Административен съд –Шумен

 Адм.д.№125/2020г.

 18.02.2020г.

  

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

  

     Административен съд гр.Шумен, на основание чл.181, ал.1 и 2 от АПК, приложим съгласно чл.188 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпило оспорване на Прокурор при Окръжна прокуратура Шумен на чл.17 ал.1, чл.41 ал.8 и ал.9, чл.46 ал.1 и чл.52 ал.1 т.4 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Хитрино, приета от Общински съвет – Хитрино.

                 Въз основа на протеста е образувано Административно дело № 125/2020г. по описа на Административен съд - гр.Шумен, насрочено за 16.03.2020 г. от 9:00 часа.

  

Секретар: