Административен съд –Шумен

 Адм.д.№30/2020г.

 20.01.2020г. 

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

  

Административен съд гр.Шумен, на основание чл.181, ал.1 и 2 от АПК, приложим съгласно чл.188 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура Шумен на Наредба за противопожарната безопасност в Община Върбица, приета с Решение №6-1 по протокол № 3 от 28.12.2007 г. на Общински съвет-Върбица.

           Въз основа на протеста е  образувано Административно дело № 30/2020г. по описа на Административен съд - гр.Шумен, насрочено за 12.02.2020 г. от 10:00 часа. 

  

         Секретар: