Административен съд – Шумен

 Адм.дело №51/2020г.

 22.01.2020г.

  

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

    Административен съд гр. Шумен, на основание чл.181, ал.1 и 2 от АПК, приложим съгласно чл.188 от АПК съобщава, че е постъпил  протест от Прокурор при Окръжна прокуратура – гр.Шумен срещу: Наредба за пожарна безопасност на територията на община Смядово, приета с Решение № 27 по Протокол № 4/07.02.2008г. на Общински съвет Смядово.

   Въз основа на протеста е образувано Административно дело № 51/2020г. по описа на Административен съд - гр.Шумен, насрочено за 09.03.2020 г. от 9:30 часа.

  

           СЕКРЕТАР: