ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната: КРЕМЕНА ГРИГОРОВА БОРИСОВА - СТАНЧЕВА
(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГРАД ШУМЕН – АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):
Нямам участие в търговски дружества;
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): ;
Не развивам дейност като едноличен търговец;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
Не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации;
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
Не съм имала участие в търговски дружества;
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):
Не съм развивала дейност като едноличен търговец;
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
Не съм била управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):
Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв.
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):
Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба.
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:
Нямам свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси.
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):
Нямам такава информация.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 Дата: 12.01.2009г.

 

Декларатор: /п/

  

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната   Росица  Карова  Цветкова
(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд град Шумен
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):
Нямам участие в никакви търговски дружества;

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):
Не развивам дейност като едноличен търговец;

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
Не съм управител или член на орган на управление или контрол на  юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации;

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
Нямала съм участие в никакви търговски дружества;

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):
Не съм развивала дейност като едноличен търговец;

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
Не съм била управител или член на орган на управление или контрол на  юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации;

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):
Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв.

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):
Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:
Нямам свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):
Нямам такава информация

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 Дата: 13.01.2009 г.

 

Декларатор: /п/

 

 


 

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната  Маргарита Йорданова Стергиовска
(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Административен съд град Шумен
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):
Нямам участие в никакви търговски дружества;

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):
Не развивам дейност като едноличен търговец;

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
Не съм управител или член на орган на управление или контрол на  юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации;

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
Нямала съм участие в никакви търговски дружества;

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):
Не съм развивала дейност като едноличен търговец;

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
Не съм била управител или член на орган на управление или контрол на  юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации;

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):
1. По договор за банков кредит №2006/23.08.2007 г. в размер на 2 010 лв. – „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД;
2.  По договор за банков кредит №1991/27.07.2007 г. в размер на 12 500 лв. – „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД;
3. По договор за банков кредит №601/04.08.2008 г. в размер на 4 500 лв. – „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД;

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):
Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:
Нямам свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):
Нямам такава информация

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 Дата: 15.01.2009 г.

 

Декларатор: /п/


 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната                    Татяна   Георгиева  Димитрова
(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  съдия при Административен съд - гр. Шумен
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):
Нямам участие в търговски дружества
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): ;
Не развивам дейност като ЕТ

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
Не съм управител или член на орган на управление или контрол на ЮЛ с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
Не съм имала участие в търговски дружества
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):
Не съм развивала дейност като ЕТ

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
Не съм била управител или член на орган на управление или контрол на ЮЛ с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):
Имам потребителски заем в размер на 30000/тридесет/ хиляди лева към  „Райфайзенбанк” ЕАД-гр. София-клон гр.Шумен

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):                        
Нямам сключени договори с ЕТ или с ЮЛ, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:
Няма свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):
Няма такава информация
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 Дата: 16.01.2009г.

 

Декларатор: /п/


 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната         Христинка Данчева Димитрова
(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Административен съд град Шумен
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):
Нямам участие в никакви търговски дружества;

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):
Не развивам дейност като едноличен търговец;

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
Не съм управител или член на орган на управление или контрол на  юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации;

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
Нямала съм участие в никакви търговски дружества;

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):
Не съм развивала дейност като едноличен търговец;

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
Не съм била управител или член на орган на управление или контрол на  юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации;

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):
Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв.

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):
Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:
Нямам свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):
Нямам такава информация

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 Дата: 16.01.2009 г.

 

Декларатор: /п/


 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната  Снежина Петкова Чолакова - Маринова

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Административен съд - град Шумен
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):
Нямам участие в търговски дружества.

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):   
Не развивам дейност като едноличен търговец.

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
Не съм управител или член на орган на управление или контрол на  юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.

2. Дванадесет месеца преди датата на назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
Нямала съм участие в търговски дружества.

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):
Не съм развивала дейност като едноличен търговец.

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
Не съм била управител или член на орган на управление или контрол на  юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):
                                1. Банков кредит в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева по договор за банков кредит от 24.03.2006 г. с кредитор „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, получен за покупка на недвижим имот(43 420 лева) и довършителни работи(6 580 лева), обезпечен с ипотека върху недвижимия имот.
2. Кредит – овърдрафт в размер на 3000 (три хиляди) лева, получен по договор за банков кредит – овърдрафт  от 04.12.2006 г. с кредитор „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, обезпечен със залог върху настоящи и бъдещи вземания.
                                3. Поръчителство по договор за банков кредит в размер на 16000 (шестнадесет хиляди) лева, сключен през 2005г. с кредитор „ТБ”Биохим”, клон гр.Шумен (понастоящем „Уникредит Булбанк”АД).

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):
Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба.

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:
Мирослав Георгиев Маринов – съпруг, работещ като съдия в Районен съд – гр.Шумен, гражданско отделение;
                            Петко Стоянов Чолаков – баща, работещ като адвокат в Адвокатска колегия – гр.Шумен.
(Декларирам описаните по-горе две лица в качеството им на юристи, работещи в същата сфера, но считам, че не бих могла да имам конфликт на интереси с тях по смисъла на чл.2 от ЗПРКИ, както предвид факта, че не се намираме в служебна зависимост помежду си, така и предвид регламентираната в процесуалните закони категорична забрана да вземам участие в съдебни производства, в които същите са участвали в някакво процесуално качество).

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):
Нямам такава информация.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 Дата: 22.01.2009 г.

 

Декларатор: /п/

 


ДЕКЛАРАЦИЯ

 

за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3от

 

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаният(ната) Маргарита Йорданова Стергиовска

 

(трите имена)

 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Административен съд – гр. Шумен

 (изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

 

Е настъпила промяна в обстоятелствата декларирани от мен в т. 3 от декларацията ми по чл.

 

12 т. 2 от ЗПРКИ от 15.01.2009 год. както следва: към посоченият в т.3.3 Договор за банков кредит №601/04.08.2008 г. „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД е подписано допълнително споразумение № 1/01.12.2010 г. за увеличаване размера на кредита – 10 000 лв.

 

 

 Дата: 03.12.2010 г.                                                                         Декларатор: /п/

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

Долуподписаната Снежина Петкова Чолакова – Маринова

(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Съдия в Административен съд – град Шумен

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Съдлъжник съм по договор за финансов лизинг,  сключен със „СОЖЕЛИЗ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с финансирана сума в размер на 19611,94 EUR.

 Дата: 04.08.2011г.                                                               Декларатор: /п/