Административен съд –Шумен

 Адм.д.№60/2020г.

 27.01.2020г.

  

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

       Административен съд гр.Шумен, на основание чл.181, ал.1 и 2 от АПК, приложим съгласно чл.188 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава, че е постъпило оспорване на Прокурор при Окръжна прокуратура Шумен на чл.40, чл.64 ал.2 и чл.41 ал.8 и ал.9 от Наредбата №12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Каолиново, приета от Общински съвет – Каолиново.

      Въз основа на протеста е  образувано Административно дело № 60/2020г. по описа на Административен съд - гр.Шумен, насрочено за 04.03.2020 г. от 9:00 часа.

  

       Секретар: