Административен съд - Шумен

 Адм. д.№ 52/2020г.

 06.02.2020г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

  

Шуменският административен съд, на основание чл.181, ал.1 и 2 от АПК, във вр.с чл.188 от АПК съобщава, че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура гр.Шумен срещу чл.46, ал.3, изречение второ; чл.52, ал.1, т.4 в частта, която се отнася до патентните дейности по т.12 и 13 на Приложение № 4; чл.64, ал.2 от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Смядово, приета с Решение № 454 от 31.01.2019г. на Общински съвет - гр.Смядово.

            Въз основа на протеста е  образувано Административно дело № 52/2020г. по описа на Административен съд - гр.Шумен, насрочено за 16.03.2020 г. от 9:00 часа.

 

СЕКРЕТАР: