АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД ШУМЕН

 

 

С П И С Ъ К

 

 

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕ ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ДЕЛОВОДИТЕЛ - РЕГИСТРАТУРА” В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГРАД ШУМЕН

 

 

 

І.ДОПУСКАдо участие в конкурса за една щатна бройка за длъжността “деловодител - регистратура” в Административен съд град Шумен следните кандидати:

 

 

1. Анелия Генчева Йорданова с вх. № РД-11-178/27.01.2011 г.;

 

2. Емине Гюрджан Ниязи с вх. № РД-11-199/28.01.2011 г.;

 

3. Биляна Христова Герчева с вх. № РД-11-200/31.01.2011 г.;

 

4. Ивелина Николаева Маркова с вх. № РД-11-218/01.02.2011 г.;

 

5. Гергана Ивайлова Петрова с  вх. № РД-11-236/02.02.2011 г.;

 

6. Румяна Ангелова Алексиева с вх. № РД-11-251/04.02.2011 г.

 

7. Стефка Димитрова Христова с вх. № РД-11-259/07.02.2011 г.;

 

8. Даниела Радославова Николаева с  вх. № РД-11-280/08.02.2011 г.;

 

9. Габриела Георгиева Пенева с вх. № РД-11-287/09.02.2011 г.

 

10. Антоанета Йорданова Тодорова с вх. № РД-11-288/09.02.2011 г.;

 

11. Ангелина Стоянова Иванова с вх. № РД-11-289/09.02.2011 г.;

 

12. Василка Павлова Въчева с  вх. № РД-11-290/10.02.2011 г.;

 

13.Теодора Фердинандова Димитрова с вх. №РД-11-291/10.02.2011 г.

 

14. Гинка Генчева Илиева с вх. № РД-11-294/10.02.2011 г.;

 

15. Десислава Вълчанова Димитрова с вх. № РД-11-297/10.02.2011 г.;

 

16. Ивелина Златева Кишишева с  вх. № РД-11-308/11.02.2011 г.;

 

17. Светлана Ангелова Иванова с вх. № РД-11-309/11.02.2011 г.

 

18. Виолета Дамянова Пенчева с вх. № РД-11-310/11.02.2011 г.;

 

19. Тюляй Ердинчева Чауш с вх. № РД-11-311/11.02.2011 г.;

 

20. Адриана Веселинова Борисова с вх. № РД-11-313/11.02.2011 г.;

 

21. Нели Димитрова Герчева с вх. № РД-11-316/14.02.2011 г.;

 

22. Таня Христова Бончевас вх. № РД-11-321/14.02.2011 г.;

 

23. Катя Иванова Великова с вх. № РД-11-323/14.02.2011 г.

 

24. Мария Николаева Неделчева с вх. № РД-11-327/14.02.2011 г.

 

 

ІІ.НЕ ДОПУСКАдо участие в конкурса за една щатна бройка за длъжността “деловодител - регистратура” в Административен съд град Шумен следните кандидати:

 

 

1. Донка Евгениева Петкова с вх. № РД-11-264/07.02.2011 г.;

 

2. Десислава Милкова Йордановас вх. № РД-11-325/14.02.2011 г.;

 

МОТИВИ: Не са представили необходимите документи, удостоверяващи изпълнението на всички изисквания за конкурсната длъжност, посочени в Заповед №РД-08-11/12.01.2011 г. на Административния ръководител – Председател на Административен съд град Шумен, а именно: документ, удостоверяващ изискуем най-малко 2 години общ трудов стаж.

 

 

 

 

Определя дата и дата и място на провеждане на втория етап от конкурса:

 

 – тест за компютърна грамотност за допуснатите кандидати – 09.03.2011г. от 09:00 часа в сградата на Административен съд Шумен, гр. Шумен, ул. „Адам Мицкевич” №1, етаж 4, стая №7.  

 

– събеседване с допуснатите кандидати – 11.03.2011г. от 09:00 часа в сградата на Административен съд Шумен, гр. Шумен, ул. „Адам Мицкевич” №1, етаж 4, съдебна зала №3.  

 

 

 

   В ДЕНЯ НА ТЕСТА ЗА КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ И СЪБЕСЕДВАНЕТО КАНДИДАТЪТ ДА НОСИ ЛИЧНА КАРТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА САМОЛИЧНОСТ И СЛЕДВА ДА СЕ ЯВИ НА УКАЗАНОТО МЯСТО НЕ ПО-КЪСНО ОТ 15 /ПЕТНАДЕСЕТ/ МИНУТИ ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕТО НА ИЗПИТА.

 

  

 

Комисия:

 

 

 

Председател: /п/

 

                                                                                     /Р. Цветкова/

 

 

                            Членове:                     1. /п/

 

                                                                                    /С. Чолакова/

 

 

                                                                 2. /п/

 

                                                                                    /Е. Лазарова/