Административен съд – Шумен

 Адм.дело №27/2020г.

 14.01.2020г.

  

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

  

Административен съд гр. Шумен, на основание чл.181, ал.1 и 2 от АПК, приложим съгласно чл.188 от АПК съобщава, че е постъпил  протест от Прокурор при Окръжна прокуратура – гр.Шумен срещу: Наредба за пожарна безопасност на територията на община Каспичан, приета с решение № 261 по протокол 15/30.10.2012г. на Общински съвет Каспичан.

           Въз основа на протеста е образувано Административно дело № 27/2020г. по описа на Административен съд - гр.Шумен.

  

           СЕКРЕТАР: