не включва в окончателното класиране кандидата Елисавета Пламенова Великова, тъй като същата не се яви на устен изпит.
Протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати се представят на Административен ръководител - Председател на Административен съд Шумен.

 

 КОМИСИЯ:                                       

                                                                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/                            

/РОСИЦА ЦВЕТКОВА/       

 

ЧЛЕНОВЕ:/п/                                      

/СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА-МАРИНОВА/

 

  /п/                                         

/ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА/