Административен съд –Шумен

 Адм.д.№48/2020г.

 21.01.2020г.

   

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

  

Административен съд гр.Шумен, на основание чл.181, ал.1 и 2 от АПК, приложим съгласно чл.188 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава, че е постъпило оспорване на Прокурор при Окръжна прокуратура Шумен на чл.11, чл.15, чл.17 ал.1 пр.1, чл.32 ал.3, чл.40, чл.46 ал.1 и чл.62 ал.2 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Върбица, приета от Общински съвет – Върбица.

           Въз основа на протеста е образувано Административно дело № 48/2020г. по описа на Административен съд - гр.Шумен, насрочено за 04.03.2020 г. от 9:00 часа.

  

Секретар: