Административен съд - Шумен

Адм. д.№ 54/2020г.

22.01.2020г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

  

Шуменският административен съд, на основание чл.181, ал.1 и 2 от АПК, във вр.с чл.188 от АПК съобщава, че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура гр.Шумен срещу чл.41 ал.8 и ал.9, в частта им относно текста “специализирани ремаркета за превоз на тежки и извънгабаритни товари“ от Наредба за определяне размера на местните данъци на община Венец, приета с Решение № 25 по Протокол от 26.02.2008г.  на Общински съвет– гр.Венец.

           Въз основа на протеста е образувано Административно дело № 54/2020г. по описа на Административен съд - гр.Шумен, насрочено за 04.03.2019 г. от 9:30 часа.

  

СЕКРЕТАР: