Административен съд –Шумен

Адм.д.№63/2020г.

10.02.2020г.

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

  

Административен съд гр.Шумен, на основание чл.181, ал.1 и 2 от АПК, приложим съгласно чл.188 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпило оспорване на Прокурор при Окръжна прокуратура Шумен на Наредба за осигуряване на пожарната безопасност на територията на Община Нови пазар, приета с решение №380-11/11.09.2009 г. на Общински съвет – гр. Н. Пазар.

           Въз основа на протеста е образувано Административно дело № 63/2020г. по описа на Административен съд - гр.Шумен, насрочено за 09.03.2020 г. от 10:00 часа.

  

Секретар: