ОБЯВЛЕНИЕ

Административен съд Шумен /ШАС/ на основание чл.93, ал.1, т.7 и чл.343, ал.1 от Закона за съдебната власт, чл.153, ал.1 и чл.155 от Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативни съдилища /ПАРОАВАС/, Решение по Протокол № 47, т.35.4.1. от 20.12.2010г. на Висш съдебен съвет град София и в съответствие със Заповед № РД-08-11 от 12.01.2011г. на Председателя на ШАС ОБЯВЯВА КОНКУРС за назначаване на 1 щатна бройка съдебен служител на длъжността "Деловодител регистратура” в ШАС, при условията на чл.70, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/ с 6 /шест/ месечен срок на изпитване в полза на работодателя.

 

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността.

 

 1.1.Средно образование.

 

1.2.Най-малко 2 години общ трудов стаж.

 

1.3.Познания по общи деловодни техники.

 

1.4.Компютърна грамотност.

 

1.5.Практически умения за работа със стандартна офис техника и текстообработващи компютърни програми.

 

1.6.Познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация.

 

1.7.Умения за работа с граждани и в екип, инициативност, комуникативност и отговорност.

 

1.8.Препоръчителни изисквания - опит в работата с потребители на административни услуги и административно обслужване на граждани, изпълнения на задължения, свързани с обработка на входяща и изходяща кореспонденция в администрация.

 

2.Начин на провеждане на конкурса - на два етапа:

 

2.1.Първи етап – разглеждане на постъпилите молби и допускане до конкурс на кандидатите. В списъка на допуснатите кандидати да бъде посочена датата на провеждане на втория етап от конкурса, началния час и мястото на провеждането му.

 

2.2.Втори етап – тест за компютърна грамотност и събеседване с кандидатите, допуснати след първия етап за проверка на специфичните изисквания за заемане на длъжността.

 

3. Необходими документи за участие в конкурса:

 

3.1.Заявление за участие в конкурса, с посочени трите имена, точен адрес и телефон за връзка - формуляр, който могат да получат от съдебния администратор на съда или от интернет страницата на съда – www.admcourt-sh.org.

 

3.2.Автобиография.

 

3.3.Декларация, че кандидатът е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен от правото да заема определена длъжност.

 

3.4.Декларация от кандидата за липсата на обстоятелствата по чл.152 от ПАРОАВАС, във връзка с чл. 107а, ал. 1 КТ.

 

3.5.Свидетелство за съдимост и медицинско свидетелство.

 

3.6.Копия на документи, удостоверяващи придобита образователно  - квалификационна степен и допълнителна квалификация.

 

3.7.Копия на документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж – трудова, служебна или осигурителна книжка.

 

3.8.Копие от документи за компютърна грамотност.

 

3.9.Други свидетелства, сертификати и документи, доказващи квалификация и умения за обявената длъжност.

 

Заявлението за участие в конкурса и документите приложени към него се подават /лично или чрез пълномощник/ в Административен съд Шумен, гр. Шумен, ул. Адам Мицкевич №1, ет.4, стая №10 до 17,00 часа на 14.02.2011г.

 

4.Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

 

-електронната страница на съда – www.admcourt-sh.org;

 

-информационното табло на съда.

 

5.Минимален размер на основната месечна заплата, определена за длъжността, съгласно Класификатора на длъжностите на съдебните служители в администрацията на органите на съдебната власт: 440,00 лева.

 

6.Описание на длъжността: Осъществява деловодна дейност, съгласно Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативни съдилища. Приема и регистрира входящата кореспонденция, експедира изходящата кореспонденция, осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция, разпределя и направлява постъпилата поща, изпълнява и други задължения, свързани с документооборота и административното обслужване, възложени от административния ръководител на съда и съдебния администратор.

 

7. Длъжностната характеристика за обявената конкурсна длъжност е на разположение на кандидатите при съдебния администратор-стая №10, на информационното табло на съда и на електронната страница на съда. Кандидатите могат да се обръщат за повече информация на телефон 054 800 791.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ШАС

 

 

Документи за изтегляне:

Заявление 

Длъжностна характеристика

Декларация по чл. 156, ал. 2, т. 1 от ПАРОАВАС

Декларация по чл. 152 от ПАРОАВАС във вр. с чл. 107а, ал. 1 от КТ