ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната СВЕТЛА ДИМОВА АТАНАСОВА   

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Съдебен секретар в Административен съд Шумен

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

  1. Към датата на  назначаването ми на длъжността: Съдебен секретар в Административен съд гр. Шумен

            Нямам участие в търговски дружества.
Не развивам дейност като едноличен търговец.
Не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

  1. Дванадесет месеца преди датата на назначаването ми на длъжността :

 

            Нямам участие в търговски дружества.
Не развивам дейност като едноличен търговец.
Не съм била управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

     3.   Имам кредитни задължения в размер на 12 000 лв. /дванадесет хиляди лева/ към ДСК клон Шумен.  

     4. Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба.

5. Няма свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси.

     6. Не е налице друга информация за частен интерес.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 09.01.2009г.

 

Декларатор: /п/

 


 

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната       ЖУЛИЕТА ЦОНЕВА СТОЯНОВА

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Съдебен секретар – протоколист в Административен съд Шумен

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

  1. Към датата на  назначаването ми на длъжността: съдебен секретар - протоколист в Административен съд гр. Шумен:

            Нямам участие в търговски дружества.
Не развивам дейност като едноличен търговец.
Не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

  1. Дванадесет месеца преди датата на назначаването ми на длъжността :

 

            Нямам участие в търговски дружества.
Не развивам дейност като едноличен търговец.
Не съм била управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

     3.  Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв.

4. Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба.

5. Нямам свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси.

     6. Не е налице друга информация за частен интерес.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 13.01.2009г.

 

Декларатор: /П/


 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната    ИВАНКА АСЕНОВА ВЕЛЧЕВА

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Съдебен секретар – протоколист в Административен съд Шумен

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1.Към датата на  назначаването ми на длъжността: съдебен секретар - протоколист в Административен съд гр. Шумен

             Нямам участие в търговски дружества.
Не развивам дейност като едноличен търговец.
Не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

2.Дванадесет месеца преди датата на назначаването ми на длъжността :

            Нямам участие в търговски дружества.
Не развивам дейност като едноличен търговец.
Не съм била управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

     3. Имам ипотечен кредит на стойност 30 000 /тридесет хиляди/ лева към банка „ОББ”.  

     4. Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба.

5. Няма свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси.

     6. Не е налице друга информация за частен интерес.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 13.01.2009г.

 

Декларатор: /п/


 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната       РОСИЦА ВЕСЕЛИНОВА ХАДЖИДИМИТРОВА

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Съдебен секретар – протоколист в Административен съд Шумен

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на  назначаването ми на длъжността: съдебен секретар - протоколист в Административен съд гр. Шумен:

            Нямам участие в търговски дружества.
Не развивам дейност като едноличен търговец.
Не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

2. Дванадесет месеца преди датата на назначаването ми на длъжността :

            Нямам участие в търговски дружества.
Не развивам дейност като едноличен търговец.
Не съм била управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

     3.  Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв.

4. Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба.

5. Нямам свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси.

     6. Не е налице друга информация за частен интерес.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 13.01.2009г.

 

Декларатор: /п/


 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната  НИКОЛИНА ГАНЧЕВА НЕДКОВА

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Съдебен секретар – протоколист в Административен съд Шумен

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на  назначаването ми на длъжността: съдебен секретар - протоколист в Административен съд гр. Шумен

             Нямам участие в търговски дружества.
Не развивам дейност като едноличен търговец.
Не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

2. Дванадесет месеца преди датата на назначаването ми на длъжността :

            Нямам участие в търговски дружества.
Не развивам дейност като едноличен търговец.
Не съм била управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

      3. Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв.

4. Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба.

5. Нямам свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси.

     6. Не е налице друга информация за частен интерес.

         Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 13.01.2009г.

 

Декларатор: /п/

 


 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 


 

Долуподписаната    ЯНКА ДЕНЕВА АНГЕЛОВА

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Съдебен архивар в Административен съд Шумен

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на  назначаването ми на длъжността: съдебен архивар в Административен съд гр. Шумен

            Нямам участие в търговски дружества.
Не развивам дейност като едноличен търговец.
Не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

2. Дванадесет месеца преди датата на назначаването ми на длъжността :

            Нямам участие в търговски дружества.
Не развивам дейност като едноличен търговец.
Не съм била управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

     3.   Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5 000 лв.  

     4. Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба.

5. Няма свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси.

     6. Не е налице друга информация за частен интерес.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 14.01.2009г.

 

Декларатор: /п/

 

 


 

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната    ГЕНОВЕВА АНГЕЛОВА ГИНЧЕВА

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Съдебен деловодител в Административен съд Шумен

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на  назначаването ми на длъжността: съдебен деловодител в Административен съд гр. Шумен

            Нямам участие в търговски дружества.
Не развивам дейност като едноличен търговец.
Не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

2. Дванадесет месеца преди датата на назначаването ми на длъжността :

            Нямам участие в търговски дружества.
Не развивам дейност като едноличен търговец.
Не съм била управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

     3.   Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5 000 лв.  

     4. Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба.

5. Няма свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси.

     6. Не е налице друга информация за частен интерес.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 14.01.2009г.

 

Декларатор: /п/

 

 


 

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната    БЛАГОВЕСТА СТОЯНОВА КОСТОВА

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Съдебен деловодител в Административен съд Шумен

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на  назначаването ми на длъжността: съдебен деловодител в Административен съд гр. Шумен

             Нямам участие в търговски дружества.
Не развивам дейност като едноличен търговец.
Не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

2. Дванадесет месеца преди датата на назначаването ми на длъжността :

            Нямам участие в търговски дружества.
Не развивам дейност като едноличен търговец.
Не съм била управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

     3. Имам кредитни задължения  на стойност 8 000 /осем хиляди/ лева към „Алианц България” клон Шумен.  

     4. Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба.

5. Няма свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси.

     6. Не е налице друга информация за частен интерес.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 14.01.2009г.

 

Декларатор: /п/

 

 


 

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната    ТИНКА ИВАНОВА ДОЧЕВА

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Съдебен деловодител в Административен съд Шумен

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

     1. Към датата на  назначаването ми на длъжността: съдебен деловодител в Административен съд гр. Шумен

             Нямам участие в търговски дружества.
Не развивам дейност като едноличен търговец.
Не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

2. Дванадесет месеца преди датата на назначаването ми на длъжността :

            Нямам участие в търговски дружества.
Не развивам дейност като едноличен търговец.
Не съм била управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

     3. Имам кредитни задължения  на стойност 5 600 /пет хиляди и шестстотин/ лева към банка ДСК клон Шумен.  

     4. Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба.

5. Няма свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси.

     6. Не е налице друга информация за частен интерес.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 14.01.2009г.

 

Декларатор: /п/


 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната    ГАЛИНА КОЛЕВА КИРИЛОВА

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Съдебен деловодител в Административен съд Шумен

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на  назначаването ми на длъжността: съдебен деловодител в Административен съд гр. Шумен

            Нямам участие в търговски дружества.
Не развивам дейност като едноличен търговец.
Не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

2. Дванадесет месеца преди датата на назначаването ми на длъжността :

            Нямам участие в търговски дружества.
Не развивам дейност като едноличен търговец.
Не съм била управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

     3. Имам кредитни задължения  на стойност 15 000 /петнадесет хиляди/ лева към банка ДСК клон Нови пазар.  

     4. Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба.

5. Няма свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси.

     6. Не е налице друга информация за частен интерес.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 14.01.2009г.

 

Декларатор: /п/

 


 

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната    ДИАНА СТОЙЧЕВА ЙОРДАНОВА

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Съдебен деловодител в Административен съд Шумен

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на  назначаването ми на длъжността: съдебен деловодител в Административен съд гр. Шумен

             Нямам участие в търговски дружества.
Не развивам дейност като едноличен търговец.
Не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

2. Дванадесет месеца преди датата на назначаването ми на длъжността :

            Нямам участие в търговски дружества.
Не развивам дейност като едноличен търговец.
Не съм била управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

     3. Имам кредитни задължения на стойност 45 000 /четиридесет и пет хиляди/ лева към „Юробанк И Еф Джи България” АД клон Шумен.  

     4. Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба.

5. Няма свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси.

     6. Не е налице друга информация за частен интерес.

      Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 14.01.2009г.

 

Декларатор: /п/


 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 


 

Долуподписаният    КРАСЕН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Призовкар в Административен съд Шумен

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на  назначаването ми на длъжността: Призовкар в Административен съд гр. Шумен

            Нямам участие в търговски дружества.
Не развивам дейност като едноличен търговец.
Не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

2. Дванадесет месеца преди датата на назначаването ми на длъжността :

            Нямам участие в търговски дружества.
Не развивам дейност като едноличен търговец.

Председател Управителен съвет на СК „Иван Абаджиев” гр. Шумен, регистриран по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

     3.   Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5 000 лв.  

     4. Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба.

5. Няма свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси.

     6. Не е налице друга информация за частен интерес.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 14.01.2009г.

 

Декларатор: /п/


 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаният    ИВАН ИВАНОВ ХРИСТОВ

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Призовкар в Административен съд Шумен

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на  назначаването ми на длъжността: Призовкар в Административен съд гр. Шумен

            Нямам участие в търговски дружества.
Не развивам дейност като едноличен търговец.
Не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

2. Дванадесет месеца преди датата на назначаването ми на длъжността :

            Нямам участие в търговски дружества.
Не развивам дейност като едноличен търговец.
Не съм била управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

     3.   Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5 000 лв.  

     4. Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба.

5. Няма свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси.

     6. Не е налице друга информация за частен интерес.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 14.01.2009г.

 

Декларатор: /п/

 


 

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

Долуподписаната: АНТОАНЕТА МИХАЙЛОВА ТАЧЕВА
 (трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ В ШАС
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: главен счетоводител
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):
Нямам участие в търговски дружества.
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): ;
Не развивам дейност като едноличен търговец.
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
Не съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
Не съм имала участие в търговски дружества.
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):
Не съм развивала дейност като едноличен търговец.
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
Не съм била управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):
Нямам задължения на стойност над 5000 лева.
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):
Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба.
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:
Нямам свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси.
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):
Нямам такава информация.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 Дата: 16.01.2009г.

 

Декларатор: /п/

 


ДЕКЛАРАЦИЯ

за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

Долуподписаният(ната) Т.И.Д.

(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ШУМЕН - СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ

.......................................................................................................................................................

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Е настъпила промяна в обстоятелствата декларирани от мен в т.3 от декларацията ми по чл.12, т.2 от ЗПРКИ, както следва: Потребителският ми кредит към Банка ДСК е погасен. Имам нов потребителски кредит към Експресбанк клон Шумен в размер на хххх лв.

 Дата: 14.04.2009 година                                        Декларатор: /п/

 


 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от

 

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната:                        ЕЛИЦА ЛАЗАРОВА ХРИСТОВА

 

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Съдебен администратор в ШАС.

 

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:

 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

 

Нямам участие в търговски дружества.

 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): ;

 

Не развивам дейност като едноличен търговец.

 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

 

                        Не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

 

Нямам участие в търговски дружества.

 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

 

Не развивам дейност като едноличен търговец.

 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

 

Не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):

 

Имам кредитни задължения към Банка  ДСК, клон Шумен в размер на 15000 лева;

 

 

 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): 

 

Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба.

 

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:

 

Нямам свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси.

 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):

 

Нямам такава информация.

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 

 

 Дата: 22.10.2010г.

 

 

 

 

Декларатор: /п/

 

 


 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от

 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

 

Долуподписаният

 

Владимир Валентинов Георгиев

 

(трите имена)

 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 

 

Съдебен помощник в Административен съд – гр. Шумен

 

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:

 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

 

нямам участие в търговски дружества;

 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): ;

 

не развивам дейност като едноличен търговец;

 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

 

не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации;

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

 

не съм имал участие в търговски дружества;

 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

 

не съм развивал дейност като едноличен търговец;

 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

 

не съм бил управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации;

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):

 

нямам задължения;

 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):

 

не съм сключвал такива договори;

 

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:

 

няма такива лица.

 

 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):

 

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 

 Дата: 17.01.2011г.

 

 

Декларатор:/п/


 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

Долуподписаната.         Ивелина Златева Кишишева

(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Деловодител регистратура в ШАС  

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

Не съм имала участие в търговски дружества.

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): ;

Не развивам дейност като едноличен търговец.

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

                                     Не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или коопераци.

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

                                     Нямам участие в търговски дружества.

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

                                      Не развивам дейност кано едноличен търговец.

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

Не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и  кредитора):

Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица на стойност над 5000 лв

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения:

Нямам сключени договори с лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:

Нямам частен интерес към дейността на свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г.

 Дата: 01.04.2011

Декларатор: /п/


 

ДЕКЛАРАЦИЯ
за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

Долуподписаният(ната) Б. С. К.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ШУМЕН - СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
.......................................................................................................................................................
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Е настъпила промяна в обстоятелствата декларирани от мен в т.3 от декларацията ми по чл.12, т.2 от ЗПРКИ, както следва: Потребителският ми кредит към Алианц Банк България, Бизнес Център АД Шумен е погасен. Имам нов потребителски кредит в размер на 9000 лв. към Първа инвестиционна банка, клон Шумен.

 

Дата: 16.09.2011 година Декларатор: /п/

 


 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

Долуподписаният(ната) Е.Л.Х.

(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ШУМЕН - СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР

.......................................................................................................................................................

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Е настъпила промяна в обстоятелствата декларирани от мен в т.3 от декларацията ми по чл.12, т.2 от ЗПРКИ, както следва: Имам нов потребителски кредит в размер на хххх лв. към Банка ДСК,  клон Шумен.

 Дата: 25.10.2011 година                                        Декларатор: /п/


ДЕКЛАРАЦИЯ

за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

Долуподписаният(ната) В. В. Г.

(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ШУМЕН - СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК

.......................................................................................................................................................

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Е настъпила промяна в обстоятелствата декларирани от мен в т.3 от декларацията ми по чл.12, т.2 от ЗПРКИ, както следва: Имам потребителски кредит в размер на хххх лв. към Райфайзенбанк, клон Шумен.

 Дата: 28.11.2011 година                                        Декларатор: /п/


ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

Долуподписаната. Вилиана Александрова Русева
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Съдебен секретар в ШАС
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):
Не съм имала участие в търговски дружества.
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): ;
Не развивам дейност като едноличен търговец.
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
Не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или коопераци.
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
Нямам участие в търговски дружества.
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):
Не развивам дейност като едноличен търговец.
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
Не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и кредитора):
Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица на стойност над 5000 лв
4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения:
Нямам сключени договори с лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения
5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:
Нямам частен интерес към дейността на свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г.

 

Дата: 03.09.2012 г.

 

Декларатор: /п/

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

Долуподписаната. Мирела Маринова Жекова
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Съдебен архивар в ШАС
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):
Не съм имала участие в търговски дружества.
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): ;
Не развивам дейност като едноличен търговец.
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
Не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или коопераци.
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
Нямам участие в търговски дружества.
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):
Не развивам дейност кано едноличен търговец.
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
Не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и кредитора):
Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица на стойност над 5000 лв
4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения:
Нямам сключени договори с лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения
5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:
Нямам частен интерес към дейността на свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г.

 

Дата: 01.10.2012

 

Декларатор: /п/

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

Долуподписаната Жулиета Цонева Стоянова
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар в Административен съд – град Шумен
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Е настъпила промяна в обстоятелствата, декларирани от мен в т.3 от декларация по чл.12, т.2 от ЗПУКИ от 13.01.2009г., а именно, че нямам задължение към кредитни или финансови институции на стойност над 5000 лв., като на 25.06.2014г. между мен и „Райфазен банк” бе сключен договор за потребителски кредит в размер на 10231 лв.

 

 

 

 

Дата: 26.06.2014 г

 

Декларатор: /п/