Административен съд –Шумен

 Адм.д.№47/2020г.

 27.01.2020г.

  

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

  

Административен съд гр.Шумен, на основание чл.181, ал.1 и 2 от АПК, приложим съгласно чл.188 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава, че е постъпило оспорване на Прокурор при Окръжна прокуратура Шумен на Наредба за организиране и провеждане на търгове и конкурси за разпореждане и отдаване под наем на общинско имущество в Община Каспичан, приета  с Решение №199 по Протокол №16/25.03.2005 год. на Общински съвет–Каспичан.

        Въз основа на протеста е  образувано Административно дело № 47/2020г. по описа на Административен съд - гр.Шумен, насрочено за 09.03.2020 г. от 10:00 часа.

  

Секретар: