Административен съд –Шумен

 

Адм.д.№559/2019г.

 

16.12.2019г.

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

 

 

 

 

     Административен съд гр.Шумен, на основание чл.181, ал.1 и 2 от АПК, приложим съгласно чл.188 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава, че е постъпило оспорване на Прокурор при Окръжна прокуратура Шумен на чл.58, ал.4 от Наредба № 12 за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Каолиново, приета с Решение №35 по протокол № 4 от 28.02.2008 г.

 

Въз основа на протеста е образувано Административно дело № 559/2019г. по описа на Административен съд - гр.Шумен, насрочено за 27.01.2020 г. от 10:00 ч.

 

 

 

 

Секретар: