Административен съд - Шумен

 Адм. д.№ 165/2020 г.

 12.05.2020 г.

                     

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

 

Шуменски административен съд, на основание чл.181, ал.1 и 2 от АПК, съобщава, че е постъпила жалба на Кмета на Община Нови пазар срещу Заповед № РД-15-59 от 23.03.2020 г. на Областен управител на област Шумен, с която е отменена частично Заповед № 315/16.03.2020 г. по т.I точка 1 на Кмет на Община Нови Пазар, обл.Шумен, касаеща забрана за посещения на всички търговски обекти на територията на община Нови Пазар, извън изброените в т.1.2. от заповедта.

            Въз основа на жалбата е образувано Административно дело № 165/2020 г. по описа на Административен съд - гр.Шумен.

  

СЕКРЕТАР: